– Det går att konstatera att det tycks finnas ett avtal om installation av solceller som skulle vara utfört senast vid förra årsskiftet. Då kan man som konsument hävda att företaget är i dröjsmål. Vid ett dröjsmål så ska konsumenten klaga till företaget och konsumenten har enligt lag (konsumenttjänstlagen) rätt att dels hålla inne med betalning, dels rätt att kräva att företaget utför tjänsten och häva avtalet. Dessutom har konsumenten rätt till skadestånd av företaget.

Mer komplicerat fall

– Det är ett mer komplicerat tillstånd i detta specifika fall eftersom Lotta och Jan tecknade ett avtal med ett företag som sedan togs över av ett annat företag. Grundregeln är att avtal ska hållas men vem ska i detta fall hållas ansvarig?

– Det som talar för att det alltjämt finns en avtalspart som är skyldig att leverera resten av tjänsten är att Lotta och Jan betalat en delbetalning till det övertagande företaget. Därmed får vi även dra slutsatsen att det övertagande företaget kan hållas ansvariga för avtalet eftersom de ställde ut fakturan och tog emot betalningen för ett avtal som det tidigare företaget ingick med konsumenterna.

Går att använda rättsskyddet i hemförsäkringen

– Vad Lotta och Jan kan ha i åtanke är att de enligt lag också har rätt till skadestånd vilket kan täcka den ekonomiska skada som uppstår i och med att företaget inte håller avtalet. Rent teoretiskt så kan de också ha rätt till kompensation för den uteblivna produktion av ström som de drabbats av under dröjsmålet, men det kräver lite matematisk hjärngympa då de måste utgå ifrån vad solcellerna hade kunnat producera och vad förlusten av detta blir för merkostnad.

– Om företaget inte går med på hävning frivilligt så är mitt råd att kontakta det försäkringsbolag där paret har sin hemförsäkring och be om att få använda rättsskyddet i hemförsäkringen till att anlita en jurist för bistånd i tvisten.