Petter Johansson säger att medlemmarna lyft fyra frågor som särskilt viktiga att driva i avtalsförhandlingarna:

Tomas Torstensson och Petter Johansson

Nytt kraftverks­avtal tecknat

Avtal 2020

  • Pensionsfrågan
  • Arbetsmiljöfrågan
  • Certifieringsfrågan
  • Frågan om avdrag för beredskap 

– Pensionsfrågan fick vi igenom helt med hjälp av uppgörelsen mellan LO och Svenskt näringsliv. När det handlar om arbetsmiljöfrågan fick vi igenom väldigt mycket. Certifieringsfrågan blev delvist löst, men när det handlar om avdrag vid beredskap kom vi inte ända fram. 

Gällande pensionsuppgörelsen vill Petter Johansson särskilt lyfta att pensionen nu kommer att beräknas och betalas in månadsvis, i stället för som i dag en gång om året.

Det har inte bara varit en offensiv kamp utan även en defensiv kamp. Vi har fått slagits mot långtgående krav från EFA.

Petter Johansson, Elektrikernas ansvarige för kraftverksavtalet

– På kraftverksområdet är det jätteviktigt. Detta eftersom verksamheten till stor del är baserad på upphandlingar, vilket innebär att våra medlemmar byter arbetsgivare vart tredje, fjärde år. Man följer med till den arbetsgivare som vunnit upphandlingen i området. 

Petter Johansson

Kraft­verk­ar­nas vikt­ig­aste av­tals­krav: ”Ingen ska ska­das eller dödas på jobbet”

Avtal 2020

Särskilt handlar denna fråga om den så kallade ”turbopensionen”. På löner upp till 7,5 inkomstbasbelopp (41 750 kronor per månad år 2020) betalar arbetsgivarna in en premie på 4,5 procent.

På löner därutöver ska arbetsgivaren istället betala in 30 procent till avtalspensionen. Det är det som kallas ”turbopension”.

Men arbetstagare som byter arbetsgivare under året riskerar att gå miste om denna större pensionsinbetalning, då den beräknats årsvis istället för månadsvis. 

Utöver pensionsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv så innebär det nya kraftverksavtalet ytterligare 0,2 procent till avtalspensionen.

I slutet av avtalsperioden kommer därmed de anställda under avtalet att få 1,7 procent extra i pensionsinbetalningar, utöver de gängse 4,5 procenten. 

Arbetsmiljö var den fråga som medlemmarna lyft som absolut viktigast i förhandlingarna – inte minst under parollen ”Ingen ska dö på jobbet”.

Det här är rätt så unikt i ett kollektivavtal, att det verkligen framgår att arbetsgivaren har skyldighet att tillse att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper.

Petter Johansson, Elektrikernas ansvarige för kraftverksavtalet

I det nya avtalet har parterna skrivit in att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa sådant som att alla arbetstagare ska ha en god introduktion och utbildning.

Mikael Petterssons porträtt monterat över en bild på två personer skakar hand över en samling papper på ett mötesbord

”Om det vore ett speedway-resultat så vann vi med 5-1”

Avtal 2020

Inte minst handlar det om kunskap om arbetsmiljörisker. 

– Det här är rätt så unikt i ett kollektivavtal, att det verkligen framgår att arbetsgivaren har skyldighet att tillse att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper.

En annan skrivelse som parterna enats om är att arbetsgivarorganisationen, EFA, nu kommer att ha en skyldighet att underrätta Elektrikerförbundet om när de stora nätägarna har större entreprenader. 

– Detta för att vi ska kunna tillse att en god arbetsmiljö uppnås. Det här är också något unikt, att en arbetsgivarorganisation ger facket en sådan information, säger Petter Johansson och tillägger: 

– Utöver dessa frågor innehåller det nya avtalet även att parterna ska tillsätta en arbetsgrupp för att bland annat arbeta med underlag till förhandling vid beredskap, samt en bra lösning på LO-samordningens krav om att arbeta mot sexuella trakasserier.

Det finns två arbetsgivarkrav som är med i uppgörelsen, men det är sådana att det snarare är positivt för våra medlemmar.

Petter Johansson, Elektrikernas ansvarige för kraftverksavtalet

Hur har förhandlingarna varit?

Anders Ygeman och Urban Pettersson.

”El­branschen är livs­viktig – döds­olyckorna måste få ett stopp”

Debatt

– Överlag pragmatiska med en motpart som har haft en vilja att nå en överenskommelse och som har lyssnat på våra argument i en del frågor. Men det har inte bara varit en offensiv kamp utan även en defensiv kamp. Vi har fått slagits mot långtgående krav från EFA, bland annat krav på stillastående minimilöner, utökad arbetsskyldighet, byte av minimilönekriterierna som skulle innebära en lönesänkning, krav på att beordra förskjuten arbetstid, ingen individgaranti och ändring av resereglerna. 

– Inget av dessa krav har de fått genomslag för, så alla dessa försämringar har vi lyckats skjuta bort. 

Så vad fick de igenom?

– Det finns två arbetsgivarkrav som är med i uppgörelsen, men det är sådana att det snarare är positivt för våra medlemmar. Det första är beräkning av hur en sparad semester ska utbetalas, det andra är en möjlighet för arbetsgivaren att ge en ersättning till gymnasial lärling. 

Har det varit svårt att förmedla till medlemmarna att ni måste förhålla er till industrins normerande märke?

– Både och. Det har inte varit problem när vi har fått sätta oss ned och prata med medlemmarna. Men kommunikativt i dagens snabba kommunikationsvägar som Facebook och pressreleaser, där är det en större utmaning att förklara komplexa frågor. ”Den här branschen går ju jättebra så varför får inte vi mer?”. Det är en utmaning att kunna kommunicera.