Medlemsavgiften

Totalt fem motioner till det centrala representantskapet berör medlemsavgiften. Tre av dem är exakt lika, men skrivna av olika personer.

Totalt fem motioner berör medlemsavgiften.

Då medlemsavgiften redan är en punkt på dagordningen har förbundsstyrelsen valt att besvara, eller avslå motionerna.

Gemensam kassa för resor

En motion från avdelning 15 handlar om att införa en gemensam kassa i förbundet för att finansiera resor i de avdelningar där avstånden är stora.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att förbundet redan tar hänsyn till områden med stora avstånd när avdelningarna söker om medel för sin verksamhet, och ser inte det som ett problem.

Därför avslår styrelsen motionen.

Utred ”Märket”

Avdelning 10 föreslår i en motion att en utredning ska göras av hur industrins ”märke” och samordningen fungerat för Elektrikerförbundet. Detta då märket innebär stora begränsningar för förbundets förhandlingsutrymme och skapar klyftor mellan olika yrkesgrupper. 

Märket innebär stora begränsningar i förhandlingsutrymmet och skapar klyftor mellan olika grupper.

Förbundsstyrelsen svarar att det tvärfackliga samarbetet 6F, där Elektrikerna ingår, tidigare har utrett frågan och tagit fram ett förslag på ny lönebildningsmodell, ”Lönebildning för en ny tid”. Dock har ännu ingen framgång nåtts i frågan.

Låt klubbarna ha klubbkassa genom förbundet

Klubbstyrelsen på K4 Elektriska vill starta en klubbkassa för inkomster av sådant som försäljning av kabelskrot, men har stött på problem i sin kontakt med förbundet om detta. Därför föreslår de att mötet beslutar att en klubb ska kunna ha klubbkassa genom Elektrikerförbundet.

Förbundsstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att förbundet av juridiska skäl inte kan fungera som depå för externa medel som man inte kan säkerställa var de kommer ifrån. Det skulle även innebära en omfattande administration. Däremot kan en klubb registrera sig som en egen ideell förening och ha egen klubbkassa, något som redan finns i klubbar i dag.

Samtidigt hänvisar förbundsstyrelsen till det bifall de gör gällande en motion från avdelning 8, som föreslår att förbundet ska förhandla fram rabatt på Swedbank för klubbar som vill öppna konton i banken.