Fredric Lundahl i Elektrikerna-mössa utomhus

Fredric Lundahl, ombudsman vid region Mitt, har hållit i förhandlingarna med Assemblin för Elektrikerförbundets del.

Parterna har haft över 10 förhandlingsmöten sedan april 2020

Totalt har parterna mötts i förhandlingar över tio gånger sedan april förra året. När förhandlingarna om arbetsbrist avslutades i slutet av oktober var antalet varslade uppe i 86 stycken.

Men Fredric Lundahl, ombudsman vid region Mitt, menar att företaget bland annat gjort sig skyldiga till turordningsbrott – och det är en förhandling som fortfarande pågår. 

Men vi tar det från början. 

13 april 2020

Fack och arbetsgivare träffas efter det att företaget har kallat till förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist gällande 50 tjänster – en betydande del av företagets 153 montörer. 

11 maj 2020

Företaget förklarar att de vill säga upp enligt turordningskretsar.

Företaget har vad de själva anser tre sådana: kraft, service och entreprenad.

Företaget vill säga upp den absolut största delen på entreprenad och en handfull på service. 

27 maj 2020 

Det ska inte finnas några tvivel. Och vi upptäckte att det saknades på många nyanställdas anställningsbevis.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

Det har visat sig att företaget inte uppfyller kriterierna för turordningskretsar enligt Installationsavtalet. 

– Det bygger på att företaget har en tydlighet som visar vilken turordningskrets den anställde tillhör. Det ska inte finnas några tvivel. Och vi upptäckte att det saknades på många nyanställdas anställningsbevis. Det stod Assemblin och ett nummer för företagets kostnadsställe, något vi anser inte räcker. Så vi använde vår rätt att begära en gemensam turordning, säger Fredric Lundahl.

Förhandlingen avslutas med att företaget fördubblar varslet. Nu ska 60 tjänster bort. 

29 maj 2020

Företaget drar tillbaka varslet helt. Ingen tjänst ska bort.

5 juni 2020

Företag och fack träffas och Fredric Lundahl går igenom för företaget vad som gäller för att ett företag ska kunna ha fler än en turordningskrets. 

22 september 2020

Medlemmarna förstod ganska snabbt att om de skriver under det här papperet så kommer de att beröras av varslet, så då försvann intresset ganska snabbt.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

Företaget påkallar arbetsbrist gällande 35 tjänster. Återigen önskar företaget använda sig av olika turordningskretsar. Men även denna gång uppstår problem. 

– Företaget hade nu placerat in de anställda i olika turordningskretsar, men det var inte alla som hade accepterat sin placering. Medlemmarna förstod ganska snabbt att om de skriver under det här papperet så kommer de att beröras av varslet, så då försvann intresset ganska snabbt, förklarar Fredrik Lundahl. 

Facket kräver återigen en gemensam turordningslista. 

6 oktober 2020

Förhandlingen återupptas. Företaget hävdar att alla anställda har accepterat sin turordningskrets.

Facket begär dokumentation på detta. Något de aldrig får. 

21 oktober 2020

Vi sa att vi inte kan gå med på det, vi kan inte rättfärdiga det för våra medlemmar.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

Nu har företaget bytt ut vilka personer som företräder dem. De nya företrädarna visar facket hur orderstocken ser ut. Det är tydligt att det handlar om en stor arbetsbrist, och nu fördubblar företaget varslet: 68 tjänster ska bort.  

Företaget vill nu diskutera undantag från turordningsreglerna. De vill behålla anställda med särskilt kompetens. 

Facket säger att de kan gå med på att sex personer undantas från turordningslistan. Det handlar om ledande montörer och anställda som själva drar in jobb till företaget.

Företaget vill undanta 14 personer. 

– Vi sa att vi inte kan gå med på det, vi kan inte rättfärdiga det för våra medlemmar, säger Fredric Lundahl.

Företaget kontrar då med att utöka varslet till 90 personer.

29 oktober 2020

Vi kan väl säga att vi inte har varit överens under den här resan.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

Nu fastslås att 86 tjänster ska bort. Förhandlingen avslutas.  

– Vi kan väl säga att vi inte har varit överens under den här resan, säger Fredric Lundahl. 

Nu skulle man kunna förledas att tro att tvisten mellan Assemblin Solna och Elektrikerna avslutades där och då. Men det vore att vara positiv i överkant.

När företaget ett par veckor senare skulle verkställa varslet stötte man återigen på problem.

