Omkring 100 000 laddboxar av märkena Easee Charge och Easee Home har installerats i Sverige. Men i mars stoppades försäljningen.

Detta efter att Elsäkerhetsverket genomfört en kontroll av olika laddboxar på den svenska marknaden och då funnit säkerhetsbrister i de båda laddboxarna från norska Easee som ingick i testet.

– Det ser ut som att det finns stora luckor i den tekniska dokumentationen. Man verkar bland annat inte ha gjort en tillräcklig riskanalys av utrustningen innan den släpptes på marknaden, säger Adam Hedbom.

Adam Hedbom
Adam Hedbom är jurist på Elsäkerhetsverket.

Men Elsäkerhetsverket fann även elsäkerhetsbrister i boxarna. De allvarligaste handlar om jordfelsbrytaren. För det första handlar det om att Easee valt en elektrisk lösning istället för en elektromekanisk. Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket förklarar:

– Enligt den standard som tillverkaren har tillämpat ska alla reläer vara mekaniskt sammankopplade så att de garanterat sluter och bryter samtidigt. Här har de valt en elektriskt styrd lösning istället.

Och vad innebär det?

– Om ett av releäerna inte fungerar som det ska kan det hända att det inte bryter eller sluter som de övriga. Tillverkaren har inte presenterat tillräcklig dokumentation som visar att den elektroniska jordfelsbrytaren är lika säker.

Detta har hänt:

  • Elsäkerhetsverket inledde under 2022 ett projekt där myndigheten köpte in sex av de laddboxtyper som finns på den svenska marknaden för att kontrollera att de uppfyller gällande krav. Kontrollen berodde inte på att någon anmälning gällande laddboxar nått myndigheten, men i norska Easees laddboxar Home och Charge fann Elsäkerhetsverket flera brister.
  • Den 14 mars 2023 fattade Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud gällande Easee Home och Charge.
  • Beslutet överklagades av Easee den 17 mars och överlämnades till Förvaltningsrätten i Karlstad.
  • Parterna har båda yttrat sig gällande målet till Förvaltningsrätten.
  • Parallellt med ärendet i Förvaltningsrätten inkom Easees åtgärdsförslag till Elsäkerhetsverket den 14 juni. Förslaget gäller hur Easee avser att åtgärda redan installerade laddboxar.
  • Elsäkerhetsverkets granskar just nu Easees åtgärdsplan.

Uppfyller inte alla krav

För det andra har Easee inte uppfyllt kravet på brytavstånd som gäller i jordfelsbrytarstandarden (EN 61008-1). Där gäller krav på fyra millimeters brytavstånd mellan relätungorna, och det räcker inte att göra ett överspänningsprov på reläerna för att få samma säkerhet. Easee har 2,3 millimeter i brytavstånd.

– När brytavståndet är för litet innebär det en större risk för överslag, förklarar Joel Lee Antman.

Elsäkerhetsverket har även funnit brister i laddboxarnas DC-skydd.

– Den dokumentation Easee skickade in till oss visade inte att det fanns något DC-skydd. Men de har sannolikt en funktion i sin laddbox som liknar den som beskrivs i standarden IEC 62955, men de uppfyller inte alla krav i standarden, säger Joel Lee Antman och tillägger:

Joel Lee Antman är inspektör vid Elsäkerhetsverket.

– Även DC-skyddet är elektroniskt styrt och bygger på att programvaran fungerar. Men här skiljer sig standarderna åt, DC-skyddet får vara elektroniskt styrt, men de blandar ihop de olika standarderna i sin bedömning av kraven för jordfelsbrytaren.

Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten efter att ha överklagats och båda parter har fått möjlighet att yttra sig i målet. Så sent som 24 juli skickade Elsäkerhetsverket sitt senaste yttrande. 

Elsäkerhetsverkets jurist Adam Hedbom förklarar dock att myndigheten inte backar i sitt beslut om försäljningsförbud.

