Den första dödsolyckan inträffade i april då en linjebyggare utsattes för strömgenomgång i samband med nybyggnation av 130 kV linje.

En skylt som varnar för erfara, med porträtt på Anders Ygeman och Petter Johansson monterade över.

Energi­min­istern om döds­olycke-sam­talen: ”Har gett kon­kreta resultat”

Nyheter

Den andra dödsolyckan inträffade i juni, då en 16-årig pojke som klättrat upp på en parkerad tågvagn fick ström genom kroppen. 

Trenden går neråt med allt färre dödsolyckor orsakade av el. Under de senaste 10 åren har i snitt 4 personer per år omkommit på grund av el.

Det är hälften så många som decenniet innan, men det inträffar fortfarande många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.

De flesta elolyckorna under arbete sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning med koppling till nätägare och deras underentreprenörer. 

Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet och kontroller i elsäkerhetsarbetet.

Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket

– När det gäller elolyckor i arbetslivet beror många på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet och kontroller i elsäkerhetsarbetet. Arbetstagarna har också ett ansvar att förstå och följa rutinerna, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Anders Ygeman och Urban Pettersson.

”El­branschen är livs­viktig – döds­olyckorna måste få ett stopp”

Debatt

Elsäkerhetsverkets statistik baseras i första hand på anmälningar från de som yrkesarbetar med el, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt från privatpersoner.

För att få en bild av vad som händer utanför yrkeslivet kompletterar myndigheten sin statistik.

Med hjälp av särskilda undersökningar har det tidigare framkommit att cirka hälften av de elrelaterade olyckor som förorsakar ett besök till sjukvården, har skett på fritiden.

Räddningstjänstens statistik visar att minst åtta personer dör varje år i elbränder och att det finns ett stort antal där orsaken är okänd.

Fakta:

I myndighetens senaste rapport som kom i maj 2020 och gäller statistiken för elolyckor under 2019.

  • Dödsorsaken är mestadels att man fått ström genom kroppen – dödsfall via ljusbågsolyckor är numera ovanligt.
  • Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
  • De elolyckor som anmälts till Elsäkerhetsverket har ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som tidigare.
  • Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftast drabbas av elolyckor.

I maj 2021 kommer en ny rapport som visar statistiken för elolyckor 2020.