Vår fråga: Hur agerar ni när en försäkringstagare har en solcellsinstallation installerad av ett icke godkänt företag, som inte är korrekt registrerat hos Elsäkerhetsverket eller saknar ett egenkontrollprogram? Gäller försäkringen ändå?


Bild i halvfigur på Kajsa Moström, presschef, Folksam
Kajsa Moström Presschef på Folksam

Ja. Försäkringen gäller, men vi återställer inte själva solcellen till korrekt utförande. Vi ersätter motsvarande det kunden hade varpå denne själv får stå för förbättringen. Eventuella följdskador såsom brand ersätts till fullo.

Bild: Folksam

Pressbild på Håkan Franzén, Trygg-Hansa
Håkan Franzén Försäkringsexpet på Trygghansa (där Moderna försäkringar numera ingår)

Om man kan konstatera att en felinstallation eller felkoppling gjorts som lett till en skada har vi en särskild villkorspunkt med generella aktsamhetskrav.

Där finns det krav på att man måste följa lag, författning och annan föreskrift meddelad av myndighet och följa föreskrifter från bland annat tillverkare och leverantör. Har man inte följt dem vid installationen kan man få avdrag på ersättningen. 

Bild: Trygg-Hansa

Peter Sjölander
Per Sjölander Försäkringsexpert på IF

Vi har i försäkringens villkor skrivelser om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid installation av solceller. Där framgår att föreskrifter som finns i lag eller som har meddelats av myndighet ska följas.

Vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad ska man uppfylla kraven som ställs i Boverkets byggnadsregler eller som meddelats av lokal byggnadsnämnd.

Man ska också följa byggnormen och de branschregler och branschens råd och anvisningar för aktuell byggnadsdel. Installationer och montering ska vara fackmannamässigt utförda. Tillverkares anvisningar för montering, användning, skötsel och underhåll ska följas.

Om man inte uppfyllt en säkerhetsföreskrift eller annat åliggande kan ersättningen vid en skada minskas med ett särskilt avdrag. Hur stort det avdraget blir beror på omständigheterna.

Bild: IF