Semesterlagen: Detta har du rätt till

Semesterledighet och semesterdagar:
4 §  En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.
Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön, om sådan har tjänats in enligt 7 §. Lag (2009:1439).

Semesterdagar med semesterlön:
7 §  Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från de dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret (anställningstiden) subtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön.

Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 17-17 b §§ är semesterlönegrundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i anställningstiden.

Differensen divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten multipliceras med tjugofem. Om ett brutet tal då uppstår, avrundas detta till närmast högre hela tal. Lag (2013:950).

Källa: riksdagen.se

Semesterlönetillägg

Utöver det som regleras i semesterlagen har de som är anställda under Installations- och Kraftverksavtalet även rätt till 0,8 procent i semesterlönetillägg.

Detta tillägg ska betalas på junilönen.

Rörlig lönedel och ackordstillägg

För den som har en rörlig lönedel, som ackordstillägg, ska även 0,5 procent i semesterlönetillägg betalas på detta.

På Installationsavtalet ska semesterlönetillägget på den rörliga lönedelen betalas ut på junilönen.
Kraftverksavtalet gäller att den ska betalas ut innan årets slut.

OBS: Kom ihåg att kontrollräkna så att du verkligen får ut dina 0,8 procent och 0,5 procent i rätt tid. Om något inte stämmer, kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.

Så här räknar du ut din semesterlön:

Semesterlönetillägg:
Multiplicera din månadslön med 0,8 procent. Multiplicera sedan resultatet med antalet semesterdagar.

(Till exempel: En månadslön på 32 000 x 0,8 procent = 256 kronor. Multiplicerat med 25 = 6 400 kronor.)

Om du även har en rörlig lönedel av månadslönen:
Multiplicera den rörliga lönedelen av månadslönen med 0,5 procent. Multiplicera sedan resultatet med antalet semesterdagar.

Semesterersättning

Om anställningen upphör innan du fått din semesterlön ska den betalas ut i form av semesterersättning, senast en månad efter anställningens upphörande.

Eftersom semesterlön tjänas in året före, och eftersom arbetstagaren har möjlighet att spara semesterdagar, finns ofta innestående semesterlön när anställningen avslutas.

Källa: lo.se