Avskedad

🥾 Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

🥾 En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning. 

🥾 Exempel på grund för avskedande kan vara uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, stöld från arbetsplatsen, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. (Källa: Lawline)

Uppsagd

📆 Om du blir uppsagd har du en uppsägningstid under vilken du behåller löne- och anställningsvillkoren. Du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

📆 Uppsägning kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. 

📆 Observera att varseltiden på två veckor vid uppsägning som finns i Lagen om anställningsskydd är förlängd i Installationsavtalet med en vecka till sammanlagt tre veckor. 
Om du har fler frågor om avsked och uppsägning, eller om du just blivit meddelad någon av dessa av din arbetsgivare, kan du kontakta Elektrikerförbundet (länk).