Parteboda Kraftverk utanför Ånge i Medelpad har fått en leverans under sommaren 2013, där det visade sig att packningar innehåller asbestos. Efter att detta uppdagats så kontrollerades även den utrustning som monterades in i Gammelänge Jämtland under 2012.

– PROBLEMET ÄR en packning som innehåller asbestos som ligger mellan lindningarna och är ingjuten i epoxy. Tätningen är uppbyggd av asbestos vilket kan frigöras vid en brand, felaktighet på lindningen eller när en lindning behöver åtgärdas, säger Sven Höckert.

Vi kan aldrig acceptera att man återinför ett problem som asbest i våra anläggningar igen.

Sven Höckert

Vid leveransen i Parteboda så uppmärksammadesmontörerna på Fortum av en underentreprenör från Serbien. Även om det i dagsläget var låga doser som var uppmätta i proverna så kände ingen av montörerna till att det ens skulle ha funnits innehåll av asbest i utrustningen och ingen information ska enligt Fortumha lämnats i samband med leveransen.

FORTUM STOPPADE omedelbart arbetet i Parteboda efter att asbesten konstaterats i utrustningen och såg till att utrustningen sanerades och montörerna kallades på undersökning för att dokumentera hälsovärdet. En liknande undersökning gjordes i Gammelänge.

HENRIK HARALDSSON är skyddsombud på Fortum Parteboda och han tycker att Fortum tog sitt ansvar och gjorde de åtgärder som behövts utifrån rådande situation.

Men Henrik och hans arbetskamrater finner det konstigt att asbesten inte upptäckts i samband med leverans omnu Ruselprom LTD lämnat över den dokumentation somska överlämnas i samband med leveransen.

I Gammelänge är frågetecknen bland personalen lite fler då de redan under sommaren 2012 utsatts för detta.

Henrik Haraldsson
– Fortum har haft en öppen dialog med samtlig personal på plats och även med de flesta underentreprenörerna som berörts, säger skyddsombudet Henrik Haraldsson vid anläggningen i Parteboda.

PÅ VILKET SÄTT har man påverkats? i vilken omfattning? Varför kom det aldrig fram? Hur kunde leverans ske trots att asbest är förbjuden i Sverige?

På båda ställena är utrustningen satt i karantän inför det slutliga saneringsarbetet vilket kommer att utföras under vinter och vår 2013-2014 med början i Gammelänge.

– HURUVIDA FORTUM haft kännedom eller inte går det bara att spekulera i. Men de har enligt uppgift gjort beställning utifrån svenska regler och inte ansetts ha haft anledning att misstro leverantören under leveranserna annat än att utrustningen uppfyllt de svenska kraven, säger Sven Höckert.

Han hoppas att Fortum efter detta ska ändra sina rutiner så att man gör en ännu noggrannare undersökning i sambandmed beställning och leverans att de svenska reglerna efterlevs.

Höckert hoppas också att Fortum ser över om utrustning från Russelprom LTDmonterats in på andra kraftverk där det kan finnas likvärdiga bristermed asbest.

– För det kan ju inte vara ett misstag att leverera utrustningmed ett års intervall till två olika kraftverk där det finns asbest i delar av konstruktionen.

SÅ SVEN HÖCKERT vill därför uppmana skyddsombud och fackliga förtroendemän att se över sina anläggningar och om det finns oklarheter begära av företaget att de utför provtagning av utrustningen.

– Vi kan aldrig acceptera att man återinför ett problem som asbest i våra anläggningar igen, utan man måste tillse att materialet uppfyller den svenska lagstiftningen.

Arbetsmiljöverket är inkopplat och Fortum har vidtagit åtgärder.

Asbest

  • En oorganisk mineralfiber som har använts i många former och för många ändamål. Finns ofta i byggnader. Eternitplattor som fasadbeklädnad. Pannor och vattenledningar kan ofta vara isolerade med asbest. Dricksvattenledningar kunde tillverkas i asbestbetong.
  • Asbest isolerar bra, tål hög temperatur och är billigt.
  • Mycket hälsovådligt. De långsmala spetsiga fibrerna fastnar i den mänskliga vävnaden och skapar bland annat lungcancer. En rökare som andas in asbest riskerar lungcancer fem går mer än en rökare som inte har kontakt med asbest.
  • Totalförbjudet i Sverige sen 1982 och i EU sen 2005.