Vad är krypström?

Krypström är när en liten ström tar sig förbi isoleringen och går ut på vandring. Den kan då krypa längs smutsiga, fuktiga, salta, ytor eller i vått trä. 

I vilka lägen kan krypström uppstå?

Till exempel vid åskoväder. Då kan blixtnedslag skada ledningar och komponenter utan att det märks. Då kan krypström uppstå och senare leda till brand.  Dra därför ur sladden till ansluten el- och teleutrustning. Det är extra viktigt om du till exempel reser bort.

Och låt ett elinstallationsföretag installera en jordfelsbrytare – det är viktigt även ur många andra elsäkerhetsaspekter. En jordfelsbrytare kommer dock inte att lösa ut för jordfelsströmmar som är mindre än 30 mA. (30 mA är satt utifrån vad en människokropp normalt tål utan risk för dödlighet).  

Om du inte har jordfelsbrytare och en säkring gått under ett åskoväder, låt ett elinstallationsföretag undersöka elinstallationen. Brand kan nämligen uppstå en tid efteråt om husets elinstallation har tagit skada och krypström uppstår, har Elektrikern tidigare berättat om. 

Finns andra orsaker till krypström?

Krypström kan uppstå om till exempel salt från salthaltiga havsvindar skapar beläggningar på isolatorer, som i sin tur kan ge krypströmmar. Den risken finns om anläggningen är på ett ställe där den påverkas av salthaltiga havsvindar.

Krypström kan också uppstå vid uttorkning eller skador på en kabels eller en kapslings isolerande skikt.

Hur minskas risken för krypström?

Kontrollera fortlöpande så att det inte har hänt något med elanläggningen eller den elektriska utrustningen. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) finns bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar ska göra. 

Glöm inte att kontrollera elanläggningen noggrant innan den används igen om det varit översvämning, en storm eller åsknedslag. Då kan det ha uppkommit nya elsäkerhetsrisker. 

Källa: Elsäkerhetsverket.