Får förtaget sätta in GPS-puckar eller annan övervakning?

En grön ikon med en bok på

Svar: JA – MEN företaget måste förhandla med facket först.

–  Vi har tyvärr inget veto mot att det införs övervakning, utan bara de sedvanliga tågordningarna med lokal och central förhandling och därefter arbetsdomstolen, säger Elektrikernas ombudsman David Fernhed och fortsätter:

– Vi sätter, som det på ombudsmannaspråk kallas, ”staket” runt frågan för att minimera intrånget i montörernas integritet. Men vi kan inte ensidigt få igenom att gps:erna ska slängas på tippen.

OBS! Kravet på förhandling gäller innan införandet av alla former av nya elektroniska övervakningssystem. Detta även för spårningssystem i verktyg och maskiner, eftersom sådana gör det möjligt att se var arbetstagaren befinner sig – vilket även det är en form av övervakning.

I förhandlingen går man bland annat igenom:

– Syftet med GPS:en/övervakningen
– Vem och vilka som ska ha tillgång till systemet
– Vad övervakningens resultat ska användas till

Bild: Colourbox

Vad säger avtalet?

Ett tecknat papper

I Installationsavtalet kap 12, §11: ”Elektroniska övervakningssystem” står det att:

”Vid införande av nya elektroniska övervakningssystem t.ex. GPS eller liknande, eller vid väsentlig förändring av syftet med användning av sådant system har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 och 14”.

Bild: Shutterstock/edit

Men vad betyder MBL?

Två tecknade personer med pratbubblor ovanför sina huvuden

MBL betyder Lag om medbestämmande i arbetslivet

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§  innebär att fackföreningarna ska ha medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om.

Bild: Shutterstock

Jaha, och vad är medinflytande då?

Medinflytandet innebär att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar har genomförts med facket.

I 11 § MBL står det att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med de kollektivsavtalsbärande arbetstagarorganisationerna (facken) innan beslut fattas om:

  • Viktigare förändring av verksamheten
  • Viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.

Förhandlingen ska genomföras i så god tid, och på så tidigt stadium, i beslutsprocessen att facket har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget.

Arbetsgivaren som inte följer reglerna om med­inflytande kan behöva betala skadestånd. Arbetsdomstolen brukar se allvar­ligt på brott mot MBL.

Ett frågetecken i en pratbubbla

Om du har fler frågor om GPS och övervakning, eller om MBL och medinflytande i allmänhet, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.

Bild: Colourbox

Källor: Elektrikerförbundet, lagen.nu och SKR