9 november 2020

Företaget skickar ut sina projektledare för att fysiskt lämna ut uppsägningsbeskeden ute på arbetsplatserna.

Men det är inte alla som får sitt uppsägningsbesked denna dag.

Vissa är sjuka, andra föräldralediga, ytterligare några vill helt enkelt inte ta emot något brev om uppsägning – och vissa får inget besked alls. 

Enligt Lagen om anställningsskydd ska ett uppsägningsbesked överlämnas till arbetstagaren personligen, när det inte är möjligt ska arbetsgivaren istället sända beskedet till arbetstagaren i ett rekommenderat brev.

Och här menar Fredric Lundahl att företaget har brustit, flera gånger om.

– De medlemmar som inte fick det här beskedet den här dagen skickade företaget beskedet hem till i vanligt brev. 

Det var fel nummer 1. 

Ytterligare en skrivning i Lagen om anställningsskydd handlar om när en uppsägning anses ske.

Det gör det, enligt skrivningen, antingen när arbetstagaren får del utav uppsägningen som lämnats fysiskt, eller tio dagar efter det att uppsägningen lämnats in till posten.

Så verkar inte företaget ha tolkat det hela. Det står alltså fel uppsägningsdatum på beskeden.

Det var fel nummer 2.

Vi har haft medlemmar som berättat att de har fått hem ett uppsägningsbesked, men förklarat att ’det står inte mitt namn på det. Det är någon annans uppsägningsbesked’.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

– Vi har påkallat förhandling om att företaget har överlämnat uppsägningsbeskedet på felaktigt sätt och med fel datum, så vi har ställt skadeståndskrav, säger Fredric Lundahl och fortsätter:

– Det har handlat om så extremt många personer som varit inblandande i det här, och jag gissar att det är anledningen till att det har blivit så många fel. Vi har haft medlemmar som berättat att de har fått hem ett uppsägningsbesked, men förklarat att ”det står inte mitt namn på det. Det är någon annans uppsägningsbesked”. 

📌 Vad gäller när en arbetstagare inte vill ta emot en uppsägning? 

– Om arbetsgivaren är tydlig och förklarar att ”du är uppsagd från och med i dag” så är du uppsagd från den dagen, även om du inte vill ta emot den lappen. Det som vi har upplevt som problem är att flera av våra medlemmar inte har fått uppfattningen om att det handlar om en uppsägning, säger Fredric Lundahl och fortsätter:

– Projektledarna har kommit med lappar, men då vissa anställda sagt att de inte vill ha någon lapp så har en del av projektledarna bara gått därifrån. Andra projektledare har varit mer tydliga, och sagt att det handlar om en uppsägning.

2 december 2020

Förhandling mellan fack och arbetsgivare om brott mot Lagen om anställningsskydd. 

9 januari 2021

Det är inte anledningen till varslet vi ifrågasätter, utan tillvägagångssättet.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

De första uppsägningarna träder i kraft. Det handlar om de anställda som har kort anställningstid och mindre än en månads uppsägningstid.

Att uppsägningen istället blir två månader beror på de felaktigheter som facket påpekat. 

Nu hör ytterligare medlemmar av sig. En medlem berättar för facket att han fortfarande inte fått något uppsägningsbesked, han hade inte heller blivit kontaktad personligen.

När Fredric Lundahl kontaktar hans kollegor visar det sig att det handlar om än fler montörer som inte fått något besked alls. 

Och tvisten mellan företag och fack fortsätter fortfarande än i dag. 

– Jag anser att det handlar om turordningsbrott, de har åsidosatt turordningen genom att inte säga upp 1 på ett korrekt sätt, 2 i rätt turordning. Den förhandlingen håller fortfarande på, säger Fredric Lundahl och tillägger:

– Vi har inte ifrågasatt själva arbetsbristen, den har varit väldigt tydlig. Företaget har visat hur orderingången sett ut. När de stora projekt som företaget har haft avslutades under det senaste året så har det inte kommit in några nya projekt. Det har skjutits på framtiden samtidigt som det har blivit mycket större konkurrens. Så det är inte anledningen till varslet vi ifrågasätter, utan tillvägagångssättet. 

Det är svårt i coronatider, de stora drakarna har varslat allihopa.

Fredric Lundahl, ombudsman region Mitt

Fredric Lundahl lyfter även det faktum att när det råder tvist med arbetsgivaren om en uppsägning så träder inte omställningsförsäkringen TSL (se faktaruta nedan) in. 

– Så det är många som har gått hem som inte har fått den hjälpen än. 

