Det är Arbetsmiljöverket som ansökt om sanktionsavgift för företaget. Detta då det framkommit att företagets anställda på Northvolt under våren 2021 arbetat 816 timmars otillåten arbetstid.

Då företaget vid tillfället inte hade något kollektivavtal fanns det heller ingen möjlighet att frångå arbetstidslagen.

Enligt arbetstidslagen får ordinarie arbetstid uppgå till högst 40 timmar i veckan, av samma lag framgår det att en sanktionsavgift ska tas ut om en arbetsgivare har överträtt arbetstiden utan att ha stöd i kollektivavtal.

Utan stöd i avtal

Företaget svarar Arbetsmiljöverket att det var restriktionerna under pandemin som var anledningen till att de anställda fick arbeta längre än lagen säger, men på Förvaltningsrättens uppmaning har företaget muntligen svarat att ”they will pay”.

Förvaltningsrätten menar att då överträdelsen skett utan stöd i kollektivavtal eller efter ansökan om avvikelse till Arbetsmiljöverket så finns grund att ta ut en sanktionsavgift.

Därför förpliktigar rätten företaget att betala en sanktionsavgift på 388 416 kr.


Klarna riskerar sanktioner

Arbetsmiljöverket utreder ekonomiska sanktioner mot Klarna efter att det förekommit nattarbete på företaget utan att det finns något kollektivavtal om det.

Det här rapporterar tidningen Kollega.

Klarna har brutit mot arbetstidslagen.

Klarna har inget kollektivavtal men cirka 900 anställda är medlemmar i Unionen och det finns en lokal fackklubb.

I maj varslade Klarna tio procent av personalen. I samband med nedskärningen anklagade Unionen Klarna för att bryta mot medbestämmandelagen, MBL.

För tillfället pågår tvisteförhandlingar mellan fackförbundet och Klarna.

Flera brister i arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket pekar även ut andra brister i arbetsmiljöarbetet och ställer krav på åtgärder från Klarna under hösten. 

Avgiften för brott mot arbetstidslagen ligger på 483 kronor per timme och anställd med nuvarande prisbasbelopp.

En natts arbete motsvarar fem timmar, vilket skulle bli 2 415 kronor för varje anställd per natt. 

Nattarbetsförbud och arbetstidslagen

I Sverige råder nattarbetsförbud mellan klockan tolv på natten och fem på morgonen, om man inte utför ett arbete som är klassat som viktigt enligt lagen utifrån allmänhetens behov, som till exempel sjukvård.

Nattarbete, veckovila och dygnsvila regleras i arbetstidslagen. Anställda ska ha 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila enligt lagen.

Det finns två sätt att göra undantag från lagen. Det ena är att söka dispens från Arbetsmiljöverket, vilket är ovanligt. Det andra är att göra undantag från lagen i kollektivavtal som tecknas mellan arbetsgivare och fackförbund.

Arbetsgivare som bryter mot arbetstidslagen får betala en sanktionsavgift per timme och anställd. 

Källa: Kollega