Det var vintern 2020-2021 som den lilla byggfirman utförde renovering av badrummet i villan i Gislaved. Men kvinnan som beställt renoveringen fattar misstankar och anlitar efter renoveringen slutförts en elektriker för att besikta badrummet.

Elektrikern kan direkt konstatera att det inte kunde varit fackmän som utfört installationerna. Bland felaktigheterna noterar han att strömbrytare och golvvärmetermostaten var av olika fabrikat och bristfälligt monterade, dosan för termostaten var sönderskuren och långa skruvar hade använts för att skruva fast termostaten – vilket kan skada elledningen och orsaka elchock.

De tog inte emot anmälan. Svaret var att polisen inte har något att göra med dessa saker.

Ur kommunikation med Elsäkerhetsverket

Därutöver var bubbelbadkaret anslutet på en ledning som saknar jordanslutning, jordtråd var i och för sig dragen, men inte kopplad till jordledning från central.

Elektrikern förklarar för kvinnan att elinstallationerna behöver göras om, och får i uppdrag genomföra dem.

Polisen ville inte ta emot anmälan

Kvinnan kontaktar i sin tur Elsäkerhetsverket för att anmäla det inträffade. Den elinspektör som blir aktuell för ärendet konstaterar att företaget som utfört elinstallationerna i kvinnans badrum inte är registrerade hos myndigheten.

Det saknas auktorisation och registrerad elinstallatör. Handläggaren uppmanar kvinnan att polisanmäla företaget.

Kvinnan kontaktar polisen, som dock inte vill ta emot anmälan.

”Jag har varit i kontakt med polisen för att göra en anmälan mot xx (företaget) för det elarbete de har gjort utan behörighet. De tog inte emot anmälan. Svaret var att polisen inte har något att göra med dessa saker. Frågan är, hur ska jag göra anmälan ifall polisen inte tar emot den?”, skriver kvinnan i ett mejl till Elsäkerhetsverket.

Ett hål med sladdar i en vägg.

Bild ur polisens förundersökning.

En person som mäter spänningen i sladdar i en vägg.

Bild ur polisens förundersökning.

Företaget: ”Behöver ingen behörighet”

En elinspektör på Elsäkerhetsverket hjälper då kvinnan med hur hon ska gå till väga för att informera och underlätta för polisen. Och efter detta går det lättare.

Kvinnan berättar senare för Elsäkerhetsverket att hon stått på sig, och till slut lyckats få polisen att ta emot en polisanmälan gällande brott mot Elsäkerhetslagen – obehörig elinstallation.

Vidare berättar hon att hon åter har varit i kontakt med företaget om felaktigheterna i elinstallationerna i badrummet. Företaget hade dock svarat henne att det inte krävs någon elbehörighet för att utföra elinstallationer i badrum.

Ingen anställd var elektriker

I slutet av november 2021 hålls förhör med ägaren till det utpekade företaget. Ägaren berättar att det var fyra personer som arbetade med renoveringen hemma hos kvinnan. Alla anställda i företaget.

Ett hål med sladdar i en vägg.

Bild ur polisens förundersökning.

Händerna på en person som mäter spänningen i sladdar i en vägg.

Bild ur polisens förundersökning.

På frågan vad hans anställda har för utbildningar svarar han att de har olika utbildningar. Några är målare, andra snickare. Ingen är elektriker.

Sedan följer följande meningsutbyte:

 • Polisen (P): Vem har utfört elarbetet?
 • Företagaren (F): Kommer inte ihåg.
 • (P): Har ni behörigheter för att utföra elarbeten?
 • (F): Nej.
 • (P): Vem har utfört installationen på värmegolvet?
 • (F): Det var vi.
 • (P): Vad för elarbeten har ni utfört i badrummet?
 • (F): Bubbelbadkaret och värmegolvet och så har vi gjort lite mer, kommer inte ihåg exakt vad.
 • (P): Visste du om att ni inte fick utföra dessa arbeten?
 • (F): Ja det visste jag.
 • (P): Vem är juridisk ansvarig för företaget?
 • (F): Det är jag.

Det är alltså tydligt att det handlar om brott mot elsäkerhetslagen, olaglig elinstallation. Det tycker även åklagaren, som i slutet av mars i år beslutar om ett strafföreläggande på 10 000 kronor för ägaren av det lilla byggföretaget.

Ärendena läggs oftast ned

Ett litet polisärende som inte får så mycket uppmärksamhet. Men i sig ett ganska ovanligt ärende.

Vanligtvis när tidningen skriver om brott mot Elsäkerhetslagstiftningen och olaglig elinstallation (om polisen ens vill ta emot anmälningarna) läggs ärendena ned i brist på bevis – trots att anmälaren har bilder på de ofta livsfarliga installationerna och anger företagets namn och organisationsnummer.

Denna gång gick ärendet hela vägen till ett strafföreläggande.

Polisens kunnande ifrågasätts

Såväl skyddsombud inom Elektrikerförbundet som Elsäkerhetsverket har i kontakt med tidningen ställt sig frågande till polisens kunnande om lagstiftningen, vilket har föranlett att tidningen har kontaktat polismyndigheten för en intervju eller kommentar angående kritiken.

Till svar har vi fått att anmälda brott mot ellagstiftningen hanteras på polisområdena, och att enskilda poliser vid behov kan vända sig till specialistmyndigheten för råd och stöd.

Även denna gång har tidningen kontakt polismyndigheten med frågan om varför polisen allt för ofta inte vill ta emot denna typ av anmälningar, och åter fått samma svar.

Elsäkerhetslagen 

Skyldighet att anmäla elinstallationsarbete

25 §   Ett elinstallationsföretag som ska utföra arbete på andras anläggningar ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan kan göras för alla slag av elinstallationsarbeten eller för visst slag av sådant arbete. Arbetet får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

27 § Elinstallationsarbete får utföras endast av 

 1. En elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller
 2. Någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet utför elinstallationsarbete utan att ha gjort anmälan enligt 25 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot kravet för att få utföra elinstallationsarbete enligt 27 §