Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande mineraler. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest).

De övriga asbestsorterna är amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit, aktinolit och krokidolit (blå asbest). Asbest bryts huvudsakligen i Ryssland, Kina, Kanada och Kazakstan. I Sverige bryts ingen asbest.
Damm innehållande asbestfibrer svävar i luften mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer då de kan komma in i lungorna och vidare in i kroppen och orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.
Asbest har använts som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum. Som värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. Det är framförallt yrken inom byggbranschen det finns risk för att bli utsatt för asbestdamm.
Asbest är totalförbjudet sedan 1982, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en risk för de som arbetar i byggbranschen.
Lungsäckscancer är obotlig och leder till döden inom några månader. Rörmokare och isolerare var några yrken som drabbades av asbestos, asbestdammlunga och lungcancer samt mesoteliom, en annan tumörsjukdom.
Nu finns det ett EU-direktiv som styr hur man får hantera asbest i Europa. I Sverige är det införlivat i AFS 2006:1 om asbest.

 

Så här säger föreskriften:

Bearbetning och behandling
11 §; Asbest och asbesthaltigt material som redan installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.
Enstaka hål får dock borras utan tillstånd om den totala tidsåtgången för arbetet är mindre än en mantimme och den borrmaskin som används har utsugsanordning.

Rivning
12 §; Material som innehåller asbest med en halt av mer än 1 viktprocent får hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.
Tillstånd enligt första stycket behövs dock inte för enstaka rivning om den totala tidsåtgången för arbetet är mindre än en mantimme och inte heller för demontering av asbesthaltiga bromsbelägg och andra friktionselement eller för demontering av asbesthaltiga packningar.

Utbildning och kunskaper
19 §; Den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material skall ha genomgått sådan utbildning om asbest som minst omfattar avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder samt bestämmelser om medicinska kontroller.
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har genomgått utbildningen samt att arbetstagarnas kunskaper uppdateras när det behövs. Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte den som skall leda och inte heller den som skall utföra rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material. Därvid gäller i stället bestämmelserna om utbildning i 36 §.

Undersökning och riskbedömning
20 §; Innan ett arbete som medför eller kan medföra exponering för asbesthaltigt damm påbörjas, skall alla åtgärder vidtas som behövs för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest.
21 §; Arbete i verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter skall föregås av en bedömning av risken for exponering för asbesthaltigt damm.

Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida AV.se

LÄS MER:
Många bryter mot regler för asbest
Företagen som brutit mot asbestföreskrifterna
Asbestskandal polisanmäld