Under 2020 betalade AFA Försäkring ut drygt 95 miljoner kronor för anställda och tidigare anställda under Elektrikerförbundets avtal. Det är en ökning med ungefär tre miljoner från föregående år. 

–  Jag tror framförallt att det är en konsekvens av Covid 19, då ökningen framförallt syns inom AGB-försäkringen* och dagersättningen i AGS-försäkringen*, kommenterar Elektrikerförbundets ombudsman Hans Andersson. 

För den som blivit sjuk kan ersättningen från AFA Försäkring innebära ett välbehövligt tillskott i en annars ansträngd ekonomi.

Den som har sjukpenning från Försäkringskassan har nämligen även rätt till dagsersättning från AGS-försäkringen.

Glädjande nog har antalet TGL-ärenden minskat, vilket förhoppningsvis är en indikation över att färre yrkesaktiva medlemmar har avlidit under året.

Hans Andersson, ombudsman Elektrikerna

Den uppgår till drygt tolv procent av den utbetalda sjukpenningen, eller lite enklare uttryckt: cirka tio procent av lönen.

Den som förlorar sin anställning på grund av arbetsbrist kan ha rätt till ersättning från AGB-försäkringen.

Såväl ersättningarna från AGS som AGB ökar alltså för Elektrikernas medlemmar. Något som Hans Andersson tror hänger ihop med corona-pandemin. 

Men misstanken är att än fler skulle ha rätt till ersättningarna. Det finns nämligen ingen automatik i ersättningarna från AFA, utan den enskilde måste själv ansöka om ersättning.  

Även utbetalningarna och ärendena gällande arbetsskadeförsäkringen har ökat något för dem som är anslutna till Elektrikerförbundets avtal, så även premiebefrielseförsäkringen PBF.

Något som däremot minskat är ersättningarna från försäkringen vid dödsfall: TGL. 

– Glädjande nog har antalet TGL-ärenden minskat, vilket förhoppningsvis är en indikation över att färre yrkesaktiva medlemmar har avlidit under året, säger Hans Andersson. 

Villkoren för försäkringarna går att ta del av på AFA Försäkrings hemsida.

Vid eventuella problem uppmanas medlemmar kontakta lokal försäkringsinformatör eller ombudsman.  

Utbetalade ersättningar under Elektrikerförbundets avtal 2020

  • AGB: 5,8 miljoner kronor
  • AGS dagsersättningar: 11,6 miljoner kronor
  • AGS månadsersättningar: 13,6 miljoner kronor
  • FPT: 6,7 miljoner kronor
  • PBF: 23 miljoner kronor
  • TFA: 30 miljoner kronor
  • TGL: 4,5 miljoner kronor
Ett tecknat frågetecken
Vad betyder förkortningarna?

⚡️AGB: Försäkring för om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod. 

⚡️ AGS: AGS är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Dagersättningen ligger på drygt 12 procent av utbetald sjukpenning. 

⚡️ FPT: Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du vara berättigad till FPT, föräldrapenningtillägg.
Försäkringen ger dig ca 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan. Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. 

⚡️ TFA: Försäkring vid arbetsskada, inklusive arbetssjukdom. Försäkringen kan ge ersättning vid inkomstförlust, extra kostnader som läkarbesök och fysiskt och psykiskt lidande.

⚡️ TGL: Försäkring vid dödsfall så länge den försäkrade är anställd. Ersättningen betalas till barn eller make, maka, sambo eller registrerad partner. Har den avlidne inga av ovanstående, så ersätter TGL endast begravningshjälp på motsvarande 0,5 prisbasbelopp.

⚡️ PBF: Premiebefrielseförsäkring. När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning.

Under den perioden kan du istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock