Brister i utförande

Den 15 november 2019 anmäldes Svea Solar på grund av brister i utförandet. Av anmälan framgår bland annat att installationerna inte utfördes enligt tillverkarens anvisningar.

Vidare uppgav anmälaren att montörerna som utfört arbetet på DC-sidan inte fått tillräcklig utbildning.

Strömgenomgång i Tomelilla

Den 29 oktober 2021 inkom en anmälan om en elolycka i Tomelilla där en av Svea Solars anställda fick strömgenomgång under ett elinstallationsarbete.

Strömgenomgång i Norrköping

Den 9 november 2021 inkom en anmälan om en elolycka i Norrköping där en av Svea Solars anställda fick strömgenomgång under ett elinstallationsarbete.

Strömgenomgång i Norrtälje

Den 15 november 2021 anmäldes en elolycka i Norrtälje där en av Svea Solars anställda fick strömgenomgång under ett elinstallationsarbete.

Efter detta startade Elsäkerhetsverket ett tillsynsärende för punkterna 2, 3 och 4. Tillsyn gjordes och företaget uppdaterade sitt egenkontrollprogram, därefter avslutade Elsäkerhetsverket ärendet.
Men ytterligare anmälningar tillkom.

Risk för brandfara

Sommaren 2022, i samband med en tillsyn av en av Svea Solars installerade solcellsanläggningar i Lökaröd i Skåne, konstaterade Elsäkerhetsverket ett flertal fel där det bland annat fanns risk för brand- och personfara.

Felmonterade kontaktbleck

Den 10 oktober 2022 mottog Elsäkerhetsverket en anmälan där det framgick att företaget installerat 66 solpaneler på en ladugård. Halva anläggningen slutade att fungera och efter att det hade reparerats kände anmälaren röklukt och stängde då ner anläggningen.

Halva anläggningen slutade att fungera och efter att det hade reparerats kände anmälaren röklukt.

Efter tre veckor utförde företaget byte av överspänningsskyddet mellan paneler och omformare samt kablarna däremellan.

Anmälaren tog med de utbytta delarna till en elektriker som konstaterade att kontaktblecken i kontakterna var felmonterade. Kontaktytan var för liten och det har blivit varmgång som sedan lett till en brand eller explosion.

Strömgenomgång i Osby

Den 28 februari 2023, i samband med en installation av en solcellsanläggning i Osby i Skåne, fick en person strömgenomgång när denne skulle duscha.

Fick strömgenomgång när denne skulle duscha.

Enligt anmälaren har elektriker på plats uppgett att företaget i samband med installationen kopplat bort PEN-ledaren vilket ledde till att flertal apparater i huset även gick sönder.

Strömgenomgång i Stockholm

Den 24 mars 2023 gjorde Arbetsmiljöverket en anmälan till Elsäkerhetsverket där det framgår att i samband med en besiktning av en solcellsanläggning i Stockholm har en extern besiktningsman samt en montageledare från Svea Solar blivit utsatta för strömgenomgång på grund av ett isolationsfel.

Felaktig kabeldragning

Okänt datum. Enligt anmälan så har Svea Solar utfört en solcellsinstallation i Karlshamn där det enligt anmälan gjorts en kabelgenomföring som inte följer gällande normer då ett böjligt plaströr omger kabeln och denna har dragits runt takrännan samt att kablarna under solpanelerna inte fästs på ett korrekt sätt.