Jessica Löfström har en lång bakgrund i byggbranschen. För några år sedan ställde hon sig frågande till hur många av underentreprenörerna kunde hålla så låga priser.

– När jag började granska de här underentreprenörerna så såg jag att det här är inte riktiga bolag, utan det är väldigt mycket kriminalitet bakom. Desto mer man gräver desto mer kriminalitet hittar man.

Jessica Löfström berättar hur hon har sett en genomgripande förändring på svensk arbetsmarknad. En ny arbetsmodell där företagen inte har egna yrkesarbetare anställda utan bara tjänstemän. Yrkesarbetarna, alltså de som spikar och drar el, tar man in via underentreprenörer.

Med den här modellen håller företagen mycket lägre priser.

– Så låga priser att även de stora börsnoterade bolagen har börjat anamma modellen för att klara av att konkurrera. Man har sagt upp väldigt mycket folk, yrkesarbetare, och börjat att använda sig utav underentreprenörer, säger Jessica Löfström och tillägger att det alltid funnits kriminalitet i byggbranschen, men att det här är något nytt.

Ur Ansvar Säkerhets årsredovisning för 2022:

  • 89 procent av de kontrollerade utländska bolagen har brutit mot utstationeringslagen genom att inte anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket.
  • Var tredje arbetsplatskontroll avslöjar illegal arbetskraft.
  • Nästan 20 procent av yrkesarbetarna finns inte dokumenterade i personalliggaren vid arbetsplatskontroll.
  • Påfallande många arbetsplatser (33 procent) har brister i inhägnaden. Obehöriga kunde med lätthet ta sig in på arbetsplatsen.
  • 13 procent av de svenska respektive 81 procent av de utländska bolagen visade tecken på lönedumpning. Den genomsnittliga timlönen för samtliga utländska byggbolag har legat på ungefär 100 kronor i timmen. Detta är långt under den normala lönenivå som gäller i Sverige.
  • Rapporten visar att över hälften av de granskade utländska bolagen saknade arbetsgivarregistrering i Sverige. Bolagen har aldrig betalat några arbetsgivaravgifter i Sverige, trots att de haft sin primära verksamhet här.
  • Över 40 procent av bolagen som bakgrundskontrollerats hade brister och avvikelser.
  • Nästan 10 procent av de svenska bolagen har företrädare med brottshistorik.
  • Närmare 98 procent av de utländska bolagen, så kallade utstationerade bolag, fuskar med löner och skatter.
  • Omkring 1 procent av de bolag som vunnit en offentlig upphandling har företrädare som begått brott med uteslutandegrund i lagen om offentliga upphandlingar. (Men ingen kontrollerar detta.)

Marknad för en ny bransch

– Tidigare var det svenskar som jobbade svart, småkriminella, de kanske samtidigt gick på a-kassa eller sjukpenning. Det fanns även kriminella gäng som Hells angels, som i dag främst agerar i ställningsbyggarbranschen.

Den kriminalitet hon ser i dag handlar istället om att företagen ofta använder sig av arbetskraft från tredje land, det vill säga arbetare utanför EU.

– För det är de som är villiga att arbeta för väldigt lite pengar. Företagen ger dem falska handlingar som visar att de är bosatta i ett annat EU-land, som Polen.

Jessica Löfström lyfte de problem hon såg hos underentreprenörerna med kollegorna i byggföretagen, men det var när hon träffade byggföretagens uppdragsgivare, det vill säga kommuner och de stora fastighetsbolagen, som hon såg att det fanns en marknad för en ny bransch. 

– När jag träffade uppdragsgivarna så var de väldigt irriterade över situationen. För de betalade ju för vita jobb, men fick leverans som byggde på svarta jobb. Så när vi sedan sa att vi hade en lösning på deras problem var det inte svårt.

“Det lönar sig att fuska“

2020 startades så det privata gransknings-och säkerhetsbolaget Ansvar Säkerhet med inriktningen att hjälpa uppdragsgivarna att skapa ”trygga, vita och säkra arbetsplatser”.

Tillvägagångssättet bygger på solida juridiskt skrivna avtal mellan uppdragsgivarna och de entreprenörer de tar in. I dessa avtal försäkrar entreprenören att följa avtalen, annars väntar mycket kostsamma böter.

Avtalen innebär också att Ansvar Säkerhet gör bakgrundskontroller på alla underentreprenörer och har rätt att när som helst kontrollera byggarbetsplatserna. 

– I vanliga standardavtal finns inte vad som händer om man är illojal mot avtalet och bryter mot lag. Vi har specialister som tar fram förstärkande klausuler vid till exempel offentliga upphandlingar med stora viten om man inte sköter sig, det måste kosta mer än det smakar, säger Jessica Löfström och tillägger:

I dag är risken att du åker dit om du har illegal arbetskraft väldigt låg.

Jessica Löfström

– För i dag är risken att du åker dit om du har illegal arbetskraft väldigt låg. Och om åklagaren ändå klarar att driva det i bevis får du böter på kanske 50 000 kronor. I dag ligger den svarta lönen för de som är längst ned på 40 kronor i timmen, samtidigt som en vit lön ligger på ungefär 200 kronor i timmen, vilket innebär att det florerar väldigt mycket pengar här. Det lönar sig att fuska.

Massivt våldskapital

Jessica Löfström ger ett fiktivt exempel på hur Ansvars Säkerhets arbete fungerar:

– Vi säger att Botkyrka kommun har anlitat Skanska för att bygga ett hus. Vi har i avtalet som krav att vi får godkänna alla som går in på bygget. Kostnaden för detta går på Skanska, eftersom Skanska beslutat att anlita underentreprenörer och inte ha egna anställda. Vi gör bakgrundskontroller av alla underentreprenörer, och säger vilka de kan, eller inte kan, använda.

– Sedan gör vi arbetsplatskontroller där vi kontrollerar vilka företag som är på arbetsplatsen. Då kan vi upptäcka andra företag som inte är anmälda och även individer som städar eller installerar el och så vidare, och där händer det att vi ser fejkade identiteter och falska dokument.

I och med att vi gör bakgrundskontroller så stoppas de oseriösa bolagen innan de kommer in i verksamheten.

Jessica Löfström

Vad har ni sett under de åren ni har varit verksamma?

– I våra bakgrundskontroller har vi hittat sådant som terrorfinansiering, våldbejakande extremism och utpressning. I och med att vi gör bakgrundskontroller så stoppas de oseriösa bolagen innan de kommer in i verksamheten. Man ska ha klart för sig att vissa av företrädarna för de oseriösa bolagen har ett massivt våldskapital, så det är mycket bättre att stoppa dem innan de ens har kommit in i verksamheten. För det kan innebära en stor hotbild att plocka bort dem från en pågående verksamhet.

– Under våra arbetsplatskontroller hittar vi illegal arbetskraft i var tredje kontroll, där de flesta har fungerande id06, så det är tydligt att kontroller behövs.

Det blir färre underentreprenörer, med högre kvalitet.

Jessica Löfström

Vilka yrkeskompetenser har ni?

– Bland annat jurister, analytiker, före detta arbetsmiljöinspektörer och före detta poliser.

– Vad vi märker när vi är inne och kontrollerar en verksamhet är att det blir färre underentreprenörer, och med högre kvalitet. För det blir för krångligt för dem annars att hålla avtalen.

Bland kunderna finns statliga myndigheter, kommunala och privata fastighetsbolag och olika intresseorganisationer. Kunder som betalar för, och förväntar sig, vita jobb.

– Det har nu startats fler företag som vårt, och det är positivt, säger Jessica Löfström.