Det var i december 2019 som Claes Thim och Jens Hansson besökte bygget i Huddinge i sina roller som regionala skyddsombud.

De kunde konstatera att elanläggningen var en livsfara. Spänningssatta elcentraler stod vidöppna, skadade kablar hängde från taket. På plats kunde de räkna till sex olika elfirmor, endast en hade kollektivavtal.

De stoppade arbetet för de elektriker som arbetade på den enda firman med kollektivavtal, och rådde övriga att också stoppa sitt arbete, på grund av fara för liv och hälsa. 

De sa att det saknades bevis på vad som var den felaktiga installationen, men jag sa att det är ju inte det som är grejen, utan grejen är att de har utfört olagliga elinstallationer.

Claes Thim, f.d. regionalt skyddsombud Elektrikerna

På en av de elektriker som arbetade på platsens Id06 stod namnet på ett estländskt företag. Claes Thim kollade upp företaget i Elsäkerhetsverkets register för auktoriserade elföretag. Där fanns det inte. Inte heller fanns det i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Företaget hade alltså vare sig rätt att göra elinstallationer eller ens rätt att ha arbetskraft i Sverige. Då gjorde Claes Thim en polisanmälan för olaglig elinstallation mot det estländska företaget.

Ett utdrag ur en polisanmälan gjord 2019-12-19, där det står: "Brott: I Sverige ej auktoriserat elföretag har utfört elinstallationer på nybyggnation. Omständigheter: Anmälare Claes uppgav att ett estniskt elföretag utfört elarbete på ett bygge. Det estniska företaget är inte auktoriserat i Sverige och detta strider mot Elsäkerhetsverkets föreskrifter."
Utdrag från skyddsombudets polisanmälan.

Påstod att det saknades bevis

Det var alltså i december 2019. När tidningen skrev om ärendet i november 2020 hade ännu inget beslut i ärendet tagits.

Men nu, över två år efter Claes Thims polisanmälan har han till slut fått svar på åklagarens beslut i ärendet. Det har lagts ned. I brist på bevis.  

Det här är något Claes Thim ställer sig mycket frågande till. Bevisen är tydliga menar han.

– De sa att det saknades bevis på vad som var den felaktiga installationen, men jag sa att det är ju inte det som är grejen, utan grejen är att de har utfört olagliga elinstallationer.

Ett utdrag ur åklagarens avslagsbeslut, där det står: "Skäl: Bevisproblem. Skältext: Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Motivering: Gärningsman. Motiveringstext: Det går inte att bevisa vem eller vilka som har begått gärningen."
Utdrag från åklagarens beslut om att lägga ned förundersökningen.

Visste inte att VD:n är ansvarig

Åklagaren menade även att de hade haft svårt att hitta någon att åtala, även det ifrågasätter Claes Thim.

– När man gjorde om ellagstiftningen 2017 så flyttade man över ansvaret från den som var auktoriserad till vd:n, alltså den som är ansvarig för företaget, just utifrån att det är ju vd:n som är ansvarig för företaget och ska ta alla smällar.

– Så då spelar det ingen roll vem som var den fysiska personen på plats på bygget. Och vem som är vd för ett företag är jättelätt att ta reda på, även när det gäller ett estländskt företag som i det här fallet.

En tidningssida med en bild på Claes Thim och rubriken: "Ett år efter anmälan – inget har hänt."
När vi skrev om ärendet för ett år sedan hade fortfarande inget hänt med anmälan. Nu har ärendet lagts ned.

Åklagarens första el-ärende

Claes Thim sa till åklagaren att han märkte att ärenden gällande felaktiga elinstallationer inte var något åklagaren var van vid.

– Jag sa att det kanske skulle behövas utbildning i ämnet, och det höll han faktiskt med om. Det här var det första ärendet han hade gällande ellagstiftningen.

”Behövs mer utbildning för åklagare och poliser”

Alla Claes Thims 3 anmälningar lades ned

Totalt har Claes Thim gjort tre polisanmälningar om olaglig elinstallation. Alla tre har lagts ned i brist på bevis.

– När jag har gjort polisanmälningar så har det handlat om så stora brister i installationerna, så de kan inte vara gjorda av utbildade elektriker. Det handlar om fara för liv och hälsa. 

Vad tänker du bör förändras?

– Det behövs mer utbildning på området bland åklagare och poliser, och mer resurser så att de kan ta itu med sådana här ärenden när det kommer in.

– Men även att vi som är ute på arbetsplatser polisanmäler så fort vi ser att det handlar om olagliga elinstallationer.

Men ärendena läggs ju bara ned?

– Jo, men om vi blir bättre på att anmäla, desto mer visar vi på att något är fel. Så vi ska inte sluta polisanmäla, utan fortsätta. Då kanske myndigheterna fattar att de måste göra något.

Enkelt att identifiera olagliga installationer

Claes Thim säger att det är enkelt att ta reda på om en pågående elinstallation är olaglig.

– Så fort du får reda på vilket företag det handlar om så är det inte svårare än att kolla upp det på Elsäkerhetsverkets hemsida. Är de inte är registrerade så handlar det om olaglig elinstallation. 

Elsäkerhetslagen 

Skyldighet att anmäla elinstallationsarbete

25 §   Ett elinstallationsföretag som ska utföra arbete på andras anläggningar ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan kan göras för alla slag av elinstallationsarbeten eller för visst slag av sådant arbete. Arbetet får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

27 § Elinstallationsarbete får utföras endast av 

  1. En elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller
  2. Någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet utför elinstallationsarbete utan att ha gjort anmälan enligt 25 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot kravet för att få utföra elinstallationsarbete enligt 27 §