Sverige har en Integritetsskyddsmyndighet, IMY. Den beskriver, här något nedkortat, den svenska hållningen kring biometri så här:

Med biometriska uppgifter menas personuppgifter som samlats in genom teknisk behandling som rör någons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör identifiering av denna person. Exempelvis ansiktsigenkänning eller fingeravtryck.

Utgångspunkten: Förbjudet

Dessa uppgifter för att identifiera den anställda är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Som regel inte tillåtet att använda biometriska uppgifter för närvarokontroll.

Utgångspunkten är därför att det är förbjudet att behandla sådana uppgifter, eftersom behandlingen normalt innebär ett stort intrång i de anställdas integritet.

Arbetsgivare kan därför i regel inte stödja sig på samtycke från de anställda.

En mobiltelefon och ett ID-kort
Från nu har alla nya ID06 kort stöd för att i framtiden klara biometrisk information. Biometriska läsare är en vanlig syn i Europa och spås bli det här också.

Får inte kunna uppnås på annat sätt

En arbetsgivare som vill använda sig av biometriska uppgifter om anställda måste därför ofta hitta en annan rättslig grund än samtycke, exempelvis att det finns stöd i lag eller kollektivavtal som innehåller lämpliga skyddsåtgärder.

För att behandlingen inte ska komma i konflikt med grundläggande principer krävs att ändamålet med behandlingen inte kan uppnås på ett sätt som är mindre integritetskänsligt för de anställda.

Det är därför som regel inte tillåtet att använda biometriska uppgifter för närvarokontroll.