Utöka fördelningstidens innehåll i ackordspriserna, så att mer moment inkluderas i ackordet. Det kan exempelvis röra sig om medverkan på planeringsmöten eller arbetsledande funktioner som utförs av ledande montören. Värdet av en ackordstimme, bör öka till tidlönens genomsnitt per timme, i utbyte kan man acceptera en mer omfattande fördelning som inkluderar dagens moment och process.

Motståndet och oviljan till att använda installationsavtalets prestationslönesystem, bottnar i okunskap och konflikträdsla. Jag har genomfört mängder med utbildningar och träffat många medlemmar, en relativt återkommande kritik, är svårigheterna att hantera moment och arbetsuppgifter som inte är tidsatta.

Projekten är idag ganska så pressade, rent tidsmässigt och elektrikerna är fullt upptagna med att reda ut projektens olika utmaningar, vad gäller projektering, samordning och struktur. Ackordets specifika delar med många konfliktladdade områden rörande vad som ingår eller inte, blir problematiskt för arbetslagen, när dessa ställs emot projektens karaktär och lojalitet med sin arbetsgivare.

Genom att inkludera mer inom fördelningstiden och kompensera detta med en rejäl höjning av penningfaktorn, kommer förmodligen mycket spänningar och rädslor att lösas upp. Dessutom skapar detta en förutsägbarhet för arbetsgivaren, där merkostnaderna blir inkluderande i prissättningen från början. Ackordslaget och arbetsledningen kan med en sådan ordning lägga mer fokus på att färdigställa projektet och utföra ett rationellt montage.

Fördelningstidens innehåll, härrör från en lång tid tillbaka, då bedrevs projekten på ett helt annat sätt, med längre byggtider, mer projektering, närvarande arbetsledning och betydlig mer personal. Idag är projekten mer slimmade och arbetsledarna har hand om en mängd olika projekt samtidigt, vilket medför begränsade möjligheter att bistå ackordslaget på olika sätt. Ackordslaget och framförallt ledande montören drar det stora lasset när det gäller organisatoriskt arbete som tidigare utfördes av verkmästaren.

Dagens teknik med speciella krav på dokumentation och kvalitetssäkringar bidrar också till att öka ackordslagets administrativa och organisatoriska arbete. Detta viktiga arbete tar både tid och energi, men framförallt bidrar det i väldigt liten utsträckning till att öka antalet ackordstimmar. Vissa nya moment har tidsatts i listan och det är bra, men för att ytterligare skapa ackordsförutsättningar när det gäller dagens projekt, vore det enligt min uppfattning bättre att skapa en penningsfaktor som harmoniserar med månadslönesnittet.

Hans Andersson