– Jag tyckte det var ett bra och givande möte. Vi fick verkligen möjlighet att berätta om vår syn, vad vi tycker är de bakomliggande orsakerna till alla olyckor, säger Petter Johansson, ombudsman vid Elektrikerförbundet, och en av deltagarna på mötet. 

Mötet enades om att ett viktigt steg är att höja kompetensen. I dag finns en brist på tekniker och för få utbildningsvägar.

– Det är många arbetare från andra länder här och arbetar, det kan ibland leda till missförstånd på grund av språkproblem. Den olycksrisken kan vi minska om vi ökar antalet utbildade tekniker, säger energiminister Anders Ygeman till Sekotidningen.

Upphandlingsreglerna är en annan fråga som nu ska granskas. Det är ett krav från bland annat Elektrikerförbundet och Seko att kostnaderna för säkerheten ska finnas med i upphandlingsunderlaget.

Det tredje området som ska granskas är statistiken över olyckor och dödsfall. Olyckor som inte är direkt orsakade av el förs inte in i statistiken som elolyckor, vilket gör att överblicken blir sämre.

Petter Johansson, ombudsman vid Elektrikerförbundet, menar att den främsta anledningen till de allvarliga olyckorna i branschen handlar om den starka press som montörerna upplever ute i fält. 

– Och alla de sex dödsolyckorna som inträffade förra året skedde där det varit upphandling.

Är det upphandlingarna som är den stora risken?

– Nej, inte själva upphandlingarna, men där det sker upphandling finns bakomliggande orsaker som sätter en enorm press på våra medlemmar. Det handlar till exempel om att det är fast pris på felavhjälpning, olika vitesbelopp om man inte klarar olika inställelsetider och extremt stora arbetsområden. Allt detta sätter en enorm press. 

Behövs det ett skarpare regelverk?

– Ja. Jag sa att det kommer att behövas att vi sätter in olika åtgärder för att dämpa den här pressen, men vilka åtgärder tycker jag att man behöver utreda. Det vi nu önskar av regeringen är en parlamentarisk utredning för att titta på orsakerna till olyckorna, och på avregleringen, vad den har fått för konsekvenser, speciellt då på arbetsmiljön. 

– Alliansregeringen plockade bort det statliga stödet för lärlingsutbildningar, och då såg inte företagen någon vinst i att utbilda personalen, säger Håkan Kaneteg

Håkan Kaneteg, distributionselektriker vid Omexom, representerade nätverket Ingen ska dö på jobbet under mötet med energiministern. Även han uppfattade responsen under mötet som god. 

– Det var många som backade upp våra berättelser, även Ledarna. De sade att deras medlemmar måste ta beslut som ligger utanför lagstiftningen. Till exempel att man låter anställda arbeta otillåten övertid. 

Håkan Kaneteg lyfter kompetensbristen i branschen som, förutom tids- och prispressen, en av de främsta orsakerna till dödsolyckorna. 

– Man tar in personal som man skickar ut i fält för fort, utan att de vet vad de gör. Och personalen vill göra ett bra jobb och vågar inte backa. 

Håkan Kaneteg tar sig själv som exempel när han förklarar hur kompetensförsörjningen sett ut tidigare.

– Förr hade vi lärlingsutbildningar. En gång i tiden gick jag som tredje man med handledare under tre års tid. Vi fick en gedigen utbildning där vi fick lära oss hur saker och ting fungerar från grunden. Det var i början av 2000-talet. Men Alliansregeringen plockade bort det statliga stödet för lärlingsutbildningar, och då såg inte företagen någon vinst i att utbilda personalen. 

Även Petter Johansson nämner behovet av kompetenshöjning. 

– Jag tror att tiden är mogen för att inleda en diskussion om ett yrkesutbildningsavtal med en form av nationell certifiering av både distributionselektriker och vattenkraftstekniker med någon form av lärlingssystem. I dag har branschen massor med utbildningar, men vi har inget nationellt system. Ett sådant skulle höja statusen på yrket, vi skulle förbättra kompetensförsörjningen, vi skulle höja säkerheten och det skulle innebära en större enkelhet för företagen. 

Nu har de inbjudna på mötet: fack, arbetsgivare, Arbetsmiljöverket, Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket, Svenska kraftnät och det tvärfackliga nätverket Ingen ska dö på jobbet, fått i uppdrag göra en djupgående analys om bakomliggande orsaker till de senaste tidens dödsolyckor i branschen.

Sedan ska ett uppföljande möte ske i februari nästa år.  


Delar av artikeln är tidigare publicerade i Sekotidningen, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.