Såväl fack som arbetsgivare säger sig vara mer än nöjda över slutresultatet.

– På vår sida, arbetsgivarsidan, så har hemortsavavtalet Göteborg varit omdiskuterat i många, många år. Det var ett gammalt avtal, och gav upphov till många diskussioner om hur man skulle tolka det. Det var det här med enkelbiljetter på spårvagnen och Västtrafiks tidtabeller, det var många frågor och många diskussioner ute på företagen som tagit mycket tid, och även inneburit många tvister, säger Installatörsföretagens förhandlingsledare Henrik Claesson och fortsätter:

– Nu får vi ett tydligt och enkelt avtal, och det ser vi är den stora vinningen i det här.

Henrik Claesson, Installatörsföretagen.

Dagersättning ersätter tidigare system

Förhandlingsledare på den fackliga sidan var Thomas Sandgren, ombudsman i Region Väst. Han berättar att en större förändring handlar om att dagsersättning ersätter reskostnads- och restidsersättningen.

Thomas Sandgren förklarar det nya systemet så här:

– Det innebär att vi har räknat om reskostnadsersättningen, lagt ihop den med restidsersättningen, uttryckt alltihopa i restidsersättning och sedan förhandlat fram en nivå på en ”dagsersättning”.

Nivån på dagsersättningen räknas ut enligt följande: 1,74 timmar X 117,42 kr = 204,3108 kr. För lärlingar gäller 1,74 x 80,23 = 139,6002 kr.

Ersättningen räknas upp som i Installationsavtalet och inkluderar semesterlön, precis som restidsersättning gör idag. Dagsersättning är sjuklönegrundande som rörlig lönedel.

Thomas Sandgren
Thomas Sandgren, Elektrikerförbundet.

Gränserna tas bort

En annan större förändring är att alla resegränser inom hemortsområdet tas bort. Den enda gränsen som finns kvar är den yttre gränsen, den som är heldragen på den idag gällande kartan över hemortsområdet.

Dagsersättningen utbetalas alltså oberoende av var inom hemorten arbetsplatsen ligger. Kravet är att ”minst en resa per dag sker utanför ordinarie arbetstid från bostaden till arbetsplatsen eller från arbetsplatsen till bostaden”.

Företag kan nu räkna på jobb var som helst inom hemorten till samma kostnad vad gäller resor. Något som är tänkt att skapa mer jämställda förutsättningar för konkurrens mellan olika företag.

Undantag från regeln

Det finns såklart undantag. Och i det här fallet gäller det om arbetet sker på det egna företagets adress. Då betalas ingen dagsersättning ut, precis som i dag, då ingen reskostnads- respektive restidsersättning utbetalas.

Ett annat undantag är om montör efter överenskommelse har en servicebil, utgår hemifrån och nyttjar bilen för dagliga resor mellan bostad och arbetsplats.

Speciell uppsägningsregel

Hemortsavtalet börjar gälla från och med 1 mars 2022. I en inledande period har parterna kommit överens om en annorlunda uppsägningsregel.

Sägs Hemortsavtalet upp senast 1 mars 2025 upphör det att gälla efter 6 månaders uppsägningstid, och det gamla Hemortsavtalet återinträder och gäller.

Du kan läsa mer om det nya hemortsavtal och om hur förhandlingarna gick till här.