Under det senaste två året har diskussionen om Elsäkerhetsverkets förslag om en lagändring om förändrad behörighet för elinstallationer varit heta. Elektrikerna har varit mycket kritiska och menat att det varit ett beställningsverk från arbetsgivarna.

Men minister Anna-Karin Hatt och departementet har legat lågt. På Elektrikerna menar man att det beror på motståndet.

Dagarna före jul tog detta en ny vändning. Då kom Elsäkerhetsverket med ett nytt förslag till förordning, där man planerar ta bort kravet om att det behövs ett anställningsförhållande för att nuvarande behörighetsregler ska kunna gälla.

Det var ju alldeles uppåt väggarna. Vi har ju ett bra system idag. Vi har världens säkraste system.

Jonas Wallin

En paragraf bort i en förordning kan betyda mycket. Det ger fritt fram för bemanningsföretag i elbranschen och enligt Elektrikerförbundet är det ett sätt att runda yrkesutbildningsavtalet mellan Sef och Eio.

Frågorna om behörigheten, lagen, Elsäkerhetsverkets förordning, arbetsgivarnas krav på förändringar är inte lätt att tränga sig in i. Inte ens för yrkesfolket.

Arne Dufåker
Lobbyisterna har fått Elsäkerhetsverkerket att går arbetsgivarnas ärenden, menar Arne Dufåker i Elektrikerförbundet.

Under senaste åren har arbetsgivare lobbat för att förändra lagstiftningen för att underlätta för i första hand de stora företagen att anlita bemanningsföretag. I dag är det formellt omöjligt att anlita bemanningsföretag med den nuvarande lagstiftningen, elsäkerhetsförordningen och yrkesutbildningsavtalet.

Elsäkerhetsverket kom under 2010 med ett förslag till ny lagstiftning.
Det innebar nya behörighetskrav, där ansvaret flyttas från nuvarande behörig installatör till den enskilde elektrikern. Det flyttade ansvaret skulle också innebära en lång utbildning för varje enskild elektriker.

Enligt förslaget skulle den enskilde då få stå för en veckas utbildning som enligt planen skulle kosta 5000 kronor. En utbildning i dag som tar ett halvår!

Enligt förslaget skulle man inte längre ha rätt att jobba som installatör om man inte skaffat utbildningen inom fem år. Man riskerar att få arbetsförbud.

Elektrikerförbundet reagerade starkt och har sen dess argumenterat mot förslaget.

Det här får konsekvenser för installationsavtalet.

Arne Dufåker

Fackets syn var att Elsäkerhetsverkets förslag var krångligt och byråkratiskt samt leder till dyrare elinstallationer och komplicerade juridiska turer kring ansvar mellan elektriker, elfirmor och kunder.

– Det var ju alldeles uppåt väggarna. Vi har ju ett bra system idag. Vi har världens säkraste system. Möjligen kan Norge konkurrera med oss, sa Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin i samband med en uppvaktning hos den ansvarige ministern Anna-Karin Hatt.

Det finns flera orsaker till varför Elektrikerna är motståndare.

 • Sänker nivå på utbildningen för behörig installatör från 6 månader till 5 dagar.
 • Varje elektriker har 5 år på sig att genomföra provet. Man ska också få bekosta utbildningen själv. Har du inte genomfört inom fem år skulle man få yrkesförbud.
 • Hur skulle du vara anställd med behörighet, men utan arbetsledningsrätt. Den enskilde kan inte besluta om material.

IT- och energiministern Anna-Karin Hatt skulle enligt planen kommit med ett uppdrag till utredning i frågan i april i fjol. Men det kom aldrig något utredningsdirektiv.

– Sen vet vi inte vad som hände, säger Arne Dufåker.

Företrädare för Elektrikerförbundet har träffat i stort sett alla politiska partier i riksdagen för att lägga fram sin syn på förslaget till att förändra lagen. Facket har också lyft fram problematiken med förslaget vid ett antal andra tillfällen.

Arne Dufåker tror att Elektrikerförbundets kritiska agerande är en av huvudorsakerna till att något utredningsdirektiv inte kommit från minister Hatt.

De som vill få till en förändring har nämligen bytt angreppspunkt. Nu ska Elsäkerhetsverkets förordning förändras.

En förordning kan Elsäkerhetsverket genomföra själva. En förändring av lagen måste riksdagen besluta om.

Dagarna för jul kom förslaget om en förändrad förordning. Vad man då gör är att ta bort §6 i elinstallationsförordningen, nämligen att det måste finnas ett anställningsförhållande mellan den behörige installatören och den som utför installationen.

Då skulle det i så falla vara fritt fram att använda personal från bemanningsföretag.

Det är en rent ideologisk fråga för att sätta press på våra löner. Rak ingång för bemanningsföretag.

Arne Dufåker

Den sista mars ska svaret på remissen vara inne till Elsäkerhetsverket. Den 23 maj ska Elskerhetsverkets insynsråd ta beslut i frågan och den 1 januari nästa år ska förordningen börja gälla.

Med tanke på att ett nytt avtal ska slutas före den 1 april, så är det en viss risk att frågan hamnar på bordet under avtalsförhandlingarna.

– Det här får konsekvenser för installationsavtalet, säger Arne Dufåker.

Speciellt om förordningen ska börja gälla under nästa avtalsperiod.
Vad som nu händer är enligt Elektrikerförbuundet ett sätt att runda yrkesutbildningsavtalet.

– Det öppnar upp för okvalificerad arbetskraft. Man rundar politikerna från Elsäkerhetsverket. Det är en rent ideologisk fråga för att sätta press på våra löner. Rak ingång för bemanningsföretag, säger Arne Dufåker.

Så här är det i dag:

 • Det finns ett yrkesutbildningsavtal mellan parterna Eio och Sef.
 • Avtalet reglerar samarbete runt utbildningar, utbildningstid i företaget, lärlingsfrågan och arbetsgivarens ansvar gentemot lärlingar.
 • Det finns en lagstiftning.
 • Lagen reglerar i dag frågan om vem som är behörig installatör.
 • Det finns en förordning från Lagstiftaren. Den heter Elinstallatörsförordning (1990:806) och detaljreglerar lagen. Bland annat finns där en paragraf om anställningsförhållande mellan behörig installatör och yrkesmannen som utför installationen.
 • 6 § Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen.

Detta kan hända:

 • Eio kräver ett förändrat yrkesutbildningsavtal. Detta ska behandlas i årets avtalsförhandlingar.
 • Det finns ett förslag från Elsäkerhetsverket att alla elektriker själva ska få bekosta ett statligt prov för en yrkeslegitimation. Klarar man inte provet får man inte utöva yrket utan bli hjälparbetare. Detta förslag ligger i dag på departementet utan åtgärd.
 • Elsäkerhetsverket vill förändra förordningen och ta bort paragrafen om anställningsförhållande mellan den behörige installatören och elektrikern. Detta ska Elektrikerna ge sin syn på senast 31 mars och Elsäkerhetsverkets insynsråd tar beslut i maj. Förslaget är att förändringen ska genomföras från 1 januari 2014.