Hur fungerar vattenkraft?

 • Vattenkraftverkens vattenmagasin, dammar, fångar upp vattnet i älvarna och lagrar det.
 • När luckorna öppnas i dammarna leds vattnet vidare ner i tunnlar till en turbin.
 • I turbinen snurrar blad som skapar energi med hjälp av vattnet.
 • En generator kopplad till turbinen gör så att energin kan omvandlas till el. 
 • Vatten kan lagras i magasin när tillrinningen är hög, för att sedan användas för el- produktion vid en annan tidpunkt på året när efterfrågan är större.  

Hur många vattenkraftverk finns det i Sverige?

 • Det finns nästan 2000 vattenkraftverk i Sverige.
 • Det är dock de 250 vattenkraftverken i de stora älvarna som står för nästan all vattenkraftproduktion. 

Hur mycket energi producerar vattenkraftverken i Sverige? 

 Mellan 50 och 75 terawattimmar (TWh) per år. 

Hur stor del av Sveriges energi kommer från vattenkraft?

 • Ett normalår står vattenkraftverken för runt 45 procent av Sveriges totala energiproduktion.
 • Under 2021 kom ca 43 procent av Sveriges elproduktion från vattenkraften, enligt siffror från SCB.

Hur mycket kostar det att bygga ett vattenkraftverk?

 • Enligt en beräkning som SKGS, basindustrins energisamarbete, presenterade för några år sedan kan ett nytt vattenkraftverk kosta cirka 7 till 10 kronor per årskWh.
 • Då utgår man ifrån att ett nytt vattenkraftverk ska byggas och att investeringskostnaden motsvarar 7 SEK/årskWh.
 • Det skulle då resultera i 28 000 kronor per kW (vid 4 000 fulla timmars drifttid).

Hur påverkar vattenkraft miljön?

 • Vattenkraft är förnybar. Den ger inte heller ifrån sig giftutsläpp.
 • Däremot stör vattenkraften det naturliga vattenflödet. Och vattenkraften påverkar den biologiska mångfalden, både i vattnet och på land.
 • Enligt Naturskyddsföreningen har utbyggnaden av vattenkraften bland annat lett till att växter och djur som är beroende av forsar och fall försvunnit.
 • Till exempel kan lax och ål sugas in i turbinerna och dö. Detta trots att många laxtrappor har byggts. Dammarna förstör också deras vandringsvägar. 

Finns det några orörda stora älvar kvar i Sverige? 

Ja. Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv.

Där får det inte heller ske någon utbyggnad med vattenkraft. 

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Varför är vattenkraft bra?

Det finns flera fördelar med vattenkraft. Här är några exempel.

 • Vatten kan lagras i magasin när tillrinningen är hög, för att sedan användas för el- produktion vid en annan tidpunkt på året när efterfrågan är större. 
 • Vattenkraft är förnybar.
 • Vattenkraft ger inte ifrån sig giftutsläpp.

Vad är dåligt med vattenkraft?

Det finns även nackdelar med vattenkraft. Den främsta nackdelen är vattenkraftverkens miljöpåverkan. Här är några exempel:

 • Vattenkraftverk stör det naturliga vattenflödet.
 • Vattenkraften påverkar den biologiska mångfalden, både i vattnet och på land.
 • Lax och ål kan sugas in i turbinerna och dö.
 • Dammarna förstör laxarnas vandringsvägar.