Hur fungerar en provanställning?

Om du inte har ett kollektivavtal där det står något annat är det Lagen om anställningsskydd (Las) som gäller. Där står det så här om provanställningar:

 • Längd: Högst sex månader
 • Uppsägningstid: Ingen
 • Behöver senast sägas upp: Vid prövotidens utgång.
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.

Hela lagtexten:

6 §  Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.

Kommentarer:

 • En provanställning saknar uppsägningstid. Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning.
 • Ett avbrytande av en provanställning kan inte prövas enligt LAS. Det kan dock bli aktuellt att angripa det med stöd av andra rättsliga grunder som t.ex. Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller Diskrimineringslagen.

Källa: lagen.nu om Anställningsskyddslagen, LAS

Jag tror att mitt anställningsavtal strider mot lagar och avtal – vad gör jag då?

Om din arbetsgivare gett dig en anställning som inte stämmer överens med lagar och avtal ska du kontakta Elektrikerförbundet.

Tänk dock på att du behöver vara medlem för att få hjälp av facket.

Så säger några av Elektrikernas avtal om provanställning

Installationsavtalet

 • Längd: Högst fyra månader
 • Uppsägningstid: En månad
 • Behöver senast sägas upp: Före provanställningstidens utgång.
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • När får provanställning förekomma: Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar bedöms behöva särskilt prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer. Provanställning är undantag och inte regel.

Hela avtalstexten:

§ 4 Provanställning
Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar bedöms behöva särskilt prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer, må avtal om anställning på prov ingås för en tid av högst fyra månader.

För uppsägning under provanställningstiden gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

Har uppsägningen inte skett före provanställningstidens utgång gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd.

Provanställd omfattas av turordning vid uppsägning. Provanställning av arbetstagare får inte medföra inskränkning i den företrädesrätt som tillkommer andra arbetstagare.

Anmärkning:

 • Parterna är överens om att ovanstående bestämmelse ska förstås på sådant sätt att
  provanställning är undantag och inte regel.
 • Provanställning ska dock kunna förekomma t.ex. i sådana fall då den tilltänkta anställningen är av specialistnatur eller då prövotid är befogad med hänsyn till eventuella svårigheter beträffande anpassning till arbetslivet.

Källa: Installationsavtalet

Kraftverksavtalet

 • Längd: Högst fyra månader.
 • Uppsägningstid: En månad.
 • Behöver senast sägas upp: Före provanställningstidens utgång.
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • När får provanställning förekomma: Enligt Las.

Hela avtalstexten:

§3 Provanställning

 • Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning om högst fyra månader. Skall anställningen inte fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.
 • En provanställning får avbrytas även under prövotiden. I sådant fall gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad.
 • Provanställning av arbetstagare får inte medföra inskränkning i den företrädesrätt som kan tillkomma andra arbetstagare.

Källa: Kraftverksavtalet

Larm- och säkerhetsteoknikavtalet

 • Längd: Enligt Las
 • Uppsägningstid: En månad.
 • Behöver senast sägas upp: Enligt Las
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • När får provanställning förekomma: Enligt Las

Hela avtalstexten:

 • Kap 2 Anställning

§ 1 Anställning tills vidare
Anställning gäller tills vidare om inte annat överenskommits enligt § 2 nedan.

§ 2 Tidsbegränsad anställning
Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i enlighet med vad som anges i lagen om anställningsskydd.

§ 3 Provanställning
Om arbetstagaren varit frånvarande under provanställningsperioden mer än 14 dagar kan prövoperioden förlängas med motsvarande tid.

 • Kap 3 Uppsägning

§ 3 Provanställning
Under provanställning är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Källa: Larm- och Säkerhetsteknikavtalet

Avtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker

 • Längd: Högst sex månader
 • Uppsägningstid: En månad.
 • Behöver senast sägas upp: Senast en månad innan prövotidens upphörande.
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • När får provanställning förekomma: I undantagsfall.

