I Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl framgår det att när ett kollektivavtalsbundet företag anlitar underentreprenörer som saknar kollektivavtal ska företaget kalla till MBL-förhandling med Byggnads. Så har inte skett, därav tvisten mellan företag och fack.

Pierre Pettersson är lokalombudsman för Byggnads med särskild uppgift att bevaka arbetsvillkoren på Northvolt-bygget i Skellefteå. Han berättar om bakgrunden till tvisten.

– Vi kallade ett företag på Northvolt till förhandling för att vi hade fått vetskap om att de hade en massa underentreprenörer på plats som de inte hade förhandlat med oss om innan. Jag fick en lista med ett antal företag och vilka kollektivavtal de hade. När jag granskade det vidare såg jag att inget av företagen hade svenska kollektivavtal.

”Försöker slå sönder kollektivavtalet”

Det var i slutet av april förra året som Byggnads kallade företaget, FineWeld Sverige AB, till förhandling för brott mot kollektivavtalet, men då fick de till svar av Installatörsföretagen att om de inte kunde visa att de hade medlemmar på företaget så fanns det inget att förhandla om.

– Vi menade att det är ju företaget som tecknat kollektivavtalet med oss, inte de anställda på företaget. Och vi kan mycket väl ha medlemmar på företaget, men vi menar att föreningsrätten och föreningsfriheten ska gälla. Vi har ingen skyldighet att lämna ut vilka som är medlemmar i facket på företaget.

Torbjörn Hagelin i reflexjacka och röd hjälm utomhus

Det känns som att man samkör det här för att man vill få en annan ordning än vad vi har haft tidigare.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads (Foto: Terese Perman/Byggnads)

Förhandlingarna strandade och gick vidare till central förhandling, som även den strandade.  

– Vi anser att i det här fallet försöker vår motpart slå sönder kollektivavtalet och värdet av det. Hela den svenska modellen bygger på att vi har en överenskommelse mellan arbetstagarpart och arbetsgivarpart, säger Pierre Pettersson och fortsätter:

– Vi har en överenskommelse om att vi ska kämpa för sund konkurrens, men om kollektivavtalet inte är tillämpligt i vissa lägen så finns det ju ingen sund konkurrens. Då har vi ju aldrig en möjlighet att granska företagen.

Misstänker samordnad aktion

Torbjörn Hagelin är avtalssekreterare på Byggnads och säger att tvisten gällande underlåtenheten att förhandla innan anlitande av kollektivavtalslösa underentreprenörer inte är något han har sett tidigare.

– Nej, det här har dykt upp nu. Både hos Installatörsföretagen och på Byggföretagen, vi har även en tvist på Byggföretagen i ett liknande ärende. Det känns som att man samkör det här för att man vill få en annan ordning än vad vi har haft tidigare.

Vad tänker du om det?

– Jag menar att det här är en seriositetsfråga, och jag tycker inte att vare sig Installatörsföretagen eller Byggföretagen är seriösa. Ska deras andra medlemsföretag konkurrera med företag som inte behöver följa det som finns i kollektivavtalen?

– Min bild är att anledningen till att företag använder sig av underentreprenörer utan kollektivavtal är för att de lönedumpar och inte sköter det de ska göra enligt lagar och avtal.

Det blir billigare?

– Ja, och tittar man långtgående på det, vad vill de ha för bransch?

– Jag ställde mig väldigt frågande inför deras agerande och tog därför kontakt med förhandlingschefen på Installatörsföretagen innan vi stämde och frågade om detta verkligen var hans uppfattning, och han svarade att så var det.

Arbetsgivarsidan: ”Ingen skyldighet att kalla till förhandling”

Enligt Byggnads handlar alltså tvisten om brott mot kollektivavtalet då Installatörsföretagens medlemsföretag låtit bli att kalla till MBL-förhandling när underentreprenörer utan kollektivavtal anlitats.

Men Installatörsföretagen menar att frågan inte alls handlar om kollektivavtalslösa underentreprenörer. Utan att det handlar om olika tolkningar av kollektivavtalet.

– Vi tycker inte att MBL och vårt kollektivavtal ger någon förhandlingsskyldighet i ett sådant här läge, där Byggnads inte har några medlemmar på företaget, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen. 

Så då behöver man inte följa kollektivavtalet?

– Jo, men det här gäller förhandlingsskyldigheten. Man har ingen skyldighet att kalla till förhandling i det här läget. Det är ingen dramatik i detta. Vi tolkar ibland kollektivavtal olika och då hör det till sakens natur att Arbetsdomstolen går in och avgör vilken tolkning som är rätt. Vi värnar den svenska modellen och att svenska företag ska ha kollektivavtal, men det är inte det tvisten handlar om.

Byggnads yrkar att FineWeld AB ska betala 200 000 kronor till förbundet för brott mot kollektivavtalet.

Henrik Junzell
Henrik Junzell, förhandlingschef Installatörsföretagen.

Skandalomsusat bygge

Det fackliga arbetet på Northvolt-bygget i Skellefteå har varit kantat av många svårigheter. Bland annat har facken inte fått veta vilka företag som finns på bygget, och därmed haft svårt att kontrollera att lagar och avtal följs, än mindre kunnat teckna avtal.

I november förra året genomförde flera myndigheter en razzia på bygget, något som ledde till att tolv personer avvisades och ett flertal företag blev belagda med viten av Arbetsmiljöverket.

Detta verkar ha varit en ögonöppnare för Northvolt, för redan månaden efter fick facken till slut en lista på vilka företag som verkar på bygget.

– Den listan har vi äskat om sedan september 2020, men vi fick den inte förrän i december 2021. Min bild är att vi nu förhoppningsvis är på väg att äntligen få lite ordning och reda här ute, säger Pierre Pettersson och tillägger:

– Vi klargjorde innan jul att vi inte kommer att tolerera en massa avtalslösa företag, utan att vi kommer att ta till stridsåtgärder om det krävs.

Alldeles för låga faktureringar

Har företagen möjlighet att följa kollektivavtalen?

– Det är en fråga vi har lyft för Northvolt. För de problem som både vi och Elektrikerna har mött är att när vi har kallat företag till avtalsteckning så ser vi att deras faktureringar är alldeles för låga för att kunna klara ett svenskt kollektivavtal, och det gäller både på bygg- och el-sidan.

– Vi har sagt att här måste något göras, för när man gör en upphandling måste man vara transparenta med vilka krav som ställs, bland annat gällande den svenska modellen, som inbegriper kollektivavtal. Det innebär att man borde kunna räkna ut att om man har timfaktureringar på mellan 260 kronor till 320 kronor i timmen så finns det ingen chans att man kan klara ett svenskt kollektivavtal om man ska klara arbetsgivaravgifter, traktamenten och semesterersättning.

Vad har ni fått för respons från Northvolt?

– Northvolt hävdar att de betalar gott och väl tillräckligt till sina huvudentreprenörer, så det ska inte vara några problem att klara kollektivavtalen. Det kanske är huvudentreprenörerna som pressar underentreprenörerna, det är svårt att säga.

Hur har samarbetet mellan facken fungerat?

– Byggnads, Elektrikerna, Målarna och IF Metall har haft tvärfacklig samverkan från start men Byggnads och Elektrikerna har haft det tätaste samarbetet. Unionen anslöt våren 2021. Vi har verkligen gått ihop för att få till en bra arbetsplats, och även haft en samverkan med Arbetsmiljöverket och polisen.