Betänkandet bygger på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK träffade förra året, som omfattar ändringar i lagar om anställningsskydd och utbyggt omställningsstöd och statliga ekonomiska stöd – en överenskommelse som LO inte accepterade, men som senare Kommunal och IF Metall anslöt sig till.

Svenskt Näringsliv och PTK har varit tydliga med att de inte godtar några ändringar från politiskt håll i sin överenskommelse, och det ligger till grund för en stor del av kritiken i många remissvar.

Den föreslagna lagstiftningen bygger på en överenskommelse gjord av delar av arbetsmarknadens parter – samtidigt som stora delar lämnats utanför.

”Förslagen inte grundade på utförlig analys”

Elektrikerna skriver bland annat i sitt remissvar: ”Det kan konstateras att utredningens analys av behoven av de förslag som återfinns i utredningen är mycket kortfattad.

Beskrivningen för snarare tankarna till ett kortare informationsblad från ett politiskt parti än ett underlag för lagstiftning.

Någon närmare analys eller kunskapsöversikt avseende de utmaningar som berörs i utredningen lämnas inte. Vilka åtgärder som föreslås i utredningen grundar sig därmed inte på något utförlig analys utan i stället hänvisas till en kompromiss mellan Svenskt Näringsliv och PTK”.

Kommer drabba äldre arbetstagare

Ett förslag i betänkandet som Elektrikerförbundet är kritiska till handlar om förändrade turordningsregler.

Utredningen föreslår bland annat att samtliga arbetsgivare ska ha möjlighet att vid arbetsbrist undanta tre arbetstagare, mot dagens två för små företag under 10 anställda.

Elektrikerförbundet skriver: ”Någon effekt på att minska arbetslösheten beräknas inte utan i stället är en väntad effekt att ett ökat antal äldre arbetstagare kommer bli arbetslösa till följd av förslaget”.

Fackförbund fråntas möjligheter

Ett annat förslag som förbundet lyfter fram är förslaget att uppsägning på saklig grund ska förändras till ”sakliga skäl”. Samtidigt ska den uppsagde, om hen går till domstol, inte få behålla jobbet under tiden.

– Genom förslaget fråntas enskilda parter på förbunds­nivå, som Elektrikerna, möjligheten att avtala om bättre anställningsskydd. Den före­slagna regleringen innebär även ett ingrepp i redan ingångna kollek­tivavtal, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson och fortsätter:

– Valet av regleringsmetod framstår främst som vald för att för­hindra enskilda fackförbund att avtala om bättre anställningsskydd än det som framgår av den träffade överenskommelsen.

Mikael Pettersson menar att de föreslagna justeringarna av sakliga skäl kommer att försämra anställningsskyddet utan att bidra till någon ökad förutsäg­barhet.

– Snarare kommer de att verka i motsatt riktning.

Risk att nya skyddet inte omfattar alla

När det handlar om förslaget att den anställde vid en tvist inte får kvarstå i anställningen säger Mikael Pettersson att det utgör ett kraftigt ingrepp i anställningstryggheten, samt att möjligheten för den enskilde att återgå i anställning efter en tvist kommer att påverkas negativt.

– Dessutom finns det en stor risk för att det skydd som i stället införs genom möjligheten att få ersätt­ning från a-kassan inte kommer omfatta alla, och ersättningen kommer troli­gen inte att räcka under hela tvistens gång.

Tror du att Elektrikerförbundet remissvar kommer att spela någon roll för det slutliga lagförslaget?

– Eftersom det var så många remissvar och så många som var kritiska till de oklarheter som finns så tror jag att man faktiskt måste beakta det på något sätt när man skriver slutförslaget.