Om jag har solceller som är installerade av ett icke godkänt företag, får jag ändå producera och leverera el till andra?

Peter Lindberg: Det korta svaret är nej. Innan någon leverans av el till elnätet kan ske så är det flera krav som måste uppfyllas, bland annat elnätsföretagets krav på föranmälan av den tillkommande elproduktionsanläggningen.

Föranmälan ska göras av ett elinstallationsföretag eller en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet.

För att uppfylla kraven i Elsäkerhetslagen så ska installationskontroll utföras av elinstallationsföretaget eller den auktoriserade elinstallatören innan ibruktagande. Någon annan besiktning med ”godkänt resultat” finns inte i Elsäkerhetsverkets regelverk.

Peter Lindberg, Elsäkerhetsverket, i halvfigur
Peter Lindberg, Elsäkerhetsverket

Vem är ansvarig för att Elsäkerhetsverkets krav följs?

Anna Werner: Enligt Elsäkerhetslagen (2016:732, §6) är det innehavaren av en elanläggning. 

Vilka regler styr elnätsföretagens och kundernas rättigheter?

Peter Lindberg: Det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter som styr elnätsföretagen och kundernas rättigheter och skyldigheter.

Högst upp i regelhierarkin är EU-förordningar som gäller som lag i alla EU-länder. Sedan kommer EU-direktiv som i Sverige bland annat är implementerade genom ellagen.

Ellagen är i sin tur detaljerad i förordningar och föreskrifter. Baserat på författningarna har standarder och rekommendationer tagits fram som beskriver hur man ska agera i olika situationer.

ALP, utgiven av Energiföretagen Sverige, är en handbok med en branschrekommendation för hur en anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet ska genomföras. 

Kan ett elinstallationsföretag i efterhand göra en egenkontroll och sedan gå i god för att alla regler har följts?

Anna Werner: Enligt Elsäkerhetslagen (2016:732 §27) får elinstallationsarbete endast utföras av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet eller en person som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Att installera solcellsanläggningar är elinstallationsarbete på såväl likspännings- som växelspänningssidan. Ett elinstallationsföretag kan alltså inte i efterhand godkänna en installation de inte själva har utfört.

Bild i halvfigur på Anna Werner med solceller i bakgrunden.
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Vilka risker skulle det medföra?

Anna Werner: Den absurda följden av att säga att en anläggning gjord av ett icke godkänt företag är ok så fort en besiktningsperson ok:at anläggningen är att besiktningspersoner då skulle ha makt att göra olagliga installationer lagliga.

Besiktningspersonen är inte nödvändigtvis ens anställd på ett elinstallationsföretag eller elektriker till yrket.