När det inte finns ett gällande kollektivavtal kan fackförbund och arbetsgivarorganisationer varsla den andra parten om konflikt om de inte kommer överens i förhandlingarna.

Strejk är den vanligaste åtgärden ett fackförbund kan använda i en konflikt för att få igenom medlemmarnas krav på bättre anställningsvillkor.

Arbetsgivaren kan å sin sida använda sig av lockout, och utestänga anställda från deras arbetsplats.

Längst ned i artikeln hittar du en ordlista på några vanliga konflikt-begrepp.

Att delta i strejken

En ikon av en näve som håller i en blixt

Utesluts en medlem som är uttagen i strejk men ändå arbetar?

Strejkbryteri kan innebära uteslutning. Medlem som trots varslad strejk ändå arbetar bryter mot Elektrikernas stadgar och kan därmed riskeras att uteslutas efter prövning av förbundsstyrelsen.

Måste en medlem som är uttagen i strejk på något sätt stå till förbundets förfogande, som strejkvakt eller dylikt, eller kan man välja att se det som betald ledighet?

Medlem står till förbundets förfogande i och med att man erhåller konfliktersättning från förbundet. Medlem är skyldig att delta i varslad strejk.

Bild: Pixabay/Edit

Lön och konfliktersättning

En ikon av sedlar

Hur mycket ligger konfliktersättningen på 2023?

Konfliktersättningen utgör 1000 kr per dag, skattefritt, och gäller vid konflikter som omfattar mindre än tre procent av förbundets medlemsantal.

Den som erhållit konfliktersättning 15 dagar, enligt ovan, erhåller från och med den 16:e dagen förhöjd konfliktersättning.

Den förhöjda konfliktersättningen är individuell och utgörs av den vid varje tillfälle på företaget fastställda individuella månadslönen x 0,70/22 (avrundat till närmaste högre tiotal kronor = x kr/dag).

Exempel:
 månadslön 35 000 x 0,70/22 = 1 113 kr.

Den förhöjda konfliktersättningen gäller vid ”sympatiåtgärder” från den första konfliktdagen.

Hur ansöker jag om konfliktersättning om jag är uttagen i konflikt?

Konfliktersättning redovisas som uppdragsredovisning på förbundets hemsida under ”Mina sidor”.

När måste man senast ha blivit medlem för att få konfliktersättning?

Man måste ha blivit medlem en månad innan strejken eller lockouten utbryter för att få full konfliktersättning.

Kan man få ersättning för inplanerad övertid vid en övertidsblockad?

Nej, en arbetsdag är definierad som åtta timmar per dag. Konfliktersättning är en fixerad skattefri dagsersättning.

Bild: Colourbox/Edit

Sjukdom och ledighet

En stiliserad ikon av ett hus

Vad händer om man blir sjuk under en pågående konflikt?

Blir man sjuk under pågående konflikt så har man rätt till ersättning. Det är viktigt att man anmäler det som vanligt enligt de regler som finns på företaget man arbetar på.

Vad händer om man har inplanerad semester under en strejk respektive en lockout?

Är semestern beviljad så får medlemmen åka på semester som vanligt. Vid lockout bestämmer arbetsgivaren över semestertiden och semesterersättning under Semesterlagen, och kan senast en månad innan dra tillbaka semestern för arbetstagaren.

Källa: Elektrikerförbundet

Bild: Colourbox/Edit

Ordlista

En ikon av en bok

Konfliktvarsel
Innan en part vidtar stridsåtgärder som till exempel strejk eller lockout måste ett varsel om åtgärden skickas till motparten och Medlingsinstitutet minst sju dagar innan strids­åtgärderna ska utlösas.

Stridsåtgärder
Stridsåtgärder är åtgärder som arbetsmarknadens parter, facken och arbetsgivar­organisationerna, kan ta till under förhandlingar när det inte finns något gällande avtal. Strids­åtgärderna kan vara till exempel strejk, blockad eller lockout.

Strejk
Strejk är när arbetstagare vägrar att arbeta. Rätten till strejk och andra fackliga stridsåtgärder är skyddad i lagen liksom arbetsgivarens rätt till lockout.

Blockad
En stridsåtgärd där facket helt eller delvis vill förhindra att arbete eller arbetsuppgifter utförs på ett företag eller en enskild arbetsplats.

Nyanställningsblockad
Strids­åtgärd som innebär att facket förbjuder alla nyanställningar hos den arbetsgivare som utsätts för blockaden.

Sympatiåtgärder
Stridsåtgärder till stöd för en annan lovlig konflikt.

Lockout
När arbetsgivare stänger ute arbetstagare från  arbetet, det vill säga att de inte får arbeta – och inte får lön. Lockoutade anställda får inte arbeta – och får ingen lön.

Strejkbrytare
Person som utför arbete i stället för dem som strejkar. Strejkbryteri är inte olagligt, men medför ofta en upptrappning från facket.

Strejkkassa
Pengar som avsatts till ersättning åt strejkande  som inte får lön under konflikten.

Skyddsarbete
Arbete som en anställd är skyldig att utföra trots pågående konflikt för att förebygga skada på människor eller egendom.

Arbetsfred (eller fredsplikt)
Inträder när ett nytt kollektivavtal har tecknats och råder tills avtalet löper ut. Under den tiden är strids­åtgärder (med undantag för sympatiåtgärder) inte tillåtna.

Källa: Medlingsinstitutet

Bild: Colorbox/Edit