Hela avtalstexten:

§ 2 Anställning m.m.
Beträffande anställning, uppsägning m.m. gäller lagen om anställningsskydd, dock med följande ändringar beträffande provanställning.

§ 2.1 Provanställning
Mellan arbetsgivare och tekniker kan träffas avtal om anställning på prov i 6 månader. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse härom.

Har sådan underrättelse inte lämnats senast en månad före sexmånadersperiodens utgång, gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd.

Vid sjukdomsfall och annan frånvaro under provanställning kan arbetsgivaren förlänga provanställningen i motsvarande omfattning som frånvaron. Arbetsgivare som önskar förlänga en provanställning på grund av sjukdomsfall eller annan frånvaro ska meddela den provanställde
skriftligen senast 14 dagar innan den ursprungliga provanställningen löper ut.

Tekniker som önskar avbryta en tidsbegränsad anställning före den tid som bestämts vid anställningstillfället, ska lämna besked minst en månad i förväg.

 1. Parterna är ense om att provanställning inte får användas i syfte att avlasta tillfälliga arbetstoppar.
 2. Parterna är överens om att ovanstående bestämmelse ska förstås på sådant sätt att provanställning är undantag och inte regel.

Källa: Kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker

Larm- och Säkerhetsavtalet

 • Längd: Högst sex månader
 • Uppsägningstid: En månad
 • Vid uppsägning: Beskedet ska även lämnas till SEF, som har möjlighet att begära överläggning.
 • Behöver senast sägas upp: Senast en månad innan prövotidens upphörande.
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • När får provanställning förekomma: Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar behöver särskilt prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer.

Hela avtalstexten:

§3.3 Anställningsformer
Inom avtalsområdet gäller tillsvidareanställningar. Undantag från detta är praktikanter samt
vikarier för i företaget anställd person.

§ 3.3.1 Provanställning
Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar behöver särskilt prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer, kan anställning på prov ingås för en tid av
högst sex (6) månader.

För uppsägning under provanställningstiden gäller en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. Sådant besked från arbetsgivaren ska även lämnas till SEF.

SEF kan då inom 14 dagar begära överläggning om uppsägningen. Vid sådan överläggning ska arbetsgivaren redogöra för vilka skäl som föranleder uppsägningen. Uppsägningen kan inte avslutas om överläggning är begärd.

Har uppsägning ej skett 1 månad före provanställningstidens utgång gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd.

Provanställda omfattas av turordning vid uppsägning. Omplaceringserbjudande skall ske i
turordning ut efter anställningstid. Provanställning av arbetstagare får icke medföra inskränkning i den företrädesrätt som tillkommer andra arbetstagare.

 • Anmärkning: Parterna är ense om att provanställning ej får användas i syfte att avlasta tillfälliga arbetstoppar.
 • Anmärkning: Om Svenska Elektrikerförbundet anser att missbruk av denna bestämmelse sker, äger organisationen påkalla lokal respektive central förhandling i ärendet

Källa: Larm- och Säkerhetsavtalet

Elektroskandia-avtalet

 • Längd: Högst fem månader
 • Uppsägningstid: En månad.
 • Behöver senast sägas upp: Innan prövotidens upphörande.
 • Om den inte sägs upp: Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • När får provanställning förekomma: Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar bedöms att särskilt behöva prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer.

Hela avtalstexten:

3 § Provanställning
Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar bedöms att särskilt behöva prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer, kan avtal om anställning på prov ingås för en tid av högst fem månader.

För uppsägning under provanställningstiden gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

Har uppsägningen ej skett före provanställningstidens utgång gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd.

Provanställd omfattas av turordning vid uppsägning. Provanställning av arbetstagare får icke medföra inskränkning i den företrädesrätt som tillkommer andra arbetstagare.

 • Anmärkning: Parterna är överens om att ovanstående bestämmelse skall förstås på sådant sätt att provanställning är undantag och icke regel.

Källa: Elektroskandiaavtalet