Hur ser det ut på ditt jobb? Fyll gärna i den anonyma enkäten längst ned i artikeln.

Det var under förra året som Elektrikerförbundet genomförde en medlemsundersökning gällande medlemmarnas tillgång till företagshälsovård.

Den gav ett oroande resultat: 20 procent hade varken erbjudits eller genomgått någon hälsokontroll.

Men Sven Höckert tror att siffrorna kan vara ännu högre. 

– Troligtvis har de flesta som svarat på undersökningen lite koll, för det är ju de som går in på hemsidan. 

Anledningen till den digitala medlemsundersökningen var att förbundet hade fått indikationer på att många medlemmar inte hade erbjudits den hälsoundersökning som minst vart tredje år ska erbjudas enligt Installationsavtalet.

Ofta har vi istället för att ta in skadestånd sett till att arbetstagarna fått bättre villkor i undersökningen.

Sven Höckert, ombudsman i Elektrikerförbundet

Indikationer som alltså visade sig stämma. 

– Jag tror att det brister i kunskap hos både företag och de anställda, särskilt hos de mindre företagen, säger Sven Höckert. 

Under förra året drev förbundet ett 20-tal ärenden gällande brist på företagshälsovård. Då det handlar om brott mot kollektivavtalet har förbundet rätt till skadestånd. 

– Men ofta har vi istället för att ta in skadestånd sett till att arbetstagarna fått bättre villkor i undersökningen. Som att hörselundersökning, spirometri och ergonomi ska ingå.

– Det största problemet vi har i dag är att medlemmarna är sjukskrivna på grund av nacke, rygg och axlar, så därför försöker vi få in en ergonom i undersökningarna. 

I dag finns ingen detaljerad lista på vad som ska ingå i hälsoundersökningen. Det står endast att ”Hälsoundersökning skall erbjudas minst var tredje år” och att den ska innehålla ”t.ex. medicinsk undersökning eller upprättande av hälsoprofil med konditionstest”. 

Det är viktigt att företagshälsovården och undersökningar är utformade utifrån de risker som det enskilda företaget har.

Sven Höckert, ombudsman i Elektrikerförbundet

– Kanske måste förbundet tvista mer eller få någon form av gemensam minsta grund med Installatörsföretagen som går att kräva lokalt utifrån de risker som finns på det enskilda företaget, säger Sven Höckert och utvecklar:

– Varje företag har ju många gånger speciella förutsättningar samt risker som kan skilja sig från andra företag, och därför är det viktigt att företagshälsovården och undersökningar är utformade utifrån de risker som det enskilda företaget har.

Sven Höckert tror att situationen skulle se betydligt bättre ut om Installatörsföretagen, likväl som de ställer krav på egenkontrollprogram, ställde krav på sina medlemsföretag att följa avtalet och säkerställa att arbetstagarna får erbjudande om hälsokontroll minst vart tredje år. 

– Då skulle Elektrikerförbundet inte behöva tvisteförhandla med företagen för att de inte uppfyllt kollektivavtalet.

Vad gäller kring företagshälsovård?

Arbetsmiljölagen (AML)
Kapitel 3, §2 c

Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Installationsavtalet

Arbetsmiljöavtal för Elteknikbranschen mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet.

  • § 3 Företagshälsovård 

Varje företag skall tillhandahålla företagshälsovård av god kvalitet och som bedrivs enligt beprövade och vetenskapliga metoder. 

  • 3a Hälsoundersökning 

Hälsoundersökning skall erbjudas minst var tredje år, och vid behov innefatta individuell åtgärdsplan.

Med hälsoundersökning avses t.ex. medicinsk undersökning eller upprättande av hälsoprofil med konditionstest.

Även nyanställda skall erbjudas hälsoundersökning enligt företagets normala planering. Resultatet av hälsoundersökningar på gruppnivå och eventuella åtgärdsförslag skall rapporteras till arbetsgivaren. 

Här hittar du en mall för riskbedömning inför företagshälsovård