– Hallå där, Mikael Carlson, teknisk expert, Elsäkerhetsverket. Hur är det med regelverken kring elproduktion och batterilagring?

– Just nu är det både färdigt och inte färdigt kan man väl säga. Området berörs av ett antal olika regelverk där Boverket är mitt uppe i en uppdatering av sina krav.

Boverkets byggregler, BBR, uppdateras nu och kommer innehålla nya krav för bland annat batterilager. En kvalificerad gissning är att storleken kommer spela roll; att kravställningen om placering och brandcellsgränser utgår från storleken på energilagret. Klart om omkring ett år enligt Boverket.

Räddningstjänsten kan ha önskemål om storlek

– Sedan kan Räddningstjänsten beroende på batterilagrets storlek ha önskemål, det är bra att kolla av med dem, säger Mikael Carlson.

Några forskare från RISE har nyligen släppt en ”Vägledning brandskydd för batterienergilager” gjord på uppdrag av bland annat räddningstjänst, försäkringsbolag och andra intressenter. Dokumentet är just en vägledning, men innehåller rekommendationer om brandgasventilering, utrymningsvägar, avstånd, skyltning och kommunicerande brandvarnare för att nämna något.

På själva elsidan är det desto klarare. Ett batterilager omfattas normalt av Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet som säkerställer att produkterna är säkra och störningsfria.

– Batterilagret ska vara CE-märkt och det ska finnas installationsanvisningar på svenska. Då har tillverkaren gjort bedömning av överensstämmelse mot gällande direktiv. 

Finns flera regelverk

Installationsanvisningarna ska specificera om placeringen går bra utomhus eller om det krävs tempererad zon.

Anläggningen måste också följa Energimarknadsinspektionens regler för anslutning EIFS 2018:2. Där regleras bland annat spänningskvalitén ut mot nätet, anvisningar som tagits fram ihop med Svenska Kraftnät.

– För den här typen av anläggningar är vi ju inne i flera olika regelverk, det är bara att läsa på. För Elsäkerhetsverkets område handlar det om god elsäkerhetsteknisk praxis där du följer elinstallationsreglerna och tillverkarnas anvisningar och använder CE-märkta produkter.