Regler om asbest

Ett paragraftecken

• Du har en laglig rätt att arbeta säkert och får inte utsättas för asbest. 

• Din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö. Denne ska alltid göra en riskbedömning innan du börjar arbeta på en arbetsplats.

• En fastighetsägare ska alltid ha gjort en inventering innan till exempel renovering.

• Att sanera asbest kräver speciell utbildning och företaget måste vara godkänt av Arbetsmiljöverket. 

• I Arbetsmiljöverkets AFS 2006:1 finns detaljerade regler om asbest och hur asbest ska tas om hand.

•  Läs mer på Arbetsmiljöverkets sida om asbest

Bild: Pixabay

Platser där asbest kan finnas:

En stiliserad varningsskylt med en dödskalle på

⚡️ Asbest kan finnas i hus och fartyg byggda före 1982. Ämnet är dock tillåtet i övriga världen, så produkter och material tillverkade utanför EU kan innehålla asbest.

⚡️ Var alltid extra kritisk om du arbetar med renovering och ombyggnad av de så kallade miljonprogramshusen – här användes det mycket.

⚡️ Asbest kan ha sprutats direkt på till exempel tak, men kan också ingå i eller vara en del av andra material.

⚡️ Asbest har till exempel använts i brandskydd, värmeisolering, kondensisolering, bullerdämpning, armering, alkaliskydd, fyllmedel.

⚡️ Exempel på platser där asbest kan finnas är tak, väggar, golv, pannor, kakelugnar, skorstensanslutningar, dörrar, ventilationskanaler, tilluftskanaler, rör, gnistskydd och skivor.

Bild: Pixabay/Chris Smedbakken

Material som kan innehålla asbest:

Tecknat byggnadsmaterial

• Lim
• Kakelfix
• Bruk
• Plast
• Cement
• Väv
• Isoleringsmassa
• Papp
• Kitt
• Spackel
• Garn
• Pluggar
• Puts och färg

Bild: Jan Helebrant/Pixabay

Elektriker – tänk på det här:

En ikon av en näve som håller i en blixt

⚡️ Tänk efter före. Vi har idag bra kunskaper för att förebygga exponering av asbest – däremot går det inte att reparera skadorna i efterhand.

⚡️ Om du jobbar i en miljö där man river och arbetar i gamla material ska du fråga arbetsledningen om det gjorts någon asbestinventering innan.

⚡️Finns förekomst av asbest ska den saneras av auktoriserade firmor innan andra yrkesgrupper går in och jobba i den miljön.

⚡️På Elektrikerförbundets hemsida hittar du foldern Bli Asbest-Smart med viktiga råd och fakta om asbest.

Var särskilt uppmärksam på:

⚡️När du plockar bort elsystemet i hus och byggnader. Här finns en risk. Specifika områden är rörisolering och rörböjar.

⚡️Kom ihåg att du även kan påverkas när andra yrkesgrupper river, och luften är full med byggdamm.

⚡️Asbestrisk finns vid byte av elkomponenter. Bakom exempelvis elmätare och elcentraler kan det sitta eternitplattor.

Bild: Pixabay/Edit

Om du misstänker asbest

En tecknad bjällra med en utropstecken-bubbla på

⚡️ Vid minsta misstanke om asbest, begär att din arbetsgivare tar ett prov. Det kan ta mellan en timme till ett dygn att få reda på resultatet.

⚡️ Får du inte gehör för din begäran, tveka inte att snabbt kontakta ditt skyddsombud eller någon annan i din fackliga organisation.

⚡️ Om du arbetar på ett bygge eller en ombyggnad kan du och din arbetsgivare tillsammans kontakta den som har samordningsansvar för arbetsmiljön.

⚡️ Du kan även få hjälp och stöd av ditt skyddsombud eller någon annan i din fackliga organisation.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Mer om asbest

Det cancerframkallande materialet asbest har varit totalförbjudet i Sverige sedan 1982, men eftersom följdsjukdomarna kan ta decennier på sig att utvecklas har de asbestrelaterade dödsfallen inte minskat.

En studie från 2018 visar att 230 000 dödsfall världen över årligen orsakas av asbest.

Och att materialet förbjudits i nya byggen betyder inte att det är borta. Så sent som 2015 beräknades det finnas omkring 400 000 ton kvar i äldre svenska byggnader – och när de rivs och renoveras kommer det farliga dammet fram igen.

Så länge asbesten är bunden i fast form skadar den ingen, och för vanliga människor är risken att exponeras liten. 

För dem som jobbar med rivnings- och reparationsarbeten i äldre byggnader är risken dock fortfarande stor.

När asbestskivor bryts sönder frigörs nämligen det vassa fiberdammet som kan tränga in i lungorna. Om saneringen inte utförs på rätt sätt riskerar arbetarna att andas in det – vilket är livsfarligt även i små mängder. 

Här hittar du en lista på sjukdomar som orsakas av asbest