Slutsatserna i rapporten är liknande de som Elektrikerförbundet kom fram till i sin rapport: ”Den avreglerade elmarknaden” från 2017.

Jobben har blivit farligare, bristande underhåll har gett sämre standard på elanläggningarna och samhällsskyddet har försämrats.

”Nu 25 år senare är det tydligt att avregleringen av elmarknaden har misslyckats. Innan avregleringen fanns det luft i systemet och en planerad överkapacitet, nu sker allt på marginalen”, skriver rapportförfattarna. 

I Sekos medlemsundersökning ges en tydlig bild av att arbetsmiljön i energibranschen har blivit sämre de senaste åren och att problem förekommer med bland annat riskfyllt ensamarbete, stress och allt mer övertid.

Generellt ger de som är anställa av ett entreprenadbolag en bild av att deras arbetsmiljö är sämre än de som är anställda direkt av en anläggningsägare.

Innan avregleringen fanns det luft i systemet och en planerad överkapacitet, nu sker allt på marginalen.

Ur Sekos rapport

I och med att allt mer styrs via upphandlingar har pressen ökat på dem som jobbar i branschen. När företag lägger bud pressar de sina priser för att vinna upphandlingen samtidigt som de har vinstkrav på sig.

Då personal kostar pengar har det blivit allt vanligare med ensamarbete och att varje arbete ska gå så fort som möjligt.

Även serviceområdena som en anställd ska täcka har blivit större vilket leder till längre resor och mer tid i bilen.

Med större serviceområden att täcka försvinner också en stor del av den lokalkännedom som personal tidigare hade om ”sin” anläggning. Det skapar även det en stress i arbetet och övertidstimmarna ökar. 

Något som kännetecknar branschen i dag är de ofta långa entreprenörskedjorna. Lönenivån är ofta lägre bland underentreprenörer, bland annat för att det där är mindre vanligt med kollektivavtal.

Rapportförfattarna skriver att risken på längre sikt är att detta kommer att leda till att löner i hela branschen pressas nedåt vilket kommer göra den mindre attraktiv. 

Även andelen ”F-skattare”, det vill säga egenföretagare, har ökat i branschen.

Även detta menar rapportförfattarna kan riskera att dumpa löner i branschen, då F-skattarna är beroende av att få in jobb och därför kan komma att acceptera sämre villkor än någon som har en fast anställning. 

Förut var det uppdelat kommunvis, men nu har de slagit ihop beredskapsområdena för att ”spara pengar” något som samtliga berörda upplever som en fruktansvärd börda och jobbig arbetsmiljö.

Fritextssvar från Sekos rapport

Seko lyfter i sin rapport att mängden av olika entreprenörer som är inne i branschen gör det svårare att ställa någon till svars för en försämrad arbetsmiljö och för bristande säkerhet. 

Att det kan ske allvarliga olyckor inom energibranschen, i de värsta fallen med dödlig utgång, råder det inget tvivel om.

Men den exakta omfattningen är svår att veta, då det saknas en helhetsbild. Dels för att alla olyckor inte rapporteras in och dels för att statistiken ser olika ut i olika källor. 

Rapportförfattarna ger som exempel att om en elmontör omkommer när den röjer skog efter en storm hamnar det som en olycka inom ”jordbruk, skogsbruk och fiske” i Arbetsmiljöverkets statistik.

Mörkertalet antas vara extra stort gällande utländsk arbetskraft då arbetsgivare som tillfälligt verkar i Sverige inte har koll på vilka regler som gäller – eller på grund av att de helt enkelt struntar i reglerna. 

Utifrån resultatet av medlemsundersökningen samt de problembilder som framkommer i rapporten ställer Seko fem krav:

 • Stopp för riskfyllt ensamarbete
 • Mer egen personal och ett samlat grepp kring kompetensförsörjning i branschen
 • Huvudentreprenörsansvar
 • Kostnader för säkerhet i upphandlingsunderlag
 • Tillsätt en parlamentarisk utredning om avregleringens konsekvenser

Om undersökningen:

Undersökningen skickades ut till alla medlemmar inom Seko Energi som hade registrerade kontaktuppgifter i Sekos medlemssystem, totalt 3938 personer.

1270 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 32 procent. 

Vilka förändringar vill Sekos medlemmar se? (Frisvar från undersökningen):

 • ”Större krav på upphandlingarna som görs. Att upphandlande bolag får ett krav på sig att göra mer och systematiserade uppföljningar på de företag man anlitar.” 
 • ”Mindre beredskapsområden! Förut var det uppdelat kommunvis, men nu har de slagit ihop beredskapsområdena för att ”spara pengar” något som samtliga berörda upplever som en fruktansvärd börda och jobbig arbetsmiljö. Då det geografiska området dessutom är så stort att det blir omöjligt att hålla inställelsetider medför detta omedvetet extra stress.” 
 • ”Att energibranschen gick tillbaka och anställer egen personal för att utföra jobben. Det kommer öka kompetensnivån, bättre arbetsmiljö för alla” 
 • ”Bättre avtal/anläggningskännedom, längre avtalsperioder och inte så många avtal.”
 • ”Att man hade möjlighet till att lära upp nästa generation så de slipper råka ut för de skador jag fått under de 40 år jag arbetat” 
 • ”Möjlighet att inte alltid välja den ”billigaste” entreprenören. Mer fokus på entreprenörens kompetens, regeluppfyllnad, arbetsmetoder vid upphandling.”