Det var efter det att Arbetsmiljöverket inspekterat ett 30-tal av Sesols arbetsplatser som myndigheten lade ett nationellt förbud mot företaget att utföra solcellsinstallationer utan korrekt fallskydd.

Enligt Arbetsmiljöverket har flertalet av de arbetsplatser som inspekterats brustit i fallskyddet: fasta skyddsräcken har saknats, lösa stegar har använts och personlig skyddsutrustning har saknats eller använts på fel sätt. 

Det här är brister som Niklas Enström känner igen, från de rapporter han får från förtroendevalda runt om i landet.

– Jag får ju input hela tiden från förtroendevalda att det ser förskräckligt ut där ute. Så jag tycker det är jättebra att Arbetsmiljöverket gör de här inspektionerna.

– Men det här gäller ett företag, jag skulle säga att det finns brister i hela branschen.

”Montörer får kort utbildning”

Vad skulle du säga att bristerna beror på?
– Bland annat får montörerna för kort utbildning, så de hinner inte ta till sig informationen korrekt. Det handlar om personer som aldrig varit ute och skruvat, och aldrig arbetat på ställning tidigare.

Och de största bristerna?
– Till exempel att man inte varit och kollat på plats innan arbetet, och därmed inte gjort någon riskanalys. Man tar bara offerten och åker till platsen och börjar bygga ställning direkt. Utan att man har kollat hur platsen ser ut innan.

– På Sesol finns även ett bonussystem, där varje arbetslag som hinner med ett visst antal anläggningar i veckan får en bonus, en ganska hög sådan. Det gör att montörerna tullar på säkerheten för att det ska gå snabbt.

– Vi skulle hellre se att säkerheten är bidragande för att arbetslaget ska få sin bonus över huvud taget.

Mer än bara fallrisker hos Sesol

Det är mer än bara fallrisker som verkar brista hos Sesol. I januari i år lade Elektrikernas regionala skyddsombud ett skyddsombudsstopp på företagets lager i Södertälje.

Då handlade det bland annat om vad som skyddsombudet menade var ”en livsfarlig elanläggning” och saknade utrymningsvägar.

Stoppet höll i sig över 14 dagar, något som är ovanligt länge.

– Det är så många gånger vi har påpekat säkerhetsrisker på företaget, så det är bra att Arbetsmiljöverket nu sätter ned foten, säger Niklas Enström.

Vad tänker du om branschen i stort?
– Det är ett under att det inte hänt fler olyckor. Det är ett livsfarligt yrke. Man bör också ha med sig att det är ett genomgångsyrke, med nya montörer varje vecka som ska lära sig arbetet. Det är en risk i sig.

– Företagen måste ta upp ordentliga ställningsbyggen i offerterna, och berätta för kunderna att arbetet måste få ta tid.

Om jag som privatperson hyr in ett företag för att sätta upp solceller på mitt tak, har jag något ansvar om det sker en olycka?
– Det beror på om företaget tagit på sig att vara byggherre, om de inte har gjort det så är det du som är ansvarig. Jag tror att många privatpersoner inte vet att det är så det fungerar.

Bjudits in till Sesol för att diskutera

Elektrikerförbundet har hängavtal med Sesol AB och förtroendevalda på företaget på flera orter.

Efter Arbetsmiljöverkets förbud har Niklas Enström tillsammans med förtroendevalda bjudits in till företaget för att diskutera säkerhetsfrågor.

– Vi finns här för att stötta och samverka med företaget, säger han.

Är det något du tänker ta upp under mötet?
– Är det inte dags att dra i nödbromsen se över rutinerna för att göra om och göra rätt?

– Till exempel borde det finnas kontrollstationer, där man kontrollerar att de anställda verkligen förstått utbildningen. Vi skulle även önska skyddsombudsutbildade resurser som åker med arbetslagen ut på arbetsplatserna och visar hur man jobbar säkert.

Sesol: ”Vi har en pågående dialog med SEF”

Tidningen har kontaktat Sesol för att få svar på följande frågor:

Har ni någon kommentar gällande Arbetsmiljöverkets beslut om nationellt förbud mot Sesol att utföra arbeten utan korrekt fallskydd?

Jag förstår det som att Sesol har ett bonussystem, där arbetslagen får en ganska hög bonus om de hinner med ett visst antal anläggningar i veckan.
Elektrikerförbundet anser att det här bonussystemet bidrar till en ökad risk att de anställda tullar på säkerheten. Har ni någon kommentar angående det?

Vänligen
Anna Norling
Redaktör Elektrikern

Kevin Larsson är marknadschef på Sesol och svarar på Elektrikerns frågor via mejl:
”Sesol har tagit del av Arbetsmiljöverkets beslut den 16 april om byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två meter eller mer. Beslutet innehåller att ett antal villkor för att på byggarbetsplatser utföra arbeten med fallrisker.
Beslutet innebär att allt arbete som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav fortsatt får utföras av Sesol. Arbetsmiljöverket kan om det skulle ske en konstaterad överträdelse begära utdömande av vitesbelopp, i stället för att utfärda en sanktionsavgift.
Vi tar beslutet på största allvar och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer.

Vi har en pågående dialog med SEF och har genomfört en rad åtgärder såsom utbildningar i arbetsmiljö och säkerhet för våra medarbetare, förändrade arbetssätt, ny utrustning samt en ökad intern kontroll av fallskydden på våra projekt.
Vi är därför trygga i att Sesol idag följer villkoren i Arbetsmiljöverkets beslut. Som kund kommer man inte påverkas av beslutet.”

Olyckor i solcellsbranschen

Enligt Arbetsmiljöverket har antalet olyckor ökat i branschen, även om det är svårt att läsa ut exakta antal eftersom solpanelsmontering inte noteras separat i arbetsskadestatistiken.

Den allra vanligaste olycksorsaken är fallolyckor och därefter att man tappar kontroll över handverktyg. Andra risker för montörerna är fysisk överbelastning, solpaneler är stora och kan väga 25–30 kilo styck. Felaktigt monterade paneler kan också orsaka elolyckor och bränder.