Under våren 2019 beslutade förbundsstyrelsen på förslag från arbetsgruppen att genomföra en omfattande medlemsundersökning om medlemsavgiften.

Av de svarande tycker 55% att medlemskapet är prisvärt

Av den framgår att en stor del anser att medlemskapet är prisvärt. Hela 55 procent av de svarande tycker att medlemskapet är prisvärt.

Detta jämförs i undersökningen med ett annat LO-förbund, som även det genomfört en medlemsundersökning i frågan. Där tyckte endast 31 procent att medlemskapet var prisvärt. 

Samtidigt framgår att många av Elektrikerförbundets medlemmar inte har full vetskap om hur mycket de betalar i medlemsavgift. 

Det kanske tydligaste resultatet i undersökningen är att hela 85 procent tycker att det ska finnas ett tak för hur hög avgiften kan bli. 

Av de svarande vill 85% ha ett tak för avgiften

I den priskänslighetsanalys som görs i undersökningen är det rekommenderade spannet för medlemsavgiften mellan 450 och 620 kronor. Analysen talar också för en smärtgräns på 1 000 kr för att inte tappa medlemmar. 

Undersökningen visar även att medlemmarna verkar vara beredda att finansiera en sänkning av medlemsavgiften med minskade medlemsförmåner. 44 procent svarar att de skulle kunna tänka sig att avstå juristförsäkringen. 

I sin analys av undersökningen skriver arbetsgruppen att ett tak på 1000 kronor för medlemsavgiften, om man använder 2018 medlemsavgifter som underlag, skulle innebära en minskad intäkt på omkring 2,5 miljoner kronor, och ett tak på 800 kronor en minskad intäkt på 5,4 miljoner kronor.

Arbetsgruppen resonerar vidare att om förbundet ska införa ett tak på medlemsavgiften, men samtidigt behålla intäkterna, bör procentavgiften höjas – något som gruppen inte anser är aktuellt. 

Däremot ser arbetsgruppen en möjlighet att sänka kontrollavgiften som medlemmar på Installationsavtalet betalar. I dag är den 0,5 procent av lönen. 

Arbetsgruppen menar att sedan kontrollavgiften senast fastställdes har verksamheten effektiviserats. Tidigare krävdes manuellt arbete, men ny teknik och samordning, samt införandet av Ackordswebben, har lett till minskade kostnader.

Därför föreslår arbetsgruppen att kontrollavgiften sänks till 0,4 procent. Och detta redan 1 januari 2020. 

Beslut i frågan tas på det ordinarie centrala representantskapet nu på torsdag, 28 november. 

Hur ser det ut idag?

 • Medlemsavgiften till Elektrikerförbundet är i dag 1,9 procent
 • Medlemmarna betalar i snitt 620 kronor i månaden 
 • Medlemmarna på Installationsavtalet betalar även en kontrollavgift på 0,5 procent, i snitt 156 kronor i månaden
 • En elektriker med 32 000 kronor i lön betalar alltså 608 kronor i medlemsavgift (768 kronor inklusive kontrollavgiften)
 • Omkring 5 000 av förbundets medlemmar betalar en fast avgift, pensionärer inräknade

Ur undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus via 1000 telefonintervjuer under september 2019. 41 procent svarade. Individurvalet har dragits slumpmässigt ur Elektrikernas medlemsregister.

 • 55 procent tycker att medlemskapet är prisvärt, 37 procent tycker det inte.
 • 43 procent uppger att 1 000 kronor eller mer är ”för dyrt”.
 • I stort sett samtliga tycker att 500 kronor eller mindre blir ”för billigt”. 
 • 85 procent tycker att det ska finnas ett tak för hur hög medlemsavgiften kan bli.
 • I Novus priskänslighetsanalys framgår det att det optimala priset på medlemsavgiften till Elektrikerna är 520 kronor i månaden. Det rekommendera spannet är mellan 450 – 650 kronor. ”Mycket talar för att ett tak på 1000 kronor är lämpligt för att inte tappa medlemmar”.
 • Som jämförelse kan nämnas att Unionen avgift är som max 225 kronor i månaden, exklusive a‐kassa. 
 • Om avgiften ska sänkas så tycker flest medlemmar att en allmän sänkning för alla är bäst. 
 • Om en sänkning av avgiften ska göras, så tycker det flesta att man bör finansiera en sådan genom att dra ner på juristförsäkringen.