Under 2024 förväntar organisationen att installationsbranschen påverkas negativt av de kraftigt minskade ny- och ombyggnadsinvesteringarna och en svagare underhållsmarknad.

Bostadsbyggandet förväntas halveras, nyproduktionen av bostäder svarar för den mest dramatiska nedgången i byggsektorn. Nedgången berör främst installationer av värme, sanitet och ventilation. Elinstallationer väntas minska med cirka tio procent. Detta enligt organisationens konjunkturrapport ”Marknadsläget hösten 2023”.

Men i och med den stora energiomställningen, med utfasning av fossila bränslen och satsningar på elektrifiering, ser Installatörsföretagen att deras företag spelar en central roll när det handlar om energieffektivisering och effektstyrning.

De möjligheter organisationen ser:

 • Ombyggnads- och underhållsåtgärder som fokuserar på energieffektivisering och driftkostnadsbesparingar.
 • Grön omställning pågår oavsett utvecklingen för bygginvesteringar.
 • Växande marknad för drift- och serviceavtal.
 • Behov av rådgivning och projektledning inom mer eller mindre komplexa energieffektiviserings- och effektstyrningsprojekt.
 • Ombyggnad och hyresgästanpassning.

De utmaningar organisationen ser förutom nedgången i bostadsbyggandet är fortsatt komponentbrist, osäkerhet i fastighetssektorn på grund av stigande kostnader, fallande fastighetsvärden och vissa högt belånade fastighetsbolag.

Det är främst i Mellansverige, inklusive Stockholm, och Skåne där Installatörsföretagen förespår en nedgång.

När det gäller rekrytering uppger Installatörsföretagen att företagen inom elinstallation har svårt att rekrytera montörer.

64 procent av de tillfrågade företagen svarar att det är mycket svårt att rekrytera inom den här yrkesgruppen och ytterligare 26 procent anger att det är ganska svårt. Bara en marginell andel menar att man inte har några svårigheter att rekrytera montörer.

Så kan effektstyrning gå till:

 • Inventera elbehovet och hur elanvändningen varierar timme för timme.
 • Identifiera de högsta effektuttagen.
 • Analysera orsaken till de högsta effektuttagen och var, hur och när elanvändningen kan sänkas utan att försämra komforten eller störa verksamheten.
 • Analysera också den ekonomiska besparingspotentialen av tillfälligt sänkt elanvändning.
 • Installera styrning, eller ändra parametrar i befintlig styrutrustning för att sänka elanvändningen under kritiska timmar.
 • Viss styrning kan införas helt utan investeringskostnad enbart genom att ändra styrparametrar, men annan typ av styrning kräver investering i teknisk utrustning och/eller mjukvara.
 • Lagring, i exempelvis batterier, kan vara en del av effektstyrningen.
 • Källa: Energimyndigheten
En graf som visar tillväxten i den svenska installationssektorn.

Ett stapeldiagram som visar andelen rekryteringar.