Vad gäller för den kund som har fått en solcellsinstallation av ett icke godkänt företag? Faller någon skuld på kunden?

–  Ansvaret för utfört olagligt elinstallationsarbete ligger hos det företag som utför elinstallationsarbete i strid med kraven i elsäkerhetslagen.

– Det finns också bötesbestämmelser mot företaget om de inte har gjort anmälan till oss, har en elinstallatör eller egenkontroll.

Vad gäller installationen, får den användas ut på elnätet, om den är besiktad?

– Här måste jag hänvisa till elnätsbolagens bestämmelser och nätavtalet. De brukar kräva en färdiganmälan av elinstallationsföretag eller elinstallatör.

– Det bästa är att kontakta aktuellt nätbolag eller Energimarknadsbyrån för vägledning.

Det här säger elsäkerhetslagen

6 §   Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

48 §   Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
   1. en skyldighet som en innehavare av starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning har enligt 6 §.

Adam Hedboms kommentarer:

– Hur 48 § och dess punkt 2 kan tillämpas i en situation är en fråga som vi inte äger. Det är rättsväsendet som får avgöra vilka krav som ställs på en innehavare.

– Det finns dock inte en utpekad skyldighet att kontrollera att elinstallationsföretaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är en tjänst vi tillhandahåller för allmänheten.

– Elsäkerhetsverket har ingen praxis att polisanmäla innehavare som har anlitat ett oregistrerat elinstallationsföretag och vad jag känner till har det aldrig prövats.

– En besiktning av installationen är ett sätt att leva upp till 1 punkten i 6 § i Elsäkerhetslagen.