Vad är den främsta skillnaden mot tidigare regler?

– Den stora skillnaden är att man nu får betalt från företagets dörr, till arbetsplatsen. Förr fick man betalt räknat från hemortsgränsen, eller resegränsen, till arbetsplatsen. Samtidigt finns det en begränsningsregel som säger att om du har din bostad inom tre kilometer från företaget så får du ingen ersättning.

Varför har man gjort den här förändringen?

– Det har varit mycket diskussioner om arbetstidsförkortning på vårt avtalsområde, och en rejäl arbetstidsförkortning är också att arbeta närmare hemmet. Nu har vi satt in incitament i reseavtalet så att den enskilde ska få en större påverkan på var man ska arbeta. Ett styrmedel för att få arbeta närmare hemmet.

Vad har motparten sagt i förhandlingarna?

– De vill ju ha mer följsamma regler de också, de vill kunna planera arbetet bättre och få en billigare kostnader.

De som bor nära sin arbetsplats förlorar på det nya regelverket?

– Nja, jag ska skulle inte säga att de förlorar. De som bor inom tre kilometer från arbetsplatsen får en kortare total arbetsdag. Medlemmarna har en större möjlighet att säga att ”jag vill vara kvar här på arbetsplatsen för att det är närmare min bostad”. Tidigare fanns det inte någon sådan hänsyn. Rent penningamässigt så kan de som bor nära arbetsplatsen förlora, men å andra sidan fanns det ingen garant förr heller att de fick arbeta på den arbetsplats som ligger nära hemmet, det är en större garant i dag.

Det var mer godtyckligt tidigare?

– Ja.

De nya resereglerna i installationsavtalet

 • Gäller på arbeten som påbörjats från och med 1 januari 2018. För arbeten utanför hemorten.
 • Du får betalt för hela resan, från företaget till arbetsplatsen, istället för som tidigare från hemortsgränsen/resegränsen.
 • På orter där hemortsavtal redan tidigare har upprättats och godkänts av EIO och SEF, ska dessa tillämpas.
 • På orter där hemortsavtal inte har upprättats, tillämpas en hemortsgräns i form av en cirkel med 3 km radie runt varje företag.
 • Nytt i avtalet är en frizon runt hemmet på 3 km. Inom denna frizon utgår ingen ersättning för resan.
 • Om arbetsplatsen är inom zonen och resvägen är mer än 5 km utgår dock ersättning.
 • Restiden beräknas utifrån den lokala kollektivtrafikens restidsplanerare.
 • Restidsersättning är den ersättning du får för den tid, mätt med reseplanerare eller verklig tid.
 • Resetillägg är den ersättning du får istället för restidsersättning när du åker med eget eller arbetsgivarens fordon.
 • Kostnadsersättning, utöver ovanstående, utgår för till exempel kommunala färdmedel, milersättning eller genom andra överenskommelser.

Resetillägg 1 (huvudregel)

 • Om du reser med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik, betalar din arbetsgivare ett resetillägg för din restid som är utanför din ordinarie arbetstid.
 • Ersättningen betalas som restidsersättning.
 • Beräkningen av restiden ska göras med reseplanerare för snabbaste resväg från företaget till arbetsplatsen.

Resetillägg 2, egen eller företagets bil (kräver överenskommelse)

 • Du får även ersättning för din restid när du reser själv samt samåker med dina kollegor.
 • Din arbetsgivare betalar då ett resetillägg på 1,60 kr per km, räknat från företaget till arbetsplatsen.
 • Avståndet mellan företaget och arbetsplatsen bestäms utifrån kortaste resväg enligt den kartdatabas som parterna kommit överens om. (Eniro)

Resetillägg 3, företagets bil – förare (kräver överenskommelse)

 • För att utgå hemifrån i företagets bil ska man ha en överenskommelse där villkoren bör dokumenteras.
 • Om inget avtalats gäller följande:
 • Om du har företagets bil hemma hos dig, ska du vara ute på din arbetsplats kl 07.00.
 • 30 minuter av den totala restiden till jobbet är då din egen tid. För den tiden får du ingen ersättning. Detsamma gäller hemresan.

Resetillägg 3, företagets bil – passagerare

 • Passagerare som hämtas vid eller i anslutning till bostaden får restidsersättning för verklig restid.
 • I det fall föraren tar med sig passagerare i bilen får även föraren restidsersättning för hela resan.
 • Andra lokala överenskommelser kan träffas, inom företaget eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Lokala hemortsavtal kan behöva förhandlas om.