Det var för ett år sedan, sommaren 2021, som markarbete utfördes vid en arbetsplats i Enskede Gård i Stockholm.

En arbetstagare vid en underentreprenör till Solnaföretaget skulle montera markskruv med markborr nära ett elskåp där elledningar fanns.

Har kvarstående men

Skruven gick in i en strömförande högspänningskabel som låg i marken.

Arbetstagaren fick strömgenomföring i kroppen, studsade bort ifrån markborrmaskinen och skadades i nacken, fick brännskador i båda händerna och sårskada på höger arm.

Arbetstagaren har kvarstående men i form av återkommande domningar och stickningar i höger arm och hand samt ångest.

Solnaföretaget var ansvarigt

Åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål menar att Solnaföretaget, som var huvudentreprenör vid bygget, var ansvariga för arbetsmiljön på bygget.

Då företaget inte sett till att markförhållandena ordentligt undersökts avseende förekomsten av strömförande kablar har de av oaktsamhet orsakat arbetstagarens skada.

Det gjordes i och för sig en undersökning av markförhållandena med kabelsökare, men den arbetstagare som använde kabelsökaren hade inte fått tillräckliga instruktioner för att använda sökaren på ett korrekt sätt.

Instruktionerna inte tillräckliga

Åklagaren menar att instruktionen borde ha innehållit att kabelsökaren kunde påverkas av eller störas ut av närliggande elutrustningar som i detta fall ett elskåp.

Instruktioner borde även ha funnits om att handgrävning och friläggning av elledningar skulle göras innan markborrning liksom att säkerhetsavstånd på två meter skulle ha tillämpats i förhållande till närliggande elledningar.

Mot denna bakgrund anser åklagaren att Solnaföretaget brutit mot arbetsmiljölagen och utfärdar en företagsbot på 400 000 kronor.