Har du fått en varning på jobbet? Ställ dessa frågor!

• Har arbetsgivaren kollektivavtal – och i så fall vilket?
• Var varningen skriftlig? 
• Hur löd varningen?

Anledningen till att man bör ställa dessa frågor är att inom Elektrikernas avtalsområde är disciplinära varningar förbjudna enligt 62 § MBL. Läs vidare så förklarar vi!

Vad innebär en varning för en elektriker?

En arbetsgivare som anser att arbetstagaren gjort ett allvarligt fel i tjänsten talar ofta om det för arbetstagaren. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom en muntlig eller skriftlig tillsägelse.

Om det är en skriftlig tillsägelse brukar man kalla det ”varning”. Man ska dock vara försiktig med det begreppet, då det kan betyda två olika saker:

1. En disciplinär bestraffning (varning) 
2. En erinran om att arbetstagaren kan komma att skiljas från sin tjänst om hen fortsätter med sitt beteende – alltså en så kallad LAS-varning.

För disciplinära bestraffningar finns det regler i både lag och avtal, medan LAS-varningen rent juridiskt är helt formlös. 

Hur vet man om varningen är en disciplinär bestraffning?

Enligt Arbetsdomstolen kan en skriftlig varning som är en disciplinär bestraffning se ut så här: ”Du tilldelas en sträng varning, då Du vägrat utföra beordrat övertidsarbete.
Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Om detta upprepas, tvingas vi vidtaga strängare åtgärder.”

Om varningen dessutom arkiveras i personakten, mottagandet skall bekräftas skriftligt av arbetstagaren, eller den omges av andra formella regler, talar det för att det är en disciplinär bestraffning. Det är då arbetsgivaren som ska bevisa att det inte är en disciplinär bestraffning.

Varför är det viktigt att skilja på disciplinär bestraffning och LAS-varning?

Jo, för att på SEF:s avtalsområden är disciplinära bestraffningar förbjudna. Om de ändå delas ut medför det att arbetsgivaren blir skyldig att betala skadestånd för brott mot 62 § MBL.

Arbetsgivaren bryter då även mot andra bestämmelser i MBL eftersom hen är förhandlingsskyldig innan en sådan disciplinär bestraffning sker.

Det anses som ett beslut som innebär viktigare förändring enligt 11 § MBL. Om det är en LAS-varning finns dock ingen sådan förhandlingsskyldighet.

Men hur kan det vara förbjudet? Det står ju inte i avtalet?

Nej, men det är avsaknaden av bestämmelser om disciplinär bestraffning i avtalet som gör den otillåten.

För att en arbetsgivare ska ha rätt att dela ut disciplinära åtgärder måste det enligt lag (MBL) vara tydligt inskrivet i kollektivavtalet. I SEF:s avtal finns det inga bestämmelser om disciplinär bestraffning, vilket gör att det inte är tillåtet. De här reglerna gäller även för arbetstagare som inte är medlemmar i ett fack med kollektivavtal.

Så här står det i 62 § MBL: ”Kan enligt denna lag skadestånd följa på åtgärd eller underlåtenhet av arbetstagare, får annan påföljd icke åläggas arbetstagaren utan stöd i författning eller kollektivavtal. Detsamma gäller i fall när av 56 § andra stycket eller 59 § följer, att arbetstagare icke kan åläggas skadestånd.

Är annan påföljd än skadestånd föreskriven i kollektivavtal, får den utan hinder av första stycket tillämpas även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet.”

Finns det tidigare domar gällande varningar?

Ja. För den som vill fördjupa sig i ämnet varningar rekommenderas att läsa två domar:

AD 1986 Nr 66 (Svenska Livsmedelsarbetareförbundet mot SFO-branschkommitté LIVSMEDELSINDUSTRI och Aktiebolaget Vin & Spritcentralen i Stockholm)

AD 1985 Nr 88 (Svenska Hamnarbetarförbundet mot Sveriges Stuvareförbund och Norrköpings Stuveri och Terminal AB i Norrköping).

I den första domen fanns det inga bestämmelser om disciplinära åtgärder i kollektivavtalet, och man behövde reda ut om varningen var en otillåten disciplinär bestraffning eller en tillåten LAS-varning.

I den andra domen fanns å andra sidan bestämmelser om disciplinära åtgärder i kollektivavtalet (Stuveriavtalet). Där behövde man istället reda ut om arbetsgivaren var skyldig att förhandla med facket innan han delade ut en varning.

De här reglerna gäller nämligen, som framgår i rutan här ovanför, även för arbetstagare som inte är medlemmar i det fack som har kollektivavtalet på arbetsplatsen – i detta fall en medlem i Hamnarbetareförbundet.

Källa: Kurt Junesjö, arbetsrättsjurist och tidigare utredare vid LO-TCO rättsskydd

Glöm inte facket!

Kontakta alltid Elektrikerförbundet om du får en varning på jobbet, så får du hjälp att reda ut vad du borde göra.