Alexandru Panicans studie heter ”Gymnasieelevers övergång från skola till arbetsliv – Vad är mervärdet med ETG som utbildningskoncept?”, och presenterades i slutet av förra året.

Under den tid som studien pågick, under läsåret 2019/20, erbjöds El och energi-programmet på 255 skolor varav 43 var ETG-certifierade. I dag är antalet skolor som är anslutna till ETG-konceptet omkring 60 stycken.

Enklare att få anställning

Alexandru Panicans studie inbegriper intervjuer med elever på ETG-skolor, intervjuer med elever på det traditionella El- och energiprogrammet samt arbetsgivare, lärare och representanter för utbildningssystemet på nationell nivå.

Av intervjuerna framgår att det faktum att lärlingstiden ingår i ETG-utbildningen underlättar för såväl elever på ETG-skolor som för arbetsgivare.

Det är enklare för eleverna att få en anställning efter avslutad utbildning – och det är enklare för arbetsgivarna att finna välutbildad arbetskraft med branschrelevant kompetens.

Utbildning för ambitiösa elever

En annan faktor som ETG-eleverna lyfter fram som positivt är att inte bara de, utan även deras kurskamrater, är där för att lära. Det är en utbildning för ambitiösa elever.

Då är det också lättare att ta till sig utbildningen. Arbetsgivarna lyfter att de har möjlighet att påverka innehållet i utbildningen som något positivt.

Riskerar att formas A- och B-lag

Samtidigt lyfter såväl ETG-elever som arbetsgivare fram en risk: arbetsgivarna kan i för hög grad tro att de elever som klarat ETG-utbildningen är självgående elektriker från dag ett efter utbildningen, klara att skicka ut på jobb helt utan sällskap. Det kan skapa en press på eleverna som inte enbart är positiv.

Ytterligare en risk med ETG-konceptets utbredning är, enligt intervjuerna med företrädare för utbildningssystemet på nationell nivå i Panicans studie, att det nu riskeras att formas ett A- och B-lag.

– Det är en risk att ETG blir en elitutbildning. Det hade varit bra om alla samtliga involverade parter kom överens om en enhetlig utbildning. Om man nu tycker att ETG håller högre kvalitet så skulle man kunna anamma samma system överallt. 

– Dessutom är risken att om utbildningen kräver hög ambitiös nivå, så kanske en del elever inte lockas, eller inte mäktar med utbildningen. Man bör diskutera med varandra vilken väg som bör väljas, säger Alexandru Panican.

Svårigheter för elprogrammet

El- och energiprogrammet är sedan 2013/14 det populäraste yrkesprogrammet i Sverige. Samtidigt har elevunderlaget på programmet minskat i förhållande till läsåret 2011/12 både i absoluta och relativa tal, en utveckling som går i motsatt riktning till försörjningsbehovet av arbetskraft i branschen. Bakgrunden är att allt färre elever söker sig till yrkesutbildningarna.

Det har varit svårt för elever i det traditionella elprogrammet att finna en lärlingsanställning, och oron är befogad. I slutbetänkandet av Yrkesprogramsutredningen dras slutsatsen att lärlingsplatserna för elever på El- och energiprogrammet är otillräckliga eftersom det: ”Inom gymnasieskolan utbildas ungefär dubbelt så många elektriker som kan tas emot av branschen för arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsanställningar i den efterföljande färdigutbildningen” (SOU 2015:97, s 189-190).

Fakta ETG

  • Utbildningskonceptet ETG (Elteknikbranschens Gymnasieskolor) drivs av Svenska Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen.
  • Det första ETG-gymnasiet startade 2007 i Nyköping.
  • Därefter har ETG expanderat och i dag finns det ett 60-tal gymnasieskolor i Sverige som har anammat utbildningskonceptet.
  • Något som särskilt särskiljer ETG-utbildningen med det traditionella El- och energiprogrammet är att ETG-utbildningen integrerar lärlingsåret genom utvidgat arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att eleven som klarar en ETG-utbildning kan börja direkt som förstaårsmontör.
  • Ungefär 90 procent av eleverna som fullbordar ETG-utbildningen etablerar sig inom branschen direkt efter avslutad utbildning
  • De certifierade skolorna betalar en avgift på 2 000 kronor per år och elev till ETG för att kunna vara delaktiga i dess nätverk.