– Det är viktigt att vi gör skyddsronder även på servicebilar, vi kan se att användandet av servicebilar har ökat, vilket gör att riskerna för våra medlemmar ökat, säger Jens Hansson, ombudsman för Elektrikerna i Stockholm.

Jens Hansson har själv varit med i arbetet att ta fram Prevents material.

– Jag jobbade som serviceelektriker tidigare och såg att det fanns en säkerhetsbrist i de bilar som våra medlemmar kör runt i. Många bilar är dåligt utrustade inredningsmässigt, och saknar den säkerhetsutrustning som finns i vanliga personbilar.

Jens Hansson berättar att det här var något han ville få bukt med, därför började han arbeta med frågan. Bland annat kontaktade han Folksam för att få dem att lyfta just säkerheten i servicebilar.

När Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen under avtalsrörelsen 2017 tillsammans beslutade att bilda en arbetsgrupp om säkerheten i servicebilar var Jens Hansson tillsammans med Tina Nordling Elektrikernas representanter.

Fakta

Informationsmaterialet finns på prevent.se/servicebilar och är framtaget i samarbete mellan Prevent och Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Byggnads, Seko, och Svenska Elektrikerförbundet. Det innehåller:

  • Checklista för servicebilar
  • Checklista för förare
  • Folksams film om vad som händer vid en krock
  • Film om hur man lastar säkert

Från Elektrikerförbundets och Installatörsföretagens gemensamma rapport om säkerhet i servicebilar:

Det finns uppskattningsvis omkring 10-15 000 servicebilar inom elinstallationsbranschen.

Det vanligaste sättet att beställa servicebilar i dag är att ledningen i företaget fattar beslut om vilka fordon som ska köpas in, samverkan med skyddsombud och montörerna sker sällan.

I den enkät som genomfördes under arbetet med rapporten uppgav en tredjedel av de tillfrågade montörerna att de varit med om en olycka vid körning eller lastning/lossning under de senaste två åren. Av dessa skedde 80 procent av olyckorna under körning.

Säkerhet på väg

Gruppen tog fram en rapport med underlag, bland annat gällande hur många servicebilar det uppskattas finnas i elinstallationsbranschen, vilken kunskap det finns gällande säkerheten i dessa, samt en uppskattning av antalet fordonsolyckor i branschen.

Utifrån detta material kontaktade gruppen Prevent för att de skulle ta fram ett material för att öka säkerheten för de anställda ute på vägarna.

Det materialet är nu klart. Det består av filmer som beskriver dels hur en servicebil lastas säkert, dels en film från Folksam om vad som kan hända om inte bilen har en säkrad last, samt checklistor för både bil och förare.

Jens Hansson
Jens Hansson, ombudsman.

Jens Hansson lyfter bland annat att skyddsombudet bör vara med redan vid inköp av nya bilar, och att bilinredningen bör köpas från ett auktoriserat företag. En annan viktig punkt som inte alltid tänks på är att det ska finnas aktuell dokumentation för bilen.

– Får man köra bilen över huvud taget? Är den besiktad? Försäkrad? För som förare kan du bli ansvarig om du blir stoppad och kör ett fordon som har körförbud.

Andra viktiga punkter i checklistorna är lastutrymmet, som måste vara försett med vägg eller galler mot förarkupén för att inte riskera att materialet skjuts in i kupén vid en krock. Samt att allt löst material är fastspänt.

Nytt material för att minska riskerna med asbest

Elektrikerna har även varit med och tagit fram ett nytt material för att minska risken att utsättas för asbest. Det är Prevent som tillsammans med arbetsmarknadens parter inom byggsektorn tagit fram ett det nya materialet.

Bakgrunden är att installatörer och andra som jobbar med renoveringar ska ha rätta kunskaper för att upptäcka var asbest finns och vad de behöver göra om de stöter på ämnet.

Materialet består av filmer med diskussionsfrågor och en checklista som kan användas på arbetsplatserna, till exempel vid arbetsmiljöutbildningar eller arbetsplatsträffar. Det kan också användas inom yrkesskolor.

Asbest har värdefulla tekniska egenskaper som hög mekanisk hållfasthet och smidighet och användes därför länge som byggmaterial. Men det är också farligt. Asbestdamm kan leda till bland annat cancer och lungsjukdomar. Att veta hur man ska agera om man befinner sig i en miljö där asbest kan förekomma gör det lättare att undvika att utsättas för det farliga dammet.

Materialet är framtaget av Prevent tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads och Elektrikerna.

Inte bara för skyddsombud

Tror du att det här materialet kommer att användas ute i verkligheten?

– Ja, jag hoppas att det kommer att bli ett bra verktyg för våra skyddsombud att använda, men det ligger även på oss i förbundet att informera om att materialet finns.

En korrekt och säkert lastad servicebil
Så här ska det se ut.

Checklistorna finns på Prevents hemsida och går att fylla i digitalt, för att sedan sparas ned på den egna enheten. Även den som inte är skyddsombud kan använda checklistorna för att kontrollera säkerheten på den egna servicebilen.

– Upptäcker man att det finns brister på bilen, kontakta skyddsombudet, företaget eller förbundet, säger Jens Hansson.