Under det första halvåret i år har 26 ärenden gällande elinstallation anmälts till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ett av dessa ärenden har anmälts av en konsument i Malmö som beställt solpaneler, inklusive montering, av ett lokalt företag. Men när panelerna skulle monteras tog det stopp.

Företaget menade att då konsumentens tak inte var ett vanligt tegeltak så skulle arbetet bli alltför omfattande för att ingå i det avtal man slutit. 

Till skillnad från domstolarna, som ger tvingande beslut, är våra beslut rekommendationer. Men de flesta företag följer dem.

Elin Envall, beredningsjurist vid ARN:s bostadsavdelning

Efter det att Allmänna reklamationsnämnden tagit del utav avtalet konstaterar de att bolaget borde ha besiktat taket innan det att priset sattes. Eftersom bolaget inte reserverat sig på något sätt mot det inträffade kan bolaget inte komma ifrån avtalet.

”Utgångspunkten inom svensk rätt är att avtal ska hållas”, skriver nämnden i sitt beslut.   

Nämnden rekommenderar bolaget att montera solcellspanelerna enligt avtal. 

– Till skillnad från domstolarna, som ger tvingande beslut, är våra beslut rekommendationer. Men de flesta företag följer dem, för annars får de inte vara med i sina branschorganisationer, säger Elin Envall. 

En annan anmälan som kommit in under året är inskickad av en konsument i Vellinge. Han hade beställt byte av en elcentral, samt genomgång av bostadens elsystem.

Han fick en offert av företaget för arbetet, någon uppgift om materialkostnad framgick dock inte. När väl fakturan kom var den tredubbelt så hög som den ursprungliga offerten, men nu ingick materialkostnaden. Konsumenten ville dock bara betala hälften av fakturan.

Mitt råd till företagen är tydliga fakturor, där det tydligt framgår vad de har utfört.

Elin Envall, beredningsjurist vid ARN:s bostadsavdelning

Allmänna reklamationsnämnden konstaterar att det i offerten inte anges någon materialkostnad, samt att det inte heller finns något lagstadgat krav på att detta ska finnas med i offerten. 

Nämnden finner även att priset för tjänsten är skäligt, och avslår konsumentens krav. 

Just denna typ av ärenden är vanligt förekommande hos Allmänna reklamationsnämnden.  

– Många av våra ärenden handlar om att konsumenterna fått en faktura på en klumpsumma som är mycket högre än vad de fått höra från början, och de vet inte vad det beror på, för det är inte specificerat i fakturan. Så för att minska risken för missförstånd handlar det mycket om kommunikation, att man är tydlig med vad avtalet handlar om. Och om det uppstår några diskussioner längs vägen, att man talar med varandra. Så mitt råd till företagen är tydliga fakturor, där det tydligt framgår vad de har utfört, säger Elin Envall.

Ett tredje ärende handlar om en tvist i Västervik. En konsument beställde elarbeten i sin lägenhet av ett lokalt företag. Men konsumenten blev inte nöjd, han upptäckte flertaliga brister i arbetet och klagade till företaget. Företaget var dock inte tillmötesgående. Konsumenten begärde ersättning med två tredjedelar av fakturan.

Allmänna reklamationsnämnden avslår konsumentens begäran med argumentet att konsumenten inte lyckats bevisa att det föreligger något fel i arbetet, eller att han fått betala annat än skäligt pris. 

Generellt kan man säga att de här ärendena är ganska svåra. För de är ofta tekniskt avancerade.

Fredrik Mejher, entreprenadjurist vid Installatörsföretagen

Den som påstår att det finns ett fel i en vara eller en tjänst måste också bevisa detta. Sedan är det upp till nämnden att bedöma riktigheten i påståendena. Något som är viktigt att nämna är att nämnden endast tar ställning till skriftliga dokument. 

– När vi får in ärenden som vi märker inte går att enbart föra skriftligt, utan att det krävs att parterna hörs muntligen, så avvisar vi dem. De tar tid från vår effektivitet och passar inte inom ramen för vår process, så då hänvisar vi parterna till domstol istället, säger Elin Envall. 

I nämnden ingår, förutom en domare och föredragande jurist, även ledamöter från dels konsumentsidan, dels från den aktuella branschsidan.

När det handlar om anmälningar som rör elinstallation är det representanter från Installatörsföretagen som sitter med och beslutar i de olika ärendena. 

Fredrik Mejhert, entreprenadjurist vid Installatörsföretagen
– Mitt råd är att innan man tar en tvist vidare till ARN, ta ett steg tillbaka, fundera över om det här i grund och botten är ett missförstånd, eller om ni kan diskutera er fram till en lösning, säger Installatörsföretagens entreprenadjurist Fredrik Mejhert.

Fredrik Mejhert är entreprenadjurist vid Installatörsföretagen, och en av ARN:s ledamöter vid installationsärenden. 

– Generellt kan man säga att de här ärendena är ganska svåra. För de är ofta tekniskt avancerade. Det är en sak om du köper en sko på nätet, då är det inte så mycket teknik inblandat, utan kanske mer avtalsrättsligt om skon är fel eller inte. Men installationsärenden kan vara väldigt komplext. Juristerna på ARN är väldigt duktiga, men självklart är det en fördel att vi är duktiga på tekniken, och det är väl själva tanken med att vi ska sitta med vid besluten. 

Att skicka mejl fram och tillbaka kan bli ganska trubbigt och leda till att det byggs upp missförstånd.

Fredrik Mejher, entreprenadjurist vid Installatörsföretagen

Har du något råd att ge till konsumenter och installatörer?

– Rent allmänt kan jag känna att parterna pratar för lite med varandra. Att skicka mejl fram och tillbaka kan bli ganska trubbigt och leda till att det byggs upp missförstånd. 

– Mitt råd är att innan man tar en tvist vidare till ARN, ta ett steg tillbaka, fundera över om det här i grund och botten är ett missförstånd, eller om ni kan diskutera er fram till en lösning. Sedan är det såklart bra om man har skriftlig dokumentation men jag önskar att man kunde prata mer med varandra. Mycket kan lösas då, tror jag. 

ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är ett alternativ till att driva ett konsumentärende till domstol. ARN gör ingen egen utredning av vad som hänt i ärendet utan det är upp till parterna att presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. All hantering är skriftlig.

Majoriteten av de ärenden som avgörs prövas vid ett nämndsammanträde som leds av en domare, och där en jurist är föredragande. Vid varje sammanträde deltar ledamöter från såväl konsumentsidan som från den aktuella branschen.

När det handlar om elinstallationsärenden deltar representanter från Installatörsföretagen på sammanträdet.  

Fakta

Under det första halvåret 2019 har 26 ärenden gällande elinstallation anmälts till Allmänna reklamationsnämnden. 

Åtta av dessa har prövats i sak. Av dessa har konsumenten, helt eller delvis, fått rätt i fyra fall.

Av de övriga 18 ärendena har fem återkallats på grund av att konsument och företag nått en uppgörelse, eller på grund av att konsumenten valt att inte driva fallet vidare. 

Tretton ärenden har avvisats av nämnden. Anledningarna till avvisande handlar i dessa fall om att nämnden inte ansett ärendet vara en konsumenttvist (till exempel då den klagande parten är ett företag), att komplettering som krävts inte inkommit, att ärendet redan prövas i annan instans (som domstol), att tvisten handlar om ett belopp som understiger värdegränsen (500 kronor) eller att ärendets omfattning hindrar nämndens effektivitet. Det senare kan vara då dokumentationen i ärendet är väldigt omfattande, eller om parterna i ett ärende behöver höras muntligen för att processen ska bli rättssäker.