Bland annat föreslås benämningarna verksamhetskretsar och förbundsmöte försvinna till förmån för de tidigare benämningarna avdelningar och kongress.

En ny geografisk indelning föreslås, och demokratin i förbundet är tänkt att stärkas.

Bara ett CR per år

Ett exempel på det senare är förslaget om att dagens två centrala representantskap per år minskas till ett, istället tillsätts ett lokalt representantskap: AR (avdelningens representantskap).

I förslaget som varit ute på remiss under hösten beskrivs det som ett led i att göra medlemmarna mer delaktiga i förbundets beslut. 

Sluten omröstning tas bort vid en kandidat

Röstförfarandet stadgas också. Att begära sluten omröstning om det bara finns en kandidat eller förslag tas bort.

Det var något som aktualiserades under 2018 års förbundsmöte, där det endast fanns en kandidat till förbundsordförandeposten: Jonas Wallin, men där sluten omröstning ändå begärdes.

Nu föreslås ett sådant förfarande inte längre vara möjligt.

Motionsförslag mot kuppförsök

Ett helt nytt avsnitt införs i stadgarna som behandlar motioner. Tanken är att en motion inte ska kunna försvinna eller skickas runt för att den kommit till fel instans.

Nu föreslås att alla motioner ska passera avdelningens representantskap med undantag för motioner direkt till kongressen.

Motioner för att förändra stadgarna föreslås endast kunna sändas in till kongressen. Förbundsstyrelsen ges dock möjlighet att lägga stadgeförslag för centrala representantskapet att ta ställning till. Tanken med detta är att stävja eventuella kuppförsök.

Kontaktombud blir fackligt ombud

Ett annat förslag är att kontaktombuden på företag där det inte finns någon klubb försvinner och ersätts med det nya begreppet ”fackliga ombud”.

Det fackliga ombudet föreslås få en tydligare uppgift än dagens kontaktombud. Ombudet ska vara valt och kunna förbereda, och ibland utföra, förhandlingar och lönerevision samt vara avdelningens representant på företaget.

Tre typer av klubbar

Tre typer av klubbar föreslås: företagsklubb, koncernklubb samt övrig klubb.

Tanken bakom det är att koncernklubbarna ska bli en större aktör än de är idag, för att på sikt kunna bli mer självgående.

Efter remissrundan kommer ett färdigt förslag att presenteras i januari nästa år.

Ny geografi i förbundet

Medlemmar kommer tillhöra den avdelning där de bor. Undantag finns om företag, medlem och avdelning inte harmoniserar. Då kan medlemmen själv välja avdelning.

En sverigekarta uppdelad i Nord, Mitt och Syd
En ny geografisk indelning av Elektrikerförbundet föreslås.
En kartbild över södra Sverige, uppdelad i numrerade avdelningar

En kartbild över sydvästra Sverige, uppdelad i numrerade avdelningar

En kartbild över mellersta Sverige, uppdelad i numrerade avdelningar

Vk21:s förtroendevalda är positiva

I slutet av oktober höll VK21 möte med förtroendevalda och förbundsordförande Urban Pettersson i Folkets hus i Gävle för att diskutera förslagen till nya stadgar.

De närvarande förtroendevalda sade sig vara positivt inställda till förslagen.

Anna-Lisa Takkunen
Anna-Lisa Takkunen 42 år, elektriker på Midroc i Falun

Fackliga uppdrag: skyddsombud på företaget och ledamot i VK21:s valberedning.

Tankar om de nya stadgarna: Generellt känns det som bra och genomarbetade förslag.

Bild: Anna Norling

Jonathan Lius
Jonathan Lius 26 år, elektriker på Mårtas El i Leksand

Fackliga uppdrag: ungdomsansvarig för VK21, kontaktombud på företaget.

Tankar om de nya stadgarna: Jag är positivt överraskad. Jag hade förväntat mig något helt annat, att de skulle skala ned hela verksamheten. Men det här var väldigt genomarbetat och verkar bli en enklare spelplan.

Att vi byter benämning till avdelningar och kongress underlättar, så att andra förbund fattar vad vi snackar om. Som det är nu får man sitta i LO-möten och behöva förklara vad verksamhetskretsar innebär.

Bild: Anna Norling

Tobias Velander
Tobias Velander 43 år, elektriker på Midroc i Gävle

Fackliga uppdrag: vice ordförande i klubben på jobbet

Tankar om de nya stadgarna: Det är jättebra att man går igenom de gamla stadgarna när man ser att det finns problem och försöker hitta ett nytt sätt att arbeta på.

Bild: Anna Norling