Urban Pettersson lyfter särskilt den föreslagna förändringen som innebär att arbetsgivarna ska få göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Företagen ska i framtiden få behålla tre personer istället för två, oavsett företagets storlek.

– Den här förändringen passar vår bransch oerhört dåligt, då vi har många arbetsplatser med få anställda. Det en sak om arbetsplatsen har 500 anställda och man får undanta tre, då spelar en person mer inte så stor roll, men när man är tio och får undanta tre så får det mycket större påverkan. Vi har en väl rotad tradition i vår bransch av att sist in, går först hem.

Den föreslagna förändringen av turordningsreglerna är dispositiv, det vill säga: Den går att förhandla bort i kollektivavtal. Och det vill Elektrikerförbundet göra.

Nu har vi sagt till motparten att ’antingen så vårdar ni den överenskommelse vi har, eller så får vi sätta oss ned och förhandla på nytt’.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Förbundet har begärt förhandling med motparten Installatörsföretagen gällande turordning vid uppsägning i Installationsavtalet, på grund den nya lagstiftningen.

– Vi har redan sedan tidigare haft egna regler om detta, säger Urban Pettersson.

De nu gällande branschanpassade reglerna i Installationsavtalet kom till för några år sedan och innebär att arbetsgivaren har rätt att efter en MBL-förhandling indela sin verksamhet i tre turordningskretsar.

Det vill säga: Istället för en enda kö vid uppsägning på grund av arbetsbrist så har arbetsgivaren en möjlighet att dela in verksamheten i tre olika enheter, till exempel en enhet för entreprenad en enhet för service och en enhet för teleavdelning.

Det går inte att flytta arbetsbristen från en kö till en annan, och det måste även vara arbetsbrist på just den enhet som varsel om uppsägning sker. Dessutom innebär skrivningen en förlängd återanställningsrätt på 12 månader för den uppsagde.

– Vi var överens om att detta var att betrakta som en så kallade vårdande regel, som parterna ska vårda och ta ansvar över, säger Urban Pettersson och tillägger att parterna aldrig gått till arbetsdomstolen om denna regel.

– Vi har kunnat hitta lösningar på de problem som uppstått.

Elektrikerförbundet har fattat att det är ett nytt läge och att det inte är samma regler som kommer att gälla. Men vi kommer som alltid att försöka göra det bästa för våra medlemmar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

De nya föreslagna skrivningarna i lagen om anställningsskydd innebär dock problem för denna uppgörelse.

– Problemet med den nya lagstiftningen är just att arbetsgivaren ska få undanta tre personer från turordningen, det stör hela vår överenskommelse.

– Vi lyfte detta redan under avtalsrörelsen. Nu har vi sagt till motparten att ”antingen så vårdar ni den överenskommelse vi har, och då kommer inte de utökade undantagsreglerna att gälla i vårt avtal, eller så får vi sätta oss ned och förhandla på nytt”.

Vad har ni fått för respons?

– De förstår ju att vi vill förhandla om detta, och det kommer i så fall att ske under hösten.

Generellt gällande de föreslagna förändringarna i lagen om anställningsskydd säger Urban Pettersson:

– Elektrikerförbundet har fattat att det är ett nytt läge och att det inte är samma regler som kommer att gälla. Men vi kommer som alltid att försöka göra det bästa för våra medlemmar och hitta lösningar i de regler som finns så att våra medlemmar ska ha ett bra anställningskydd även framöver, utifrån vad vi kan göra. Det innebär dock inte att vi kommer att släppa iväg det här hur som helst, utan vi kommer fortsätta att krångla med arbetsgivaren.

Detta har hänt:

I det så kallade Januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna stod under punkt 20: ”Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”, en utredning skulle tillsättas för att reformera Las, om inte parterna själva nådde en uppgörelse ”som ger ökad flexibilitet”.  

Regeringens utredare kom med ett förslag som dömdes ut som för arbetsgivarvänligt av fackförbunden. Förhandlingar satte i gång mellan huvudorganisationerna: Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Men LO hoppade av förhandlingarna.

Svenskt Näringsliv och PTK enades, därefter hoppade de båda LO-facken IF Metall och Kommunal på uppgörelsen. Övriga 12 medlemsförbund, inklusive Elektrikerförbundet, ställde sig utanför uppgörelsen.

Förändrad lagstiftning gäller dock alla på arbetsmarknaden.

Förslagen som lades fram tidigare i veckan innebär bland annat att arbetsgivarna får göra fler undantag i lagen om sist-in-först-ut när de ska säga upp på grund av arbetsbrist.

De ska få välja att behålla tre personer i stället för dagens två. Och det ska gälla på alla företag, oavsett storlek.

Samtidigt ska reglerna kring uppsägning av personliga skäl ändras. Om den uppsagda går till domstol får hen inte behålla jobbet under tiden.

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning. Den ska övergå till tillsvidareanställning efter tolv månaders anställning under en femårsperiod.

Den som blir av med jobbet när ett företag drar ner får stöd till att söka nytt jobb eller studera. Detta ska nu även gälla de som inte omfattas av kollektivavtal.

Ett nytt statligt studiestöd införs för den som behöver bygga på sin kompetens. Under ett år ska den som har jobbat i sammanlagt minst åtta år få bidrag och lån som för de flesta motsvarar 80 procent av lönen.

Lagförslagen ska nu skickas ut på remiss så att myndigheter och organisationer får säga sitt. Planen är att riksdagen sedan ska fatta beslut och att de börjar gälla den 30 juni 2022.