I skrivande stund har 41 personer av de 86 uppsagda gått från Assemblin Solna. Och det är en tuff tid de har att möta. 

– Det är svårt i coronatider, de stora drakarna har varslat allihopa. Stockholm är nog värst drabbat i landet, det är många projekt som har pausats och skjutits på till framtiden.

Företagets kommentar:

Vi har i grund och botten en bra verksamhet med hög kompetens som tyvärr inte har skötts på rätt sätt.

Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El
Ett tecknat kuvert med ett brev i

Tidningen har sökt Assemblin för en kommentar om turerna kring varslet i Solna. Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El, svarar via mejl:

📌 Hur kommer det sig att det har varit så pass många turer om varslen i Solna?

”Bakgrunden till varslet är att vi har varit organiserade på fel sätt vilket inneburit att verksamheten varit olönsam. För att komma till rätta med detta behövde vi stöpa om verksamheten vilket innebar att vi i tredje kvartalet 2020 genomförde en omfattande omstrukturering av Solna-verksamheten.

Detta innebar tyvärr att vi fick en övertalighet som självklart måste förhandlas med vår fackliga motpart. I dessa förhandlingar har vi som arbetsgivare och vår fackliga motpart olika syn på den framtida organisationen, vilket har inneburit att förhandlingarna dragit ut på tiden.”

📌 Hur ser Assemblin på den närmsta framtiden för verksamheten i Solna?

”Vi ser positivt på framtiden. Vi har i grund och botten en bra verksamhet med hög kompetens som tyvärr inte har skötts på rätt sätt, men med rätt ledning och rätt organisation har vi goda förutsättningar att kunna möta den konkurrens som finns på marknaden idag. 

Assemblin är och kommer fortsätta att vara en stor lokal aktör på Stockholmsmarknaden.”

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Andra stora varsel i Stockholmsområdet:

 • Ett av de senare stora varslen i Stockholmsområdet handlar om Ohmegi, där 25 personer varslades om uppsägning. Efter förhandling 8 januari 2021 stannade det vid 24 tjänster. 

  – De jobbade mycket med kontorslokaler och under pandemin så har dessa jobb minskat drastiskt. De har fått in ett par stora projekt, men de rullar inte igång förrän höst/vinter det här året. Deras intention är att återanställa så många som möjligt, säger Fredric Lundahl.
 • Även Caverion har varslat i Stockholm under året. Det handlade om en handfull på service och dryga tiotalet på entreprenad. Det senare ledde till tvist med facket.

  Företaget följde inte Arbetsförmedlingens regelverk (se ruta nedan) att underrätta myndigheten i god tid innan uppsägning. 
 • Bravida har totalt ett knappt 70-tal montörstjänster försvunnit i Stockholmsområdet under det senaste året. Det handlar om:

  • Bravida Upplands-Väsby service där 10 anställda sagts upp
  • Bravida Kista service/entreprenad där 22 anställda sagts upp
  • Bravida Solna service/entreprenad där 35 anställda sagts upp. 
 • Därutöver lade Edsvikens el ned sin entreprenadverksamhet och sade därmed upp tio anställda. 

Arbetsförmedlingens regler

Hur långt innan måste företaget varsla?

 • Om 5-25 personer berörs ska företaget varsla minst två månader innan den första berörda personen slutar sin anställning.
 • Om 26-100 personer berörs ska företaget varsla minst fyra månader innan den första berörda personen slutar sin anställning.
 • Om fler än 100 personer berörs ska företaget varsla minst sex månader innan den första berörda personen slutar sin anställning. 

Vad händer om man inte varslar i tid?

Arbetsförmedlingen har rätt att lämna in en stämningsansökan till domstolen om ett företag inte varslar i rätt tid eller inte varslar alls. Företaget kan då bli tvunget att betala en särskild varselavgift till staten.

Varselavgift fastställes för varje påbörjad vecka som varsel försummats samt bestämmes till lägst 100 och högst 500 kronor för varje arbetstagare som beröres av driftsinskränkningen.

Trygghetsfonden (TSL)

Den uppsagde kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om arbetsplatsen har ett kollektivavtal med ett LO-förbund.

Omställningsstödet gäller för den uppsagde som:

 • Sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).
 • Är tillsvidareanställda.
 • Varit anställda i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring.
 • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

Den som blir uppsagd har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader. 

Undantag
Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om det samtidigt pågår en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Text: Anna Norling
Foto: Dan Lindberg
Layout: Chris Smedbakken