Anledningen till Elektrikerförbundets deltagande är

  • Dels att förbundet ska kunna skapa förutsättningar så att medlemmarna blir rätt informerade
  • Dels för att kunna vara med och påverka så att det inte blir förändringar som kan innebära att dokumenten kring elsäkerhetsledare samt montör med kontrolluppgift måste förändras.
En domarklubba och en alfara-skylt över en bild på en hand som sågar i en kabel.

Elsäkerhet och elfaror

Brott mot ellagen utreds sällan – polisens kun­skap bris­ter

Granskning

Fördelen för yrkesverksamma elektriker att föreskrifterna nu ses över förväntas bli att det blir tydligare gentemot standarder och den nya Elsäkerhetslagen – samt att det ska klargöras striktare vad en lekman (till exempel en privatperson) får göra själv. 

Anläggningarna är i många lägen numera jordade och har jordfelsbrytare samt olika sätt där man genom att kunna koppla in en liten styrpuck bakom brytaren kan få helt andra styrningsmöjligheter.

Undantaget gäller för utbyte till likvärdig och inte annan funktion eller ojordade till jordat uttag – vilket i sig själv innebär att faran är större vid en felaktig förändring utifrån att det bara var fas och nolla när föreskriften uppkom.

Men i dag finns risken med förväxling av jord och fas i uttaget, något som kan få ödesdigra konsekvenser vid felaktig inkoppling.

Sven Höckert
Sven Höckert, arbetsmiljöresurs på Elektrikerförbundet.

Föreskriften ELSÄK FS 2006:1 (Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet) kommer att försvinna under 2021 och ersättas av en handbok som i arbetsnamnet heter ”Arbete där det finns elektrisk fara. Så skapar du goda förutsättningar för ett säkert arbete”.

Titeln kan säkert förändras under tiden men handboken är tänkt som ett stöd utifrån både Arbetsmiljölagen samt Elsäkerhetslagen, så att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna göra rätt i samband med arbeten där det finns en elektrisk fara.

Elsäkerhet och elfaror

Polisen tappade bort skydds­om­bud­ets an­mälan – ett år senare har inget hänt

Nyheter

Den ska ge hänvisningar till olika lagstiftningar och standarder så det ska vara lätt att läsa på vid behov samt klargöra arbetsmiljöansvar samt elanläggningsansvar vid elektriskt arbete utifrån en arbetsgivares synvinkel men även utifrån den som ska utföra arbetet eller vara elsäkerhetsledare för arbetet.

Den nya handboken kommer även att reda ut begreppen för när vilken tillsyningsmyndighet råder över situationen – om det är en arbetsmiljöfråga eller ett anläggningsansvar.

Det finns många oklarheter i dag vid händelser och olyckor där många ser att det är en elektrisk olycka och då felaktigt förutsätter att det är Elsäkerhetsverket som ska utreda frågan.

Men Elsäkerhetsverkets roll är ju att undersöka brister i elanläggningen vid en olycka och möjligtvis hjälpa Arbetsmiljöverket att förstå och bedöma riskerna som ledde till elolyckan.

Däremot, så fort det är en individ inblandad och skadad så är det Arbetsmiljöverket som ska utreda händelsen. På elsidan går detta under benämningen Elsäkerhetsplanering efter genomförd kontroll av risker så även i standarder.

Men det straffrättsliga utgår från Arbetsmiljölagen, då det är en person och inte en anläggning det handlar om.

Denna typ av föreskrifter är något era arbetsgivare skall utbilda er i fortlöpande när det kommer nya, eller repetera gamla om det riskerar föreligga oklarheter i hur arbete skall utföras eller av vem.

Jag träffar många elektriker som inte har fått någon genomgång av de senaste årens nytillkomna föreskrifter, och många montörer som inte har fått ta del av hur deras företags egenkontrollprogram ser ut.

Fakta

Elsäkerhetsverket håller på och ser över ett antal föreskrifter till exempel ELSÄK FS 2008:1, 2008:2, 2008:3 samt 2017:2

Det ska leda till tre nya föreskrifter med samma struktur när det gäller 2008:1, 2, 3 och som ändringsföreskrift när det gäller 2017:2.

Arbetet ska genomföras under 2021 och landa i beslut under 2022.