Överenskommelsen heter egentligen ”Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd” och är något som Svenskt näringsliv och tjänstemannafacken PTK förhandlat fram, och som Kommunal och IF Metall senare hängde på.

Under sommaren och hösten har förhandlingar mellan Svenskt näringsliv och LO förts gällande kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare.

Det kommer att bli en lagstiftning som innebär en försämring av anställningstryggheten, vare sig vi gör något eller ej.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Det var när dessa förhandlingar var klara som frågan om att LO skulle anta en principöverenskommelse gällande huvudavtalet uppstod. Något som alltså LO:s representantskap nu röstat ja till.

Det är dock upp till varje enskilt förbund att besluta om anslutning till huvudavtalet eller bara anta delen ”Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare”.

”Behöver dela upp frågan i tre delar”

Tidningen ringde upp Mikael Pettersson, Elektrikernas förhandlingschef, för att få honom att förklara varför förbundet svängt i frågan om överenskommelsen.

Elektrikerna var ju så pass kritiska i ert remissvar, vad var det som hände?

– Först behöver vi dela upp frågan i tre delar. För det första: vi är fortfarande kritiska mot hur lagen om anställningsskydd ska ändras, som var det vårt remissvar gällde. För det andra: LO har förhandlat om att få till en försäkringslösning för omställning för alla förbund, och det är vi positiva till. För det tredje: nu blir LO part i huvudavtalet, och kan påverka innehållet om förändringar ska ske, vilket vi tycker är bra. Det är viktigt att det inte är bara tjänstemän och arbetsgivarna som sätter spelreglerna.

Stoppade Svenskt näringsliv från att bestämma själva

Varför vände LO-styrelsen i frågan?

– Efter det att LO sade nej förra året så var det enligt mig stopp för avtalet. Men sedan har ju omvärlden rullat på. Kommunal och IF Metall anslöt sig till PTK:s överenskommelse, förutsättningarna förändrades och nya huvudavtalet med omställning fick nytt liv. Därför uppstod en ny situation och LO fick av representantskapet i uppdrag att förhandla fram en försäkringslösning för alla förbund.

– En avgörande fråga att lösa var att flertalet förbund annars skulle stått utan försäkringslösningar.

Hade det blivit realiteten om LO stått utanför?

– Det hade inte blivit noll, utan vi skulle kanske ha fått en tredjedel av det vi har i dag. Men eftersom LO är part i TSL så kunde inte Svenskt Näringsliv bestämma själva över just den frågan och då uppstod ett förhandlingsläge.  

Ville säkra förbättrade försäkringar

Överväger dessa förbättringar det man riskerar att förlora i anställningstryggheten?

– Det kan man inte lägga i vågskålen på det sättet, då lagstiftaren redan planerar för dessa förändringar, utifrån överenskommelsen mellan tjänstemännen och Svenskt Näringsliv. De förändringar som kommer att bli lagstiftning har vi förstått kommer att bli av ungefär som utredningen har sagt, det kommer att bli en lagstiftning som innebär en försämring av anställningstryggheten, vare sig vi gör något eller ej.

Men hade det inte varit en bra markering att säga nej, som till exempel Seko gjort?

– Några förbund har ju tagit den ställningen, att säga nej även till den framförhandlade överenskommelsen om försäkringslösningarna och att LO blir part i överenskommelsen. Vi tycker att det är bra att vi har säkerställt förbättringar i TSL och AGB för alla arbetare och det dåliga det får vi ju tyvärr ändå.

Ska Elektrikerna ansluta sig eller inte?

Vad säger Elektrikernas förbundsstyrelse om omsvängningen?

– Vi har hela tiden diskuterat frågan i förbundsstyrelsen under året och speciellt under hösten om de pågående förhandlingarna. Vad förbundsstyrelsen har att fundera över är om vi som förbund ska ansluta oss till huvudavtalet eller inte. 

– Installatörsföretagen är ju bundna av huvudavtalet, och det är än så länge inte vi. De säger till oss att det är besvärligt, för det kommer innebära att de får ha olika regler för arbetare och tjänstemän.

Nu är det alltså upp till varje förbund att själva ta ställning till det framtida huvudavtalet. Om omkring ett år, hösten 2022, kan LO fullfölja principöverenskommelsen, efter nytt beslut i LO:s representantskap.

Detta är AGB:

  • Försäkring för om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist.
  • För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod. 
  • Ersättning betalas ut i form av ett skattepliktigt engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid.
  • För 2021 är beloppet mellan 37 000 kr och 53 900 kr.

Detta är TSL

  • Trygghetsfonden TSL erbjuder stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och behöver hjälp till nytt jobb.
  • Det krävs dock att arbetsplatsen har ett kollektivavtal med ett LO-förbund.
  • Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om hen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.