Under sådana förutsättningar ser vi inte någon möjlighet att backa från vårt försäljningsförbud

Adam Hedbom

– Ett företag måste gå igenom vissa steg innan man släpper en produkt på marknaden, sådant som riskanalys, riskhantering och tester. Har man inte genomfört dessa steg, vilket Elsäkerhetsverket menar att Easee inte har, så har man inte följt lagstiftningen. Under sådana förutsättningar ser vi inte någon möjlighet att backa från vårt försäljningsförbud, i och med att det är tvingande EU-lagstiftning där alla företag ska behandlas enligt lika villkor.

Det här är ett DC-skydd

Ett DC-skydd är ett skydd mot likströmskomponenter.

Har du solceller så får du likström som med en växelriktare gör det till växelström.

Har man då en elbil så finns det alltid en risk för läckage av likström och om det kommer in i fastigheten där ens vanliga jordfelsbrytare finns så kan sensorn mättas så den inte känner av jordfelsströmmar på växelströmsidan och då löser den inte ut, även vid jordfel.

Joel Lee Antman

Får använda laddboxar

Elsäkerhetsverket har alltså utfört försäljningsförbud mot Easees båda laddboxar Home och Charge, men inte något användningsförbud.

– Vår bedömning är att det inte finns någon omedelbar fara för kunderna att använda laddboxarna, så att det skulle vara motiverat med användningsförbud eller att laddboxarna måste återkallas. De brister vi har identifierat kan dock medföra en fara över tid, säger Adam Hedbom.

Hur ska de installatörer som installerat Easees laddare hos kunder tänka?

– Om de har installerat de här produkterna innan vårt försäljningsförbud så har de inte gjort något som är i strid med vårt beslut, utan de ska avvakta tills de får besked från Easee hur de ska göra. Easee ska ta fram en lösning för att eliminera bristerna i utrustningen. Det skulle kunna vara antingen att företaget drar tillbaka produkten, lägger till något skydd eller på annat sätt visar att produkten är säker som den är.

Easee-laddare
Foto: Terje Pedersen / NTB

Och hur ska kunderna tänka?

– Det svar vi kan ge nu är att de får avvakta svar från Easee. Man kan fortsätta använda sin laddbox under tiden, dock ska man vara observant på eventuella avvikelser i utrustningens funktion. Om laddboxen inte är installerad än kan den reklameras.

Tidningen har kontaktat Easee för en intervju om försäljningsförbudet, men inte fått något svar vid denna tidnings pressläggning. På sin hemsida går företaget dock igenom ärendet.

Mekanisk jordfelsbrytare

Varje ledare har ett eget relä och i en vanlig jordfelsbrytare så sitter alla reläerna ihop mekaniskt.

Om ett relä släpper eller sluter så drar de med alla andra reläer, men har man en elektronisk lösning så fungerar det så att det är den elektriska signalen, alltså spänning till för att sluta och spänning från för att släppa relät som gäller.

Och om ett av de här reläerna inte fungerar som de ska så kan det antingen inte slå till eller inte bryta som det ska. Det kan också innebära att ett relä kan svetsa fast vid en kortslutning så det blir slutet konstant.

Joel Lee Antman

”Bland de säkraste på marknaden”

Easee framhåller att deras laddare är bland de säkraste på marknaden. De menar att Elsäkerhetsverkets kritik främst handlar om brister i dokumentationen, men skriver även angående att de har elektroniska jordfelsbrytare i sina produkter:

Elsäkerhetsverkets påstående är missvisande så till vida att det kan uppfattas som innebärande att mekaniskt kopplade reläer aldrig kan fastna i slutet läge. I själva verket kan även mekaniskt kopplade reläer svetsa fast. När så sker kommer dock samtliga fyra faser fastna samtidigt, till skillnad mot elektroniskt kopplade reläer där enbart en av faserna kan fastna. Fyra strömförande faser innebär en större säkerhetsrisk än en strömförande fas”.

Den 14 juni inkom Easee med ett åtgärdsförslag till Elsäkerhetsverket om hur företaget planerar att åtgärda de laddboxar som redan installerats i de svenska hemmen. Åtgärdsförslagen är dels omfattande tester som visar att Easees laddare är minst lika säkra som om företaget följt standarderna till punkt och pricka, dels tydligare dokumentation.

Utöver det ska de redan installerade laddarna kompletteras med ett klistermärke där tidigare bristfällig märkning får plats.