Efter långa förhandlingar har Installatörsföretagen Göteborg och Svenska Elektrikerförbundet Region Väst kommit fram till ett nytt Hemortsavtal för Gbg/Mdl.

Förhandlingarna startade under tidig höst 2019. De avslutades i början av maj månad 2021, efter ett längre uppehåll under 2020.

Under hösten 2021 har parterna i förhandlingarna gjort stora ansträngningar för att informera om, och förankra, avtalet och dess innebörd. Det har skett via både gemensamma och enskilda informationsinsatser.

Parterna är klara över att insatser med information och motsvarande kommer att fortsätta under år 2022.

Förhandlingarna

I starten på förhandlingarna ägnade sig parterna åt att beskriva de svårigheter som man har upplevt med nuvarande hemortsavtal. Det gav parterna en bra bild av de lösningar som kan behövas i ett nytt Hemortsavtal.

De här inledande samtalen fördes under en på gränsen till total enighet, om de upplevda svårigheterna.

Det var då vi upptäckte att det gäller att veta in i minsta detalj att man är överens.

Nästa stadie i förhandlingarna var att hitta ett antal gemensamma principer för hur avtalet skulle kunna byggas upp och ”konstrueras. Även här var enigheten stor om vilken väg vi gemensamt ville ta.

Svårigheterna kom, naturligt nog, när vi började komma in i detaljer i avtalet. Det kunde handla om små saker, som i en framtid skulle kunna bli av större betydelse.

Det handlade också, självklart, om de olika nivåer som finns i avtalet. En fråga där det är naturligt att man i inledningen har olika tankar.

Parterna fortsatte dock samtalen med inställningen att eventuella svårigheter är till för att övervinnas. Båda parter VILLE har ett nytt Hemortsavtal!

I december 2020 var parterna framme vid en tidpunkt då båda parter trodde att vi var överens. Det var då vi upptäckte att det gäller att veta in i minsta detalj att man är överens.

Det gäller att veta att man tolkar det hela på samma sätt. Åtminstone där och då. I december 2020, var fallet något annorlunda. Det ledde till att vi valde att ta en paus i förhandlingarna över jul- och nyårshelgerna.  

Kansliförhandlingar

Förhandlingarna tog alltså paus över helgerna och årsskiftet 2020/2021, och de startade sedan upp på kanslinivå under januari 2021.

Hemortsområdet i det nya avtalet är exakt likadant som i det avtal som gäller fram till att det nya börjar gälla. Ingen förändring där.

De förhandlingarna har bestått i ett stort antal mail, telefonsamtal, teamsmöten och fysiska möten. Syftet med det här arbetet har varit, är, och kommer att vara att verkligen jobba för att båda parter ser på avtalet på samma sätt.

En del i det jobbet är att vi har gjort förtydliganden till Hemortsavtalet i förhandlingsprotokollet.

Innehåll i det nya Hemortsavtalet Göteborg/Mölndal

Hemortsområdet i det nya avtalet är exakt likadant som i det avtal som gäller fram till att det nya börjar gälla. Ingen förändring där.

En större förändring är det som står i punkt 2.1 i avtalet: ”Dagsersättning ersätter reskostnads- och restidsersättning i tidigare hemortsavtal.”

Det innebär att vi har räknat om reskostnadsersättningen, lagt ihop den med restidsersättningen, uttryckt alltihopa i restidsersättning och sedan förhandlat fram en nivå på en ”dagsersättning”.

Den nivån är 1,74 timmar X 117,42 kr = 204,3108 kr. För lärlingar gäller 1,74 x 80,23 = 139,6002 kr. Ersättningen räknas upp som i Installationsavtalet, då den följer 7 kap, 7 §, punkt 1, Installationsavtalet, respektive bilaga 1, 4 kap, 2 §, Installationsavtalet.

Företag kan nu räkna på jobb var som helst inom hemorten till samma kostnad vad gäller resor.

Dagsersättning inkluderar semesterlön, precis som restidsersättning gör idag. Dagsersättning är sjuklönegrundande som rörlig lönedel.

En annan större förändring är att alla resegränser inom hemortsområdet tas bort. Den enda gränsen som finns kvar är den yttre gränsen, den som är heldragen på den idag gällande kartan över hemortsområdet. Det här innebär att den nya dagsersättningen ”utbetalas där arbeten utförs på arbetsplatser inom hemortsområdet…”.

Dagsersättningen utbetalas alltså oberoende av var inom hemorten arbetsplatsen ligger. Kravet är att ”minst en resa per dag sker utanför ordinarie arbetstid från bostaden till arbetsplatsen eller från arbetsplatsen till bostaden”.

Företag kan nu räkna på jobb var som helst inom hemorten till samma kostnad vad gäller resor. Ett faktum som skapar mer jämställda förutsättningar inom hela hemorten för konkurrens mellan olika företag.

Undantag

Sker arbete på det egna företagets adress föreligger ett undantag från att utbetala dagsersättning, precis som idag då ingen reskostnads- respektive restidsersättning utbetalas idag heller.

Ett annat undantag är om montör efter överenskommelse har en servicebil, utgår hemifrån och nyttjar bilen för dagliga resor mellan bostad och arbetsplats.

Resor mellan bostad och företag ger ej dagsersättning, då arbete på det egna företagets adress ej ger dagsersättning.

Överenskommelser – Giltighetstid – Uppsägningstid

I Hemortsavtalet sägs, precis som i kapitel 11 Installationsavtalet, att ”överenskommelse om annat” kan träffas. De villkoren ska, enligt hemortsavtalet, dokumenteras skriftligt.

Tidigare träffade överenskommelser om ersättningar inom hemorten gäller som tidigare, såvitt ingen av parterna i respektive överenskommelse säger upp överenskommelsen.

Hemortsavtalet börjar gälla från och med 2022 – 03 – 01 och gäller sedan med samma giltighetstid som Installationsavtalet. I en inledande period har parterna kommit överens om en annorlunda uppsägningsregel.

Sägs Hemortsavtalet upp senast 2025 – 03 – 01 upphör det att gälla efter 6 månaders uppsägningstid, och det gamla Hemortsavtalet återinträder och gäller.

Förtydliganden i protokollet

I protokollet tydliggörs att om en montör har väntetid en hel dag, utbetalas ej dagsersättning, precis som idag. I syfte att förenkla administrationen av dagsersättningen är parterna eniga om att dagsersättningen förblir densamma ”vid deltidsarbete, frånvaro eller väntetid del av dag, sen ankomst eller dylikt”.

Resor mellan bostad och företag ger ej dagsersättning, då arbete på det egna företagets adress ej ger dagsersättning. Parternas avsikt är att ”…arbetsplatsen, i avtalets mening, aldrig kan vara företaget.”

Om det trots det skulle uppstå en tvist om tolkning föreskriver avtalet att man konsulterar de avtalsslutande parterna innan lokal förhandling väcks.

Ombyte på företaget

Det finns tillfällen då arbetsplats och företag ligger nära varandra. Det kan göra att det ”ligger i arbetsgivarens intresse att ombyte sker på företaget i stället för på arbetsplatsen”.

”är det var arbetet utförs och inte var ombytet sker som är avgörande för om dagsersättning betalas ut”.

Alltså dagsersättning utbetalas. Däremot utbetalas ingen övertidsersättning i den här situationen.

Tvister??

Parterna har, som redan nämnts, ansträngt sig för att minimera antalet tvister gällande Hemortsavtalet i framtiden.

Om det trots det skulle uppstå en tvist om tolkning föreskriver avtalet att man konsulterar de avtalsslutande parterna innan lokal förhandling väcks.