Det var 2013 som asbest hittades i de nyköpta generatordelarna till Parteboda kraftverk utanför Ånge i Medelpad.

Liknande delar hade köpts och redan installerats i kraftverket i Gammelänge öster om Östersund i Jämtland. Elektrikerförbundets regionala skyddsombud lade ett skyddsstopp och Fortum sanerade stationen.

Men förbundet ville ändå inte släppa det som hänt. Att importera asbest är olagligt i Sverige, så förbundet polisanmälde Fortum för brott mot miljöbalken, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

– Nu vill vi få frågan prövad rättsligt både för de närmast berörda, men också för övriga arbetsmarknaden. Det är en skandal att detta hänt. Det måste nu få rättsliga följder, sade dåvarande förhandlingschef Urban Pettersson vid tillfället till Elektrikern.

Vite på en miljon kronor

Även Kemikalieinspektionen gjorde en anmälan till åklagare gällande det inträffade. Åklagaren valde sedan att lägga ned förundersökningarna mot Fortum.

Så, nära tio år efter det att saneringen av kraftverket i Gammelänge påbörjats påträffas återigen asbest i generatorn. Det upptäcks under ett planerat underhåll, efter att personalen fattat misstankar.

Bakelitkapslar.
Så här såg bakelitkapslarna ut 2014, efter saneringen.

Det hela anmäls till Arbetsmiljöverket som i mitten av juni i år förelägger Fortum med ett vite på en miljon kronor om de använder generatorn utan att säkerställa att den inte längre släpper ut asbest.

Samtidigt får Fortum tillstånd att under ett år, fram till sista juni 2023, använda generatorn med vissa förbehåll. Bland annat om de ser till att den är innesluten med kontinuerligt undertryck, utrustad med slussar samt att tillträde endast är tillåten för särskild personal med tillstånd att bearbeta eller behandla asbest.

Fortsatta provtagningar

Lennart Lundvall är regionchef på One Nordic Hydro, där personalen som arbetar på kraftverket i Gammelänge är anställda.

– Jag känner mig väldigt trygg med att vi har levt upp till vår ambition att inte utsätta vår personal för någon risk. Vi har reagerat blixtsnabbt när vi misstänkte att det fanns asbest i luften.

– Jag känner mig väldigt trygg med att inte ha utsatt vår personal för någon risk.

Lennart Lundvall, regionchef på One Nordic Hydro

Lennart Lundvall berättar att all berörd personal har skickats på hälsoundersökning, utbildats och de anställda som arbetat vid generatorn har använt skyddsutrustning och filtermasker.

– Vi har även fortsatt ta prover för att säkerställa att vi inte utsätter vår personal för någon fara.

Kan dröja 20 år

Jimmy Åsberg är regionalt skyddsombud och ombudsman för Elektrikerförbundet. Han säger att det är bra att personalen hälsoundersökts, men att det kan dröja 20 år för sjukdomar relaterade till asbest att upptäckas. Han tänker främst på de anställda som vistats i lokalerna under alla dessa år.

Jimmy Åsberg
Jimmy Åsberg är regionalt skyddsombud och ombudsman.

– Bara tanken på att de ovetande kan ha exponerats av asbest är skrämmande.

Jimmy Åsberg ställer sig också till viss del frågande till Arbetsmiljöverkets hanterande av händelsen.

– Jag tycker som regionalt skyddsombud att myndigheten är för lam. De borde ha tryckt på stoppknappen och inte låtit maskinen gå innan det säkerställts att all asbest är borta.

– Det verkar vara viktigare att produktionen är igång än att man tänker på säkerheten för personalen.

Jimmy Åsberg lyfter också det faktum att hela historien är ett resultat av att Fortum valde att köpa in generatordelar från Ryssland.

– Man kan ju undra varför de vände sig till Ryssland. Vi har ju denna kompetens, teknik och produktion i Sverige, och om inte här så inom EU. Och asbest är ju förbjudet inom EU. Nu valde de Ryssland, man kan ju fråga sig om det var kapitalet som styrde.

Du var ansvarig arbetsmiljöombudsman vid tiden när Elektrikerförbundet polisanmälde Fortum. Hur vanligt är det att Elektrikerna polisanmäler företag?

– Det är inte ofta, men det händer. Men Fortum är en så stor arbetsgivare, så de måste såklart veta vad som gäller angående import och asbest. Sedan var det såklart en besvikelse att ärendet lades ned.

”Vi uppfyller samtliga villkor”

Sofie Wallström har titeln Area Manager Norr på Fortum, hon kommenterar Arbetsmiljöverkets vite gällande Gammelänge kraftverk så här:

– Vi har sedan upptäckten resonerat oss fram i samråd med AMV och föreslagit en fortsatt väg att gå och vår ambition är att få maskinen så asbestfri som möjligt. Vi uppfyller samtliga villkor i föreläggandet från AMV och något vite har således inte realiserats i dagsläget.

Sofie Wallström i varseljacka och skyddshjälm.
Sofie Wallström, på Fortum, har titeln Area Manager Norr.

– Godset i generatorn är helt fritt från asbest, det är dammrester av tidigare sanering som vi brottas med. Generatorn är helt inkapslad och kontinuerlig provtagning av luften från generatorn sker. Hittills visar alla provsvar på värden långt under gällande gränsvärde för luft.  

Hur kommer det sig att det fortfarande, tio år efter den första saneringen, finns asbest kvar i generatorn? 

– Den tidigare saneringen och omlindningen av statorn lämnade tyvärr rester av damm i svåråtkomliga utrymmen men man levde i tron att saneringen lyckades och att det blev helt rent. Därefter fanns ingen anledning till misstanke förrän kvarvarande damm upptäcktes vid en rutininspektion och provtogs direkt.

Varför valde Fortum att köpa in generatorer från Ryssland? Fanns inte material att köpa i Sverige eller inom EU? 

– Upphandlingen skedde för omkring 12 år sedan enligt de rutiner som Fortum hade då. Kriterier som man bedömer vid en upphandling är bland annat tekniskt utförande och kvalitet, möjlighet att leverera, tillgänglighet i verkstad, uppfylla EU:s lagar och direktiv samt pris.

– I detta fall föll valet på ett ryskt företag. Fortum försöker generellt sprida upphandlingarna mellan olika leverantörer för att utöka sin leverantörsbas. Det finns inte många tillverkare av vattenkraftsgeneratorer och antalet minskar. Av den anledningen behöver leverantörsbasen breddas och vid tillfällen sker upphandlingar utanför EU. Idag är situationen en helt annan med det geopolitiska läget och spelregler har ändrats sedan dess.

Idag är situationen en helt annan med det geopolitiska läget.

Sofia Wallström, Area Manager Norr på Forum

Vad är planen efter det år som Arbetsmiljöverket med vissa förbehåll gett företaget i respit att använda generatorn i Gammelänge? Ska maskinen rivas? 

– Provtagning och dialog med AMV kommer att ske löpande under ett års tid. Utvärdering av provresultaten får avgöra nästa steg.

Gammelänge kraftverk

  • Togs i drift 1945
  • Ägare Fortum
  • Effekt: 78 MW
  • Årsproduktion: 515 GWh
  • Våren 2012 togs en generator i drift efter ombyggnation levererad av Russelprom i Ryssland

Asbest

Asbest är inte farligt när det sitter inkapslat. Det är först när asbestfibrerna kommer loss eller dammar som det är hälsofarligt. Det är när du andas in asbestfibrerna som din hälsa påverkas, men det tar lång tid innan konsekvenserna märks.

Sjukdomar av asbest är bland andra Mesoteliom, en speciell cancer i lungsäck eller bukhinna, Pleuraplack, där fibrerna bildar ärr på lungsäcken, Asbestos och lungcancer.

Asbest är förbjudet i Sverige sedan 1982, och i EU sedan 1995. Men i till exempel Ryssland, Kina och Indien fortsätter asbesten att vara ett billigt alternativ vid